« ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan

Ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan posts

Jcmar Share share din pag may time...
Timeline Photos
BAKIT NAG KUKUMPISAL ANG MGA KATOLIKO? By: Kuya a
6 months ago
Bagwis Please share.
Ipagsabi Ang Kaniyang Pagliligtas
Paano ang mga hindi narating ng Iglesia ni Cristo? Ang Katarungan Ng Diyos Sa Araw ng Paghuhukom, ang mga taong inabot ng pangangaral ng ebanghelyo ay hahatulan sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ni ALBERTO P. GONZALES _________________________________ Read more ... ________ Maraming itinatanong ang mga nakarinig sa pagtuturong ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ang kaparaanan ni Cristo upang iligtas ang tao sa parusa pagdating ng Araw ng Paghuhukom. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: - Paano maliligtas ang nasa mga bansa at mga bayang hindi pa naaabot o nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo lalo na ang nabuhay at namatay noong wala pa ito? - Hindi ba maliligtas ang mababait at matutulunging tao na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo? - Hindi ba mangangahulugang may pagtatangi ang Diyos kung ang mga kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo ang malilitas? Sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia ay sasagutin natin ang mga tanong na ito. Paano maliligtas ang hindi narating o naabot ng Iglesia ni Cristo? “Sapagka't ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mangapapahamak din naman ng walang kautusan: at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan.” (Roma 2:12) Ang nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak ng walang kautusan. Kaya, hahatulan din ang mga taong hindi inabot ng kautusan o ng salita ng Diyos dahil sila ay nagkasala rin. Ano ang gagamiting batayan ng paghatol sa kanila? “(Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili; “Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa).” (Roma 2:14-15) Ang hindi inabot o hindi narating ng pangangaral ng ebanghelyo ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Ano ang katunayang may mga kautusang nasusulat sa kanilang puso? Pinatotohanan ito ng kanilang budhi. Kaya kahit hindi sila narating ng pangangaral ng mga salita ng Diyos ay alam nila ang mabuti at masama. Ano ang katunayan nito? Alam sa lahat halos ng bansa at kultura na masama ang pumatay ng kapuwa tao at ang magnakaw. Bakit tiyak na hahatulan ng Diyos ang taong hinahatulan o inuusig ng kaniyang budhi? Ganito ang itinuro ni Apostol Juan: “Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay.” (I Juan 3:20) Kung ang isang tao ay hinahatulan mismo ng kaniyang puso dahil sa kasalanan niyang nagawa, lalong hahatulan siya ng Diyos na nakaaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos din ang hahatol sa mga hindi inabot o hindi nakarinig ng aral tungkol sa Iglesia ni Cristo. Subalit ang mga taong nakarinig o inabot ng pangangaral na ito at nalamang kailangan ang Iglesia ni Cristo sa kaligtasan ay nananagot na tuparin ang ipinagagawa ng Diyos (I Cor. 5:12-13), New Pilipino Version). Ang saligan ng pagliligtas sa tao ay hindi ang kuru-kuro ng tao kundi ang katuwiran ng Diyos. Ang naghahayag nito ay ang ebanghelyo: “Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. “Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.” (Roma 1:16-17) Sa Araw ng paghuhukom, ang mga taong inabot ng pangangaral ng ebanghelyo ay hahatulan sa pamamagitan ng ebanghelyo: “Sa araw na hahatulan ng Dios ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking evangelio, sa pamamagitan ni Jesucristo.” (Roma 2:16) Ano ang tiyak na pasiya ng Diyos sa lahat ng inabot ng Ebanghelyo subalit hindi sumunod dito? “Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: “Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan.” (II Tes. 1:8-9) Parurusahan