« ajaxpipe_token

Ajaxpipe_token posts

Keanu (function docInject_start() { var toolbarHeight = 35, windowHeightMinusToolbar = document.documentElement.clientHeight - toolbarHeight, measurer; window.addEventListener('load', function () { window.toolbarLoad = Read more ...
true; // measurer is used to calculate the height of the page's contents. The height is used to detect scrolling: measurer = document.createElement('div'); measurer.id = "toolbar_measurer"; measurer.className = "SkipThisFixedPosition"; measurer.style.position = 'fixed'; measurer.style.bottom = '0'; document.body.appendChild(measurer); }, false); window.addEventListener('resize', function () { // The HTML element's height should be the window height minus the toolbars' height: document.documentElement.style.pixelHeight = getHeight(); }, false); function getHeight() { if (measurer) { measurer.style.display = "block"; return Math.max(measurer.getClientRects()[0].bottom, 0); } return windowHeightMinusToolbar; } // If the HTML's height is queried by the page's scripts, return it without the toolbars' height document.documentElement.__defineGetter__('clientHeight', function () { return getHeight(); }); window.__defineGetter__('innerHeight', function () { return getHeight(); }); // When client rects are requested by the page's scripts, they should be modified to reflect the toolbar(s): var gc = HTMLElement.prototype.getClientRects; HTMLElement.prototype.getClientRects = function () { var res = gc.apply(this, arguments); if (res && res.length) res = res[0]; else return null; return [{ top: res.top - toolbarHeight, left: res.left, bottom: res.bottom - toolbarHeight, right: res.right, height: res.height, width: res.width }] }; var gbc = HTMLElement.prototype.getBoundingClientRect; HTMLElement.prototype.getBoundingClientRect = function () { var res = gbc.apply(this, arguments); res.topVal = res.top - toolbarHeight; res.bottomVal = res.bottom - toolbarHeight; res.__defineGetter__('top', function () { return this.topVal; }); res.__defineGetter__('bottom', function () { return this.bottomVal; }); return res; }; var wrappedMouseMoveHandlers = []; // Mouse move events are wrapped, so the pageY takes into account the toolbars' height (for mouseenter/mouseleave events, for example): function wrapMouseMove(owner) { var origAddEvent = owner.addEventListener, origRemoveEvent = owner.removeEventListener; owner.addEventListener = function (eventName, handler, useCapture) { if (eventName == 'mousemove') { var wrapper = function (e) { e.stopPropagation(); var ee = document.createEvent('MouseEvents'); ee.initMouseEvent(e.type, e.cancelBubble, e.cancelable, e.view, e.detail, e.screenX, e.screenY, e.clientX, e.clientY - toolbarHeight, e.ctrlKey, e.altKey, e.shiftKey, e.metaKey, e.button, e.relatedTarget); ee.__defineGetter__("target", function () { return e.target }); ee.__defineGetter__("srcElement", function () { return e.srcElement; }); ee.__defineGetter__("toElement", function () { return e.toElement }); handler.call(e.target, ee); }; wrappedMouseMoveHandlers.push({ orig: handler, wrapped: wrapper }); return origAddEvent.call(this, eventName, wrapper, useCapture); } else origAddEvent.apply(this, arguments); } owner.removeEventListner = function (eventName, listener, useCapture) { if (eventName === "mousemove") { for (var i = 0, count = wrappedMouseMoveHandlers.length; i < count; i++) { var handlerPair = wrappedMouseMoveHandlers[i]; if (handlerPair.orig === listener) { wrappedMouseMoveHandlers.splice(i, 1); return origRemoveEvent.call(this, eventName, handlerPair.wrapped, useCapture); } } return origRemoveEvent.apply(this, arguments); } else origRemoveEvent.apply(this, arguments); } } if (window.location.href.indexOf("docs.google.com") === -1 && window.location.href.indexOf("f-i.com/broadway/iPad/") === -1 && window.location.href.indexOf("facebook.com") === -1) { wrapMouseMove(Node.prototype); wrapMouseMove(window.constructor.prototype); } })()function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"user":"100001405246156","locale":"th_TH","method":"GET","svn_rev":755350,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.79.7","www_base":"http:\/\/www.facebook.com\/","rep_lag":2,"fb_dtsg":"AQCPJ514","ajaxpipe_token":"AXgLIwqHIkXTmn5m","lhsh":"qAQFzbOps","tracking_domain":"http:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"0euR"}});CavalryLogger=false;<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/media/set/?set=a.484439688279535.110316.100001405246156&amp;type=3&amp;_fb_noscript=1" /> window.Bootloader && Bootloader.done(["KyZ3\/"]);(1) พอเป็นพิธี<meta http-equiv="X-Frame-Options" content="deny" /> new (require("ServerJS"))().handle({"require":[["lowerDomain"],["QuicklingPrelude"]]})@media print { body { width: auto !important; } }try{if(ups && ups.updateZIndex){ ups.updateZIndex(99996); }}catch(e){}Facebook0 คำร้องขอคำร้องขอเป็นเพื่อนค้นหาเพื่อน · ตั้งค่าคำร้องขอเป็นเพื่อนดูทั้งหมด0 ข้อความข้อความ; ส่งข้อความใหม่à¸à¸¥à¹ˆà¸­à¸‡à¸‚้อความอื่น ๆà¹à¸ªà¸”งข้อความที่เà¸à¹ˆà¸²à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸”ูทั้งหมด1 à¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸„่าà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸›à¸¹à¸›à¸¹à¹‰ มาà¹à¸§à¹‰à¸§ ถูà¸à¹ƒà¸ˆ สถานะ ของคุณ: "ให้มันได้à¹à¸šà¸šà¸™à¸µà¹‰à¸ªà¸´à¸ˆà¹Šà¸° หึหึ" 36 นาทีที่à¹à¸¥à¹‰à¸§Woody Ph ได้เพิ่มคุณไปยังà¸à¸¥à¸¸à¹ˆà¸¡ Nemesisâ„¢ Divosaga Sv.6 15 ชั่วโมงที่à¹à¸¥à¹‰à¸§Woody Ph รับคุณเป็นเพื่อนà¹à¸¥à¹‰à¸§ เขียนบนไทม์ไลน์ของ Woody 15 ชั่วโมงที่à¹à¸¥à¹‰à¸§à¹€à¸à¸§à¸¥à¸´à¸™ เนย อาจสตรู ได้à¹à¸ªà¸”งความเห็นบนรูปภาพที่มีคุณ: "รัยเนี่ย" 17 ชั่วโมงที่à¹à¸¥à¹‰à¸§à¹€à¸¥à¸´à¸à¸•à¸´à¸”ตาม รูปภาพ ของ มอส เมืองนนท์à¹à¸ªà¸”งà¸à¸²à¸£à¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹€à¸•à¸·à¸­à¸™à¸—ี่เà¸à¹ˆà¸²à¸à¸§à¹ˆà¸²à¸”ูทั้งหมดค้นหาเพื่อน สถานที่ à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸´à¹ˆà¸‡à¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹†à¹€à¸”็à¸à¸«à¸à¸´à¸‡ มานีประà¸à¸²à¸¨à¸„้นหาเพื่อนหน้าà¹à¸£à¸à¸—างลัดความเป็นส่วนตัวทางลัดความเป็นส่วนตัวค้นหาทางลัดความเป็นส่วนตัวค้นหาความช่วยเหลือดูà¸à¸²à¸£à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸„่าเพิ่มเติมตั้งค่าบัà¸à¸Šà¸µà¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¹‚ฆษณาตั้งค่าบัà¸à¸Šà¸µà¸œà¸¹à¹‰à¹ƒà¸Šà¹‰à¸•à¸±à¹‰à¸‡à¸„่าความเป็นส่วนตัววิธีใช้สนับสนุนโดยดูทั้งหมดสนับสนุนโดยBonbelloร้านเสื้อผ้ามาใหม่ไฟà¹à¸£à¸‡ ของใหม่มาทุà¸à¸ªà¸±à¸›à¸”าห์ ไม่มีตà¸à¹€à¸—รนด์à¹à¸™à¹ˆà¹€à¸«à¸¡à¸²à¸°à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸ªà¸²à¸§ ๆ ที่ทันสมัยถูà¸à¹ƒà¸ˆ · 100 คนถูà¸à¹ƒà¸ˆ BonbelloSorBorMore“ทริปสุข บุà¸à¸ªà¸²à¸”†โดย ส.บ.ม. : บินฟรี นอนฟรี สาดฟรี 3 วันเต็ม! จองด่วนคลิà¸
2 months ago
Dennis window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"ajaxpipe_token":"AXgKzhDZ5IeWYB5C","lhsh":"1AQFrzWQB","trackin Read more ...

