« ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan

Ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan posts

Mary Jane Servino Albar Good night papa jesus and madlang pep's!!!
PPMK LITURGY OF THE HOURS
PPMK PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON: Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay Ika-20 ng Abril, 2014 Panalangin sa Takipsilim PANIMULA O Diyos, halina at ako'y tulungan. – O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, at sa Read more ...
Anak at sa Espiritu Santo, – Kapara ka noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aleluya. AWIT Koro: Ating alalahanin na si Hesus ay namatay At s'ya'y muling nabuhay para sa 'ting kasalanan. Siya ang ating Diyos, PANGINOONG nagliligtas, Sa lahat ng panahon, s'ya ang kaligayahan. 1. Kung tayo ay mamatay kasama ang PANGINOON, Mabubuhay din tayong kasama ang PANGINOON. (Koro) 2. Kung tayo ma'y nagtiis kasama ang PANGINOON, Tayo ri'y maghahari kasama ang PANGINOON. (Koro) 3. Lahat ay nasa kanya, kaht ating kalungkutan; Nasa kanya ang lahat maging ating kagalakan. (Koro) 4. Lahat ay nasa kanya, kaht ating kaligtasan; Nasa kanya ang lahat maging ating pagmamahal. (Koro) Antipona 1: Pumunta sa libingan ni Hesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, Aleluya. Salmo 110:1-5, 7 Sinabi ng Diyos sa Hari ko't PANGINOON: Maupo ka sa kanan ko, Hanggang ang kaaway ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Sion, Ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop At lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla, Kung dumating ang panahong lubusin ka ng kaaway; Magmula sa mga bundok, Lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ang PANGINOON ay may pangako Na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay: Katulad ng Melquisedec, Gagawin kang saserdote, na hindi wawakasan. Ang PANGINOON ay naroroong nakaupo sa kanan mo At pag siya ay nagalit, Ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. Sa batis ng lansangan, Itong hari ay iinom, at sisigla ang katawan; Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, – Kapara ka noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona 1: Pumunta sa libingan ni Hesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, Aleluya. Antipona 2: Halina at tingnan kung saan inilibing ang Panginoon, Aleluya. Salmo 114 Ang bansang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas; Magmula na noon ang lupaing Juda'y naging dakong banal, At yaong Israel, ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat nang ito'y makita ay tumakas na rin, Magkabilang panig ng Ilog ng Jordan noon ay humimpil. Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig, Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari, at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara, At ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa? Ikaw, O daigdig, ngayon ay nanginig sa harap ng Diyos, Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siya sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig, At magmula roon ang tubig na ito ay magiging batis. Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, – Kapara ka noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona 2: Halina at tingnan kung saan inilibing ang Panginoon, Aleluya. Antipona 3: Wika ni Hesus: Huwag kayong matakot. Lumakad na kayo at ibalita sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at doon ako'y makikita nila, Aleluya. PAPURING AWIT: Pahayag 19:1-7 Purihin ang PANGINOON! Ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos! Matuwid at tama ang kanyang hatol! Purihin ninyo ang ating Diyos! Kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa kanya! Purihin ang PANGINOON! Sapagkat naghahari ang PANGINOON, ang ating Diyos na Makapangyarihan sa lahat! Dapat tayong magalak at magsaya; Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalpit na kasal ng Kordero Nakahanda na ang kasintahang babae, pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, – Kapara ka noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona 3: Wika ni Hesus: Huwag kayong matakot. Lumakad na kayo at ibalita sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at doon ako'y makikita nila, Aleluya. PAGBASA NG SALITA NG DIYOS Hebreo 10:12-14 Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng DIyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatuwid, sa pamamgitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Sa halip na TUGUNAN, ang sumusunod ang darasalin: Antipona: Ito ang araw na ginawa ng Diyos; magalak tayo at matuwa nang lubos, Aleluya. Antipona: Kinagabihan ng unang araw ng sanlinggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinhid ang pinto ng bahay. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila at nagwika: Sumainyo ang kapayapaan, Aleluya. PAPURING AWIT NI MARIA: Lucas 1:46-55 Ang puso ko'y nagpupuri sa PANGINOON, At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas. Sapagkat nilingap Niya ang Kanyang alipin! At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi, Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan – Banal ang kanyang pangalan! Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali't saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel, Bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, – Kapara ka noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona: Kinagabihan ng unang araw ng sanlinggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinhid ang pinto ng bahay. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila at nagwika: Sumainyo ang kapayapaan, Aleluya. PANALANGING PANGKALAHATAN Manawagan tayo nang may galak sa ating puso kay Kristong ating Panginoon, na namatay at muling nabuhay, at nabubuhay magpakailanman para tayo'y tulungan: Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. Liwanag at kaligtasan ng sangkatauhan, – isugo sa aming mga puso ang apoy ng iyong Espiritu habang ipinapahayag namin ang iyong muling pagkabuhay. Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. Tulutang kilalanin ka ng Israel bilang kanilang Mesiyas na matagal nang hinihintay, – at ang sangkalupaan ay punuin mo ng kaalaman ng iyong kadakilaan. Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. Panatilihin kaming kaisa ng iyong mga banal, – at kasama nila'y pagkalooban kami ng kapahingahan sa aming mga pagpapagal. Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. Nagtatagumpay ka laban sa kamatayan na iyong kaaway., lupigin sa amin ang kapangyarihan ng kamatayan, – upang kami'y mamuhay nang para sa iyo lamang, Panginoong nagtatagumpay at walang hangganan. Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. Kristong Tagapagligtas, kami'y naging masunurin kahit sa pagtanggap sa kamatayan, at ikaw ay iniluklok sa kanan ng Amang banal, – sa iyong kabutihan, tanggapin ang iyong mga kapatid sa kaharian ng iyong kaluwalhatian. Tugon: Haring nagtatagumpay, panalangin nami'y pakinggan. AMA NAMIN Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang Ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo Sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. PANGWAKAS NA PANALANGIN Amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristong iyong Anak nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan para sa amin ang landas sa buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamumuhay naming lahat sa tulong ng Espiritung sa ami'y nagliliwanag, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. PAGHAYO Humayo kayo sa kapayapaan, Aleluya, Aleluya. – Salamat sa Diyos, Aleluya, Aleluya.
1 day ago
Previous page >>