ang lahat ng inabot ng ebanghelyo ngunit hindi sumunod dito, kahit pa naglingkod sila sa Diyos at nilakipan pa ito ng mga pagmamalasakit na hindi naaayon sa katuwiran ng Diyos: “Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. “Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.” (Roma 10:2-3) Kung gayon, makatarungang hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Ang hindi kailanman nakaalam na may Iglesia ni Cristo ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Samantala, para sa mga taong inabot ng pangangaral ng ebanghelyo ay ebanghelyo ang gagamiting batayan sa paghatol sa kanila. Ang nakarinig ng ebanghelyo na hindi sumunod dito ay tiyak na parurusahan. Paano ang mababait at matutulunging hindi Iglesia ni Cristo? Kailangan ang pagiging mabait, matulungin, at mapagmalasakit, ngunit ang mga ito ay hindi saligan sa ikaliligtas ng tao, kundi ang batas o katuwiran ng Diyos na nasa ebanghelyo: “Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait.” (I Cor. 1:19) Napatunayan na sa pangyayari noong panahon ng mga apostol na bagaman mahalaga ang mabubuting gawa ay hindi naman ito ang batayan sa kaligtasan. Ganito ang tala ng Biblia: “ At may isang lalake nga sa Cesarea, na nagngangalang Cornelio, senturion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. “Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Dios siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Dios. “Nakita niyang maliwanag, sa isang pangitain, nang may oras na ikasiyam ng araw, na pumapasok na patungo sa kaniya ang isang anghel ng Dios, at nagsasabi sa kaniya, Cornelio. “At siya, sa pagtitig niya sa kaniya, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kaniya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailanglang na isang alaala sa harapan ng Dios. “At ngayo'y magsugo ka ng mga tao sa Joppe, at ipagsama mo yaong Simon, na may pamagat na Pedro.” (Gawa 10:1-5) Pansinin na si Cornelio ay may mabubuting katangian; siya at maging ang kaniyang buong sambahayan ay masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos tulad din ng maraming tao ngayon. Naglilimos siya sa mga tao at mapanalanginin pa. Subalit bakit hindi sinabi ng anghel ng Diyos kay Cornelio na “sapat na ang iyong mga panalangin at mga paglilimos upang tanggapin ka ng Diyos”? Bakit inutusan pa siyang ipatawag si Apostol Pedro? Ano pa ang kulang kay Cornelio gayong taglay niya ang maaraming katangian upang siya ay makapasok sa kaharian ng langit? “Magsugo ka nga sa Joppe, at ipatawag mo si Simon, na pinamagatang Pedro; siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong mangluluto ng balat, na nasa tabi ng dagat. “Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo; at mabuti ang ginawa mo't naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Dios, upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinagutos ng Panginoon.” (Gawa 10:32-33) Si Apostol Pedro ay isa sa mga sugo ng Diyos. Nasa kaniya ang mga katotohanang kailangang marinig, sampalatayanan, at sundin ni Cornelio. Sa sinugo pinaugnay si Cornelio upang matanggap niya ang tunay na aral at tanggapin siya ng Diyos. Ang katunayang tinanggap na ng Diyos si Cornelio ay noong bumaba ang Espiritu Santo sa kanila: “Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. “Sapagka't nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika, at nangagpupuri sa Dios. Nang magkagayo'y sumagot si Pedro, “Mangyayari bagang hadlangan ng sinoman ang tubig, upang huwag mangabautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? “At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayo'y kanilang ipinamanhik sa kaniya na matirang mga ilang araw.” (Gawa 10:44, 46-48) Samakatuwid, kailangang maugnay muna ang tao at maaralan ng sugo ng Diyos bago siya tanggapin ng Diyos. Ang sugo ang may tanging karapatan na mangaral ng ebanghelyo upang maunawaan