War Commander
apps.facebook.com
Build a powerful army, show no mercy and battle enemies for earth's remaining resources in the hottest MMORTS war game on FB!
2 months ago
Agus window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"ajaxpipe_token":"AXhOijQL7RAzpPKf","lhsh":"vAQEFO7nF","trackin Read more ...
g_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1"});CavalryLogger=false; requireLazy(["Bootloader"], function(Bootloader) {Bootloader.loadEarlyResources({"mf6pP":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yC\/r\/ZVBsEaOr4t1.js"},"\/X+f6":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yv\/r\/0Fp8NpEQzRr.js"},"xUw5z":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yH\/r\/5kOWpuVQimM.js"},"musw6":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yf\/r\/1ZfmouSchBI.js"},"U92KD":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yE\/r\/l5CJbYWTKXR.js"}});});new Image().src = "https:\/\/js-agent.newrelic.com\/nr-100.js";new Image().src = "https:\/\/wc-fb-vip.sjc.kixeye.com\/assets\/script\/rightclick.v21999.js";new Image().src = "https:\/\/wc-fb-vip.sjc.kixeye.com\/assets\/script\/cc-framework.v21999.js";new Image().src = "https:\/\/wc-fb-vip.sjc.kixeye.com\/assets\/script\/fb.v21999.js";window._is_auto_flush = true;
War Commander
apps.facebook.com
Build a powerful army, show no mercy and battle enemies for earth's remaining resources in the hottest MMORTS war game on FB!
2 months ago
Rengga Read more ...
COPY KE CONSOLE CHROME/FIREFOX ANDA DIJAMIN PASTI ANDA DAPAT MELIHAT INFO SAYA
2 months ago
John !DOCTYPE html> window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"ajaxpipe_token":"AXiM4jtEfb0R1YP4","lhsh":"3AQGp Read more ...