ng tao ang katuwiran ng Diyos sa pagliligtas (Roma 10:15). Wala bang pagtatangi ang Diyos? “At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Dios ng mga tao.” (Gawa 10:34) Hindi kailanman nagtatangi ang Diyos. Kung gayon, bakit may maliligtas at may mapapahamak? Ang lahat ng tao ay nagkasala, at dahil dito, ang lahat ay nahatulang mamatay (Roma 5:12; 6:23) at maparusahan sa dagat-dagatang apoy sa Araw ng panghuhukom (Apoc. 20:14; II Ped. 3:7, 10). Dahil dito, ang Diyos ay nagtakda ng wastong paraan ng pagliligtas. Ang paraang ito ang siyang dapat sundin ng sinumang ibig maligtas. May tuntunin ang Diyos sa wastong paraan ng pagkilala at pag-ibig na dapat gawin ng tao: “At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos.” (I Juan 2:3) Napakahalaga ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang taong ayaw pasakop sa tuntuning ito, kahit nagsasabing siya’y kumikilala sa Diyos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya: “Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya.” (I Juan 2:4) Ang pagtalima sa utos ng Diyos ang siyang kahayagan ng pag-ibig sa Kaniya: “Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.” (I Juan 5:3) Ang isa sa mga utos ng Diyos na dapat tuparin ng tao ay yaong ipinahayag ng Panginoong Jesus: “Ako ang pintuan; sinumang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas.” (Juan 10:9, Revised English Bible, isinalin mula sa Ingles) Ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo: “Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito’y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kaniyang dugo.” (Gawa 20:28, Lamsa Translation, isinalin mula sa Ingles) Ang lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, walang itinatanging tao. Ngunit may tiyak na ipinagagawa sa ibig maligtas—pumasok sa kawan sa pamamagitan ni Cristo o umanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi susundin ng tao ang ipinagagawa sa kaniya ng Tagapaligtas ay wala na siyang dapat sisihin kundi ang kaniyang sarili kung hindi siya maligtas: “ Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan: datapuwa't ngayo'y wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan.” (Juan 15:22)@@@@@ Pasugo God’s Message, August 2000, pp. 24-25, 28. ________________________________________ Para sa karagdagang katanungan hinggil sa mga pangunahing aral o Doktrinang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, maaari po kayong magtungo sa mga pinakamalapit na kapilya o dako ng gawain upang doon ay makausap ninyo ang aming mga Ministro o mga manggagawa. Inaanyayahan din po namin kayo na daluhan ang aming mga pagsamba at mga pamamahayag upang lubos ninyong maunawaan ang mga aral o Doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo na pawang nakasulat sa mga Banal na Kasulatan. Also Like the Official Fan pages of Iglesia ni Cristo: https://www.facebook.com/INCOfficial https://www.facebook.com/KabayankoKapatidko https://www.facebook.com/INCTV https://www.facebook.com/INCRadio Official Websites of Iglesia ni Cristo www.incmedia.org www.kabayankokapatidko.org www.eaglenews.ph
6 months ago
Reflection rc
Photos from Noraisa Palangan Budi's post in RULINGS IN ISLAM Q&A
ANG MGA MABIBIGAT NA KASALANAN PART 1.. Ang lahat
6 months ago
Ellaine "God is good all the time"
6 months ago
Kwento
'PARAISO SA LAOT' (2)