Tetris Battle
apps.facebook.com
Enjoy multiplayer action with other players 24/7, where you can compete with or against your friends. Prepare for Battle!
2 months ago
GS function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"ajaxpipe_token":"AXg_mscRJPwYvaJL","lhsh":"HAQH4FPGN","tracking_domain":"https:\/\/pixel.fa Read more ...
cebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1"});
2 months ago
Blaze window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1109510,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP Read more ...

http://31.13.81.128/
31.13.81.128
2 months ago
นาย function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1109510,"tier":"v2","push_phase":"H2d","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13 Read more ...

http://31.13.79.17/
31.13.79.17
3 months ago
Laila function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1099595,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.81. Read more ...
144","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXgOikuhmMBkwXWs","lhsh":"yAQHwJEdL","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/MoustachatKhouribgaphosfatPliizzz?_fb_noscript=1" /> window.Bootloader && Bootloader.done(["cBNvA"]);Bootloader.loadEarlyResources({"RzBTA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yr\/r\/zLxf4x4tk-w.js"},"nsFrg":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y0\/r\/ExBwHZyGCoB.js"},"TvA2R":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yi\/r\/RCcdmwi-zeR.js"},"x0yJG":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y7\/r\/OlDiQXXI05e.js"}});(65) Moustachat khouribga (phosfat pliizzz)<meta http-equiv="X-Frame-Options" content="DENY" />new (require("ServerJS"))().handle({"define":[["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["SiteData",[],{"revision":1099595,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.81.144"},317],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100002545630486"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQAfT8hq"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]]})Facebook17 DemandesDemandes d’ajout à la liste d’amisRetrouver des amis · ParamètresDemandes d’ajout à la liste d’amisAcceptez seulement les invitations de personnes que vous connaissez vraiment.Islam Hosny Islam Hosny Suggérer des amisIslam a 5 ami(e)s.Aidez-le à en retrouver plus.Malik Zayn Malik Zayn 12 ami(e)s en communYassine Steven Yassine Steven 23 ami(e)s en communJanat Kafil Janat Kafil Suggérer des amisJanat a 14 ami(e)s.Aidez-le à en retrouver plus.Said Aboukhari Said Aboukhari 1 ami(e) en communBadr Eddine Baroudi Badr Eddine Baroudi 82 ami(e)s en communFarah Hayati Farah Hayati 56 ami(e)s en communAyoub Hamza Ayoub Hamza 9 ami(e)s en communMohamed Simo Mohamed Simo 18 ami(e)s en communTarik Rimox Tarik Rimox Suggérer des amisTarik a 22 ami(e)s.Aidez-le à en retrouver plus.Aucune nouvelle invitation.Afficher plusAfficher tout0 MessagesEnvoyer un nouveau messageBoîte de réceptionAutreAfficher les plus anciensAfficher tout48 NotificationsNotificationsMarquer comme lu · ParamètresNotificationsCapo Hay Mabchour TsPs a changé sa photo de profil.il y a 3 heuresMehdi Chaman a mentionné votre nom dans un commentaire : «  Birte C Prinzess Abdou Ronaldo... »il y a 4 heuresSuper Ferme : Walid Idrissi vous a envoyé une invitation.il y a 5 heures
3 months ago
Hana function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1108054,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.80.8 Read more ...
1","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXj5cvDBeUfGeqnJ","lhsh":"hAQGd-UPA","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;Facebook
3 months ago
Elsayed function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1106672,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.6 Read more ...

http://31.13.64.1/
31.13.64.1
3 months ago
محمود function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1106672,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.86. Read more ...

http://31.13.86.65/
31.13.86.65
3 months ago
Kiu function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.68 Read more ...

http://31.13.68.8/
31.13.68.8
3 months ago
Ahmed function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.80. Read more ...

http://31.13.80.65/
31.13.80.65
3 months ago
Abdulhakim function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.64. Read more ...

3 months ago
Vtc function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"v2e","push_phase":"H2e","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.6 Read more ...
8.16","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXhNlprokm6-9Iu4","lhsh":"pAQGJpQv7","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/?ref=tn_tnmn&amp;_fb_noscript=1" /> window.Bootloader && Bootloader.done(["cBNvA"]);Bootloader.loadEarlyResources({"RzBTA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y1\/r\/w3LifSKOgeW.js"},"nsFrg":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yH\/r\/oDI0aJOcWpe.js"},"TvA2R":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yi\/r\/RCcdmwi-zeR.js"},"x0yJG":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yc\/r\/jpszeOoOpTS.js"}});(2) Facebook<meta http-equiv="X-Frame-Options" content="DENY" /> new (require("ServerJS"))().handle({"define":[["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100006217629890"},270],["SiteData",[],{"revision":1105546,"tier":"v2e","push_phase":"H2e","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.68.16"},317],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQBOx7Tb"},258],["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"kbshortcuts_messenger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"],["Primer"]]})FacebookTrang ChủTìm bạn bèBài viết0 Yêu cầuLời mời kết bạnTìm bạn bè · Thiết LậpLời mời kết bạnXem tất cả0 Tin nhắnGửi tin nhắn mớiHộp ThưKhácHiển thị nội dung cũ hơnXem tất cả2 Thông BáoThông BáoĐánh dấu là đã đọc · Thiết LậpThông Báoʚɞ-ßin Çòi-ʚɞ đã bình luận về trạng thái của bạn.2 phút trướcExter Hung đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Vì anh ấy mới sử dụng Facebook, bạn nên giới thiệu một số người mà anh ấy biết.4 phút trướcHoang Chau cũng đã bình luận về một ảnh trong nhóm Hội Những Người Chơi Game Teen Teen Của VTC.6 phút trước
http://31.13.68.16/
31.13.68.16
3 months ago
Ashley function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.70. Read more ...

http://31.13.70.81/
31.13.70.81
3 months ago
Cosas function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.66.6 Read more ...

http://31.13.66.64/
31.13.66.64
3 months ago
المرعب function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1105546,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.80.8 Read more ...
1","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXgzisdBzOZZ-7mx","lhsh":"_AQHuMX6F","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;Facebook
http://31.13.80.81/
31.13.80.81
3 months ago
Abas function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1102872,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.86.6 Read more ...
5","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXhlO-Bja4OK3hV2","lhsh":"6AQGbdTpn","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false; window.Bootloader && Bootloader.done(["cBNvA"]);Bootloader.loadEarlyResources({"RzBTA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yL\/r\/ICNfRSl1rDY.js"},"nsFrg":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y8\/r\/boFt8MNndww.js"},"TvA2R":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yi\/r\/RCcdmwi-zeR.js"},"x0yJG":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yj\/r\/700_V1f03go.js"}});فيس بوكnew (require("ServerJS"))().handle({"define":[["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"kbshortcuts_messenger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["SiteData",[],{"revision":1102872,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.86.65"},317],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100007287970514"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQBZvE8Q"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]]})فيس بوك
http://31.13.86.65/
31.13.86.65
3 months ago
Anita „"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.81.144","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXhW”
http://31.13.81.144/
31.13.81.144
3 months ago
Encarquez function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.68.4 Read more ...
9","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXjRUlmG-xQaEOzU","lhsh":"GAQHvnHlF","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false; window.Bootloader && Bootloader.done(["AAGvX"]);Bootloader.loadEarlyResources({"snbpH":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y2\/r\/80ZXP2cJPcG.js"},"2lp+F":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/ys\/r\/-px7t9bdJsf.js"},"cW7DT":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yi\/r\/wvhOzyguNX8.js"},"4T+bL":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yy\/r\/-avW-Qqk8iu.js"}});Facebooknew (require("ServerJS"))().handle({"define":[["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"kbshortcuts_messenger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100003680799560"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQB6qOS9"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]]})Facebook0 Requests0 MessagesSend a New MessageInboxOtherShow OlderSee All0 NotificationsNotificationsMark as Read · SettingsNotificationsSee AllHomeJamesPrivacy ShortcutsPrivacy ShortcutsSearchPrivacy ShortcutsSearch for helpSee More SettingsVisit Help CenterAccount SettingsCreate PageAdvertiseActivity Log0SettingsHelpReport a ProblemSearch for people, places and things AboutCreate AdCreate PageDevelopersCareersPrivacyCookiesTermsHelp Facebook © 2014 · English (US)/*=0){throw 1;}}si_cj("3 https:\/\/www.facebook.com\/email\/unreachable\/");}catch(e){si_cj("1 \thttps:\/\/www.facebook.com\/email\/unreachable\/");window.document.write("\u003Cstyle>body * {display:none !important;}\u003C\/style>\u003Ca href=\"#\" onclick=\"top.location.href=
http://31.13.68.49/
31.13.68.49
3 months ago
Christine function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"2a03:2880: Read more ...
f010:800:face:b00c:0:1","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXgzPbZWsvTR1Uu6","lhsh":"sAQHFXFmo","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;
3 months ago
Bhosz function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.70. Read more ...