....Ang Pagpapatuloy   Hindi man tagos ang gagawin ay pilit na pinakakalma ni Jake ang kanyang sarili. At ang ginawa ng binata, hindi niya ininda ang pagdampi ng palad ng babae sa kanyang pisngi at leeg. Datapuwa’t hindi niya tagos ang ibig ipagk Read more ... ahulugan niyon ay sukdang naroroon ang takot kani-kanina’y lumisan na sa kanyang dibdib. Nagpupumiglas ang kanyang kaluluwa, nasisindak sa panganib na maaaring idudulot ng nakakasagupa niyang nilalang. “H-hindi ako masama gaya ng iniisip mo, Jake.” Bigla itong nagsalita, na sinabayan pa ng napakatamis na ngiti at titig. “Kilala mo ako?” gitlang tanong naman ng binata. Halatang nagtataka. Noon lang din naman kasi niya nakaharap at ang matindi pa ay sa gitna pa ng kagubatan. “A-ayaw mo kasing sambitin ang iyong pangalan kaya nagkusa na lamang akong magsalita at bigkasin ito.” “P-pero, pa’no mooohhh…” bigla pang pakli ni Jake. Ang ibig niyang sabihin ay kung paano nalaman ng babae ang kanyang pangalan. “H-huwag mo nang alamin pa, Jake. Mahabang kwento…malalaman mo rin iyan pagdating ng panahon!” Sabay sagot nito at inalis ang palad sa pisngi ni Jake saka idinako sa balikat. Sinubukang umiwas ng binata. Hindi niya nagawa iyon. Huling-huli na iyon. Nakangiti pa rin ito. Ubod talaga ng tamis. Habang nakatindig ay damang-dama na ni Jake ang masidhing palad ng marilag na dilag. Bumaba iyon nang marahan sa kanyang braso. Lalong nagsusumidhi iyon. Para siyang nilalason niyon. Tinatangay sa ulap. May kung anong init ang sumisigid sa mga kalamnan ni Jake habang unti-unting bumababa ang palad ng babae patungong palad ng binata. Damang-dama ni Jake ang marahang pagdaluhong ng kuryente mula sa palad ng babae painog sa kanyang buong pagkatao. Nagpupumiglas ang kanyang kaluluwa. Waring hindi matalos ng gunita ng binata ang mga nalalakap ng kanyang paningin. “Totoo ang mga nakikita mo, Jake…” sabi ng babae at nagkukumislap ang mga mata nito sa katititig sa kanya. “T-teka…” nabitin na naman tanong ng binata, hindi na nadugtungan pa iyon nang takpan ng marilag na dalaga ang bibig. “S-sandali lang…” At parang natauhan ang binata. Dagli nitong sinakmal ng palad ang kamay ng babae at inilayo sa kanyang mga braso. “Layuan mo ako, babae…kung sino ka man, tama na ang panggugulo mo sa amin! M-maawa ka sa amin!” Ang nasabi ng lalaki at humarap uli sa babaeng iyon. “Wala akong masamang intensyon sa paglitaw ko ngayon, lalake…gusto ko lamang makatulong sa iyo!” ang halos pabulong nang sabi ng babae. Parang kinilabutan si Jake sa kanyang narinig. Para bang sumusuot ang espiritu ng tinig ng babae mula sa bibig nito patungo sa kanyang buong katawan. “Kung talagang hindi ka masamang tao at wala kang masamang intensyon dito, bakit kailangan mo pa akong guluhin? Bakit kailangan mo pa akong takutin at halos patayin mo na ako sa takot lalo na nang ika’y mag-anyong baboy?” Ang diin pang himutok ni Jake. Halatang tila pinagsisisihan ang paglitaw nito sa pinakapusod na lunan ng paraisong kanilang kinaroroonan. “H-hindi ko akalaing gano’n na ang tapang na taglay mo ngayon…kung noong una ay natatakot ka pa sa mga gano’ng tagpo…ngayon ay hindi na. Pinahanga mo ako, Jake.” Makahulugang sabi pa ng dalaga. Muli itong bumaling ng tingin sa malayo at binalikan ang binatang puno pa rin ng kalituhan, nahihiwagaan sa kaharap. “P-pero, sino ka?” Biglang yumuko ang mahiwagang babae, nagliwanag na naman ang kaanyuan nito, muling nag-angat ng mukha, at hinarap si Jake. “Makikilala mo rin ako sa mga susunod na araw, alam kong hindi ka na rin mahihiwagaan sa akin pagsapit ng panahong iyon.” Malalim pa nitong tugon. Napapaisip si Jake. May bigla siyang naalala. Tama nga siya, tama ang kanyang suspetsa. Marahil ay kilala niya nga ang babaeng nakakaharap niya niya ngayon. Pero, saan? Saan niya nakaharap minsan ang mahiwagang babaeng ito? At ano’ng magiging papel nito sa inog ng kanyang masalimuot na daigdig sa piling ni Anne? Kakaiba na ang nararamdaman ni Jake nang mga sandaling iyon--magkahalong kaba at takot sa dibdib. Sinundan naman ng libog sa katawan. Libog na ang babae rin ang nagtulak sa binata upang magpakaanod sa tukso bitbit ng kamunduhan. Walang tigil ang pagsikdo niyon. Wari bang papaslangin siya nito. Patuloy pa rin namang nakatingin sa kanya ang mahiwagang babae. “Bakit kailangan ko pang maghintay ng matagal bago kita makikilala?” halatang nauumang tanong ng binata. Sa tinuran kasi ng babae ay parang