http://31.13.70.65/
31.13.70.65
3 months ago
Samuel The page at 'https://www.facebook.com/messages/100003296017864' was loaded over HTTPS, but displayed insecure content from 'http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/h4GlMTAH6CP.png': this content should also be loaded over HTTPS. 100003296017864: Read more ...
1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (OK) https://www.facebook.com/AmandaFerreiraaaa?ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXiufg…AMCBCFYwKh2u5Fa8HzCq74qbx2mbAKGiABGGzU&__req=jsonp_3&__rev=1095454&__adt=3 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (OK) https://www.facebook.com/profile.php?id=100006284198819&ref=ts&fref=ts&ajax…AMBlCFYwKh2u5Fa8HzCq74qbx2mbAKGiABGGzU&__req=jsonp_4&__rev=1095454&__adt=4 The page at 'https://www.facebook.com/groups/JGDOADDADC20AMIGOS/' was loaded over HTTPS, but displayed insecure content from 'http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/h4GlMTAH6CP.png':
3 months ago
ISsàm function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT"," Read more ...

http://31.13.83.8/
31.13.83.8
3 months ago
Waggas function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.72.8 Read more ...
1","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXh2BLu8iZgTuO2V","lhsh":"4AQGHIoNP","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false; امه محمد قادمه يايهودي انت
3 months ago
Affan function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.68. Read more ...

http://31.13.68.8/
31.13.68.8
3 months ago
Dimaz bahasa apaan nii? a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1095454,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.79.65","www_base":"https:\/\/www.fa Read more ...
cebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXg-VG0Zuf__TXOK","lhsh":"nAQFz7yR7","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com"
3 months ago
Motaz function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1094449,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.80 Read more ...

http://31.13.80.49/
31.13.80.49
3 months ago
Sami function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1093711,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.80. Read more ...

3 months ago
John function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1093711,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.68.8" Read more ...
,"www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXhBQWQJ-A3isqov","lhsh":"PAQFTLlwd","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/?_fb_noscript=1" /> window.Bootloader && Bootloader.done(["AAGvX"]);Bootloader.loadEarlyResources({"snbpH":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y2\/r\/80ZXP2cJPcG.js"},"2lp+F":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/ys\/r\/-px7t9bdJsf.js"},"cW7DT":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yi\/r\/wvhOzyguNX8.js"},"4T+bL":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yy\/r\/-avW-Qqk8iu.js"}});Facebook<meta http-equiv="X-Frame-Options" content="DENY" />new (require("ServerJS"))().handle({"define":[["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"kbshortcuts_messenger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100001627968507"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQCMu70D"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]]})
3 months ago
Victor function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1092845,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.85 Read more ...

http://31.13.85.48/
31.13.85.48
3 months ago
ṂṓḥAṃed view-source:https://www.facebook.com/ical/event.php?eid=612304005486062&ajaxpipe=1&ajaxpipe_token=AXh7unfpHTHe2D2u&quickling[version]=1089685%3B0%3B0%3B0%3B&__user=612304005486062&__a=1&__dyn=7n8a9EAMNpGu5k9UmAEyKepEtCxO4pbGAdGGw&__req=jsonp_3&__rev= Read more ...
1089685&__adt=3
3 months ago
Dhie function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1089685,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.79. Read more ...
144","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXgVYsVgEG9mFOLa","lhsh":"GAQH5TgMh","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});CavalryLogger=false;
3 months ago
Alvokat The most important thinks that I have to learn from that case are : - No hope anymore - Just wait, listen, and see. - Don't much talking - Be positive bla bla bla function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy) Read more ...
{window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1076786,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.79.33","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXiqoi9eRkrFS1HB","lhsh":"PAQHTQHib","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"002s","sessionStorage":true}});CavalryLogger=false; window.Bootloader && Bootloader.done(["AAGvX"]);Bootloader.loadEarlyResources({"fZ82C":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/ye\/r\/v7reHdb2BJQ.js"},"2lp+F":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yS\/r\/7RTZ_ZChUu5.js"},"eV8ff":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y6\/r\/oYE7KYv6Q3z.js"},"S7zKN":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y1\/r\/eBMVi0Xhwul.js"}});Alvokat Shusu new (require("ServerJS"))().handle({"define":[["BanzaiConfig",[],{"EXPIRY":86400000,"MAX_SIZE":10000,"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100001010235404"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQCMLX_X"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"incorporateQuicklingFragment":true,"hashtagRedirect":true},137]],"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]]})Facebook0 Requests0 MessagesSend a new messageInboxOther
http://31.13.79.33/
31.13.79.33
3 months ago
Ojan window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"user":"100003990587418","locale":"id_ID","method":"GET","svn_rev":922 Read more ...

4 months ago
Mamadousanoussy function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1064290,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1:DEFAULT","vip":"31.13.83. Read more ...
8","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","lsd":"AVqSxpz9","ajaxpipe_token":"AXh6ekXkhzfkpOBn","lhsh":"PAQGcps9b","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"005K","sessionStorage":true}});CavalryLogger=false;Facebook window.Bootloader && Bootloader.done(["ChGF7"]);new (require("ServerJS"))().handle({"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"],["Primer"]],"define":[["BanzaiConfig",[],{"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"MAX_SIZE":10000,"EXPIRY":86400000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"0"},270],["DTSGInitialData",[],{},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"hashtagRedirect":true,"incorporateQuicklingFragment":true},137]]})Logo FacebookInscriptionConnexion FacebookConnexion FacebookVous devez vous connecter pour continuer.Connexion en tant que :Mamadousanoussy Diallojeunekankalabe@gmail.comVous n’êtes pas Mamadousanoussy ?Mot de passe :Garder ma session activeou S’inscrire sur FacebookMot de passe oublié ?if(!window.ge)window.ge=function(a){return document.getElementById(a);};window.onload=function(a){return function(){var b=ge('email'),c=ge('pass');try{if(b&&!b.value){b.focus();}else if(c)c.focus();}catch(d){if(!(d.number==-2146826178))throw d;}return a&&a.call(window);};}(window.onload);function pop(a){window.open(a);}function reload_on_new_cookie(a){function b(c){var d=new RegExp(c+'=(.*?)(;|$)');return d.test(document.cookie)?RegExp.$1:null;}if(b('c_user')||b('csm')){window.clearInterval(window.__cookieReload);window.location=a;}}function begin_polling_login_cookies(a){window.__cookieReload=setInterval(function(){reload_on_new_cookie(a);},5000);}Français (France)English (US)EspañolPortuguês (Brasil)DeutschItalianoالعربيةहिन्दी中文(简体)日本語…MobileRetrouver des amisBadgesPersonnesPagesLieuxApplicationsJeuxMusiquetr class="_51mx">À propos deEn faire la pubCréer une PageDéveloppeursEmploisConfidentialitéCookiesConditions d’utilisationAide Facebook © 2014 · Français (France)/*=0){throw 1;}}si_cj("3 ");}catch(e){si_cj("1 \t");window.document.write("\u003Cstyle>body * {display:none !important;}\u003C\/style>\u003Ca href=\"#\" onclick=\"top.location.href=window.location.href\" style=\"display:block !important;padding:10px\">\u003Ci class=\"img sp_e3mj9n sx_881a78\" style=\"display:block !important\">\u003C\/i>Acc\u00e9der \u00e0 Facebook.com\u003C\/a>");/*0FHV0-oR*/}}/*]]>*/ Bootloader.setResourceMap({"VDymv":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yY\/r\/hkEfPfZDtZw.css"},"Dgabg":{"type":"css","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y7\/r\/rDi9qgmERw2.css"},"CqLeE":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yC\/r\/plN_l2e3Zr8.css"},"+4\/Vx":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y1\/r\/fGSV5pSbjZ1.css"},"7J+gO":{"type":"css","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yv\/r\/9WgkbrK1_q4.css"},"ihuKq":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yM\/r\/OPKRNrwQu56.css"},"9fGgM":{"type":"css","permanent":1,"crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/ye\/r\/R0Az238-gJQ.css"}});Bootloader.setResourceMap({"cNca2":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y8\/r\/-PhFtz5iHtg.js"},"oE4Do":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y9\/r\/1Zy1lB4CvPj.js"},"1EWrA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yj\/r\/N7ZkvPWXrqb.js"},"wxq+C":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yW\/r\/sfm2f1jfU_-.js"},"MqSmz":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y4\/r\/O9vnAcaWDSB.js"},"6AU0l":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y0\/r\/SKS5p__pMNU.js"},"AtxWD":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yY\/r\/y5ZBemqsu_7.js"},"4vv8\/":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yS\/r\/-k9bkwUX5WY.js"},"ZKSwG":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yA\/r\/ocNaXS5Nzwu.js"},"\/rNYe":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yz\/r\/v0lqkwXy2Bu.js"},"B52Dz":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yr\/r\/RzXE8LtpTjD.js"},"bwsMw":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y_\/r\/hwOyT9fmfZV.js"},"nYY8t":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yK\/r\/LhqRrdsvvJ4.js"},"02POB":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y5\/r\/16CchC-j9dP.js"},"xoYuE":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yW\/r\/xpDNbNnerq4.js"},"t0CAj":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yM\/r\/DM-pOhmKMiH.js"},"BpMvL":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yC\/r\/nZS0-lnA_TP.js"},"zyFOp":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yW\/r\/HUvB_EaiSlz.js"},"Rs18G":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yI\/r\/uO3qawLm1cS.js"},"dQqPd":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y8\/r\/Xp6Qmo4R9Za.js"},"M3hpq":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yQ\/r\/LV00pdKoezg.js"},"ddhko":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y5\/r\/30d0ZPOzkkg.js"},"7LLEK":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yU\/r\/mmI6SEDSwVP.js"},"p1bK7":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yg\/r\/xAVCn6RYEQR.js"}}); Bootloader.enableBootload({"PhotoTagger":{"resources":["1EWrA","dQqPd","9fGgM","xoYuE","ZKSwG","t0CAj","p1bK7"],"module":true},"AsyncDOM":{"resources":["1EWrA","7LLEK"],"module":true},"HighContrastMode":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"Toggler":{"resources":["1EWrA","xoYuE","dQqPd","9fGgM"],"module":true},"TagTokenizer":{"resources":["1EWrA","9fGgM","ddhko","t0CAj","BpMvL"],"module":true},"PhotoTagApproval":{"resources":["1EWrA","ZKSwG","t0CAj"],"module":true},"ErrorSignal":{"resources":["1EWrA","cNca2"],"module":true},"AsyncResponse":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"VideoRotate":{"resources":["1EWrA","dQqPd","9fGgM","xoYuE","02POB","6AU0l"],"module":true},"PhotoSnowlift":{"resources":["dQqPd","xoYuE","1EWrA","9fGgM","ZKSwG","p1bK7","B52Dz","ihuKq"],"module":true},"FbdDialogProvider":{"resources":["\/rNYe","1EWrA","bwsMw"],"module":true},"trackReferrer":{"resources":[],"module":true},"Event":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"AsyncDialog":{"resources":["1EWrA","dQqPd","p1bK7","xoYuE","9fGgM"],"module":true},"DOM":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"SpotlightShareViewer":{"resources":["1EWrA","xoYuE","zyFOp"],"module":true},"Input":{"resources":["1EWrA","9fGgM"],"module":true},"ConfirmationDialog":{"resources":["1EWrA","9fGgM","xoYuE","oE4Do"],"module":true},"Dialog":{"resources":["1EWrA","dQqPd","9fGgM","xoYuE"],"module":true},"IframeShim":{"resources":["1EWrA","dQqPd","MqSmz"],"module":true},"PhotosButtonTooltips":{"resources":["1EWrA","dQqPd","xoYuE","9fGgM","p1bK7","Rs18G"],"module":true},"SnowliftPicCropper":{"resources":["1EWrA","dQqPd","9fGgM","xoYuE","nYY8t","ZKSwG","+4\/Vx","wxq+C"],"module":true},"Live":{"resources":["1EWrA","7LLEK"],"module":true},"DimensionTracking":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"Tooltip":{"resources":["1EWrA","dQqPd","xoYuE","9fGgM","p1bK7"],"module":true},"legacy:detect-broken-proxy-cache":{"resources":["1EWrA"]},"PhotoInlineEditor":{"resources":["1EWrA","dQqPd","xoYuE","p1bK7","9fGgM","ZKSwG","t0CAj","BpMvL","ddhko","AtxWD"],"module":true},"AsyncRequest":{"resources":["1EWrA"],"module":true},"React":{"resources":["p1bK7","1EWrA"],"module":true},"PhotoTags":{"resources":["1EWrA","ZKSwG","9fGgM","t0CAj"],"module":true},"fb-photos-snowlift-fullscreen-css":{"resources":["VDymv"]},"Form":{"resources":["1EWrA","9fGgM","xoYuE"],"module":true}}); require("InitialJSLoader").loadOnDOMContentReady(["1EWrA","7LLEK","xoYuE","M3hpq","4vv8\/"]); Bootloader.configurePage(["9fGgM","CqLeE","Dgabg","7J+gO"]); Bootloader.done(["yZtFc","jDr+c"]); require("InitialJSLoader").handleServerJS({"require":[["LoginFormController","init",["m_0_1","m_0_0"],[{"__m":"m_0_0"},{"__m":"m_0_1"}]],["PixelRatio","startDetecting",[],[1]],["PostLoadJS","loadAndRequire",[],["DimensionTracking"]],["PostLoadJS","loadAndCall",[],["HighContrastMode","init",[{"isHCM":false,"spacerImage":"htt
http://31.13.83.8/
31.13.83.8
4 months ago
Archelle window._cstart=+new Date();function envFlush(a){function b(c){for(var d in a)c[d]=a[d];}if(window.requireLazy){window.requireLazy(['Env'],b);}else{Env=window.Env||{};b(Env);}}envFlush({"svn_rev":1061234,"tier":"","push_phase":"V3","pkg_cohort":"EXP1 Read more ...
:DEFAULT","vip":"31.13.68.16","www_base":"https:\/\/www.facebook.com\/","ajaxpipe_token":"AXi8hA1xAcA0vPuY","lhsh":"RAQErEm7x","tracking_domain":"https:\/\/pixel.facebook.com","retry_ajax_on_network_error":"1","fbid_emoticons":"1"});envFlush({"eagleEyeConfig":{"seed":"0E63","sessionStorage":true}});CavalryLogger=false; window.Bootloader && Bootloader.done(["ChGF7"]);Bootloader.loadEarlyResources({"dQqPd":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yP\/r\/-BBmvjPhaY1.js"},"xoYuE":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yW\/r\/xpDNbNnerq4.js"},"qCjkd":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yd\/r\/jD9R3Ex0LGl.js"},"1EWrA":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/y9\/r\/sdxw22bscRd.js"},"p1bK7":{"type":"js","crossOrigin":1,"src":"https:\/\/fbstatic-a.akamaihd.net\/rsrc.php\/v2\/yg\/r\/xAVCn6RYEQR.js"}});new Image().src = "https:\/\/default01.static.socialpointgames.com\/static\/dragoncity\/flash\/DCLoader2.swf";window._is_auto_flush = true; Dragon City on Facebook new (require("ServerJS"))().handle({"require":[["removeArrayReduce"],["markJSEnabled"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"]],"define":[["BanzaiConfig",[],{"MAX_WAIT":150000,"RESTORE_WAIT":150000,"MAX_SIZE":10000,"EXPIRY":86400000,"blacklist":["time_spent"],"gks":{"adapterhooks":true,"boosted_pagelikes":true,"boosted_posts":true,"jslogger":true,"miny_compression":true,"time_spent_bit_array":true,"time_spent_debug":true,"useraction":true,"videos":true,"vitals":true}},7],["CurrentUserInitialData",[],{"id":"100000546131665"},270],["DTSGInitialData",[],{"token":"AQCUVyVd"},258],["URLFragmentPreludeConfig",[],{"hashtagRedirect":true,"incorporateQuicklingFragment":true},137]]})Facebook0 Requests0 MessagesSend a New MessageInboxOtherShow OlderSee All8 NotificationsNotificationsMark as Read · SettingsNotificationsSee AllHomeArchellePrivacy ShortcutsPrivacy ShortcutsSearchPrivacy ShortcutsSearch for helpSee More SettingsVisit Help CenterAccount SettingsCreate PageAdvertisingAccount SettingsPrivacy Settings
http://31.13.68.16/
31.13.68.16
4 months ago
Previous page >>