matatagalan pa ito. At ngayong nasa harapan niya na ito, tanong niya, bakit pa nga kailangang pahirapan ang kanyang sarili gayung abot-kamay niya na ito? Inusig ni Jake ang kanyang sarili nang paulit-ulit. Pasumandali siyang nanahimik habang matamang pinagmamasdan ang babaeng nasa harapan niya. “Maaari mo bang sabihin ang iyong pangalan ngayon?” ang minsa’y tanong pa niya sa marikit na dalaga. Nag-isip na naman ito. Tumingin sa malayong lunan, anyong pinag-iisipang mabuti ang isasagot. “Sa aking tingin ay hindi pa ngayon ang tamang panahon upang malaman mo ang lahat, ang mas mabuti mong gawin ay ituloy ang iyong binabalak…” nakatingin sa malayong anas ng dalaga kay Jake. Mas lalo pang nahiwagaan ang lalaki. Hitik pa rin sa mga tanong ang kanyang isipan. Para siyang mababaliw sa kaiisip ng maisasasagot niya rito o dili kaya’y mga katanungang magpapaamin sa tunay na katauhan ng kaharap. Nguni’t kasunod ng kaba at takot na iyon ay sinundan ng masidhing pagnanasa sa babae. Nakakabaliw ang katawan nito. Diyosa ito sa pakiwari ni Jake. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang reyna sa lugar na iyon, sa lugar na kanilang kinaroroonan, sa lugar na kanilang napuntahan, sa lugar ng kanilang wakas. “Huwag kang mag-iisip ng ganyan, Jake.” Ang biglang nasabi ng isa bilang pagsita ng mahiwagang babae--na nagkukumislap ang damit sa mala-gintong kasuotan. Nagulat na lamang si Jake nang bigla siya nitong hawakan. At ang matindi pa ay sa palad niya ito humawid. Para bang noon lang nakahawak ng kamay ng isang lalaki. Pinisil-pisil iyon ng mahiwagang babae. Nakatitig ito kay Jake habang ginagawa iyon. Lumulunok. Parang biglang dinapuan ng kidlat ang mga mata’t labi ni Jake nang mapansing pinisil na nang pinisil ng mahiwagang dalaga ang kanyang mga palad. Hindi siya agad nakapagsalita pa. Gayundin, hindi agad siya nakakurap man lamang sa ginawang iyon ng isa. Hangad niyang pumiyok, wala siyang magagawa. Hangad niyang sumigaw ng tulong, wala siyang maisisigaw. Wala siyang mailalabas na tinig. Tila lalo pang nagkabikig ang kanyang lalamunan. Para siyang masisiraan ng bait sa tindi ng init ng mga daliri nito. Ubod ng kalandiang hinagod-hagod ng mga daliri ang pinakapusod ng palad ng binata. Akma nang iiwas pero hindi na ito nagawa pa ng lalaki. Ang totoo ay gustong-gusto rin ito ng lalaki. “Bakit ngayon ka palang iiwas, Jake?” ang natatawang tanong ng dalaga. “Batid kong isa ito sa mga kahinaan mo, lalake.” Sabi pa nito. Hindi sumagot si Jake. Hanggang sa mapuna na lamang ng binata na malapit na ito sa kanya. Kung kanina ay dalawa dipa ang agwat nila, ngayon ay isang dangkal na lamang. Napakabilis ng pangyayari. Talab na talab sa dibdib niya ang sidhi ng palad nito na unti-unting humihimas dito. Hindi na siya pumalag pa, sapagka’t ang totoo ay wala na talaga siyang balak pang pumalag sa ginagawang iyon ng babae. “Samantha ang pangalan ko, Jake.” Biglang nagsalita ito habang unti-unting inihihimod ang mga palad sa mabalbong dibdib ng binata. “Oo, aaah…oooh!” nanginginig ang boses namang sagot ni Jake. Biglang napansin ng binata ang paglapit sa kanya ni Samantha. Parang sa isang iglap lamang ay nasa tapat na ng kanyang bibig ang labi nito. “Isa kang hulog ng langit, Jake…alam mo ba ‘yun?” si Samantha. “Huh?” gulat namang reaksyon ni Jake. “P-psssst! Huwag ka na lang magsalita…’di mo rin naman maiintindihan kung sasabihin ko sa iyo!” ”A-anong ibig mong sabihin?” ”Mamaya na lang natin pag-uusapan iyan. May gagawin tayo! Kinakailangang matapos natin nang maaga sapagka’t maraming naghihintay sa akin sa di-kalayuan!” Napatingin na lamang kay Samantha si Jake. Hindi pa rin alam ang gagawin. Pero ang alam niya, magtutungo sila sa ika-pitong papalag ng langit. Biglang tumindig ang kanyang burat. Tayung-tayo ito. Nakangisi namang idinikit ng dalaga ang bibig nito sa leeg ng binata. Pamimitig ng mga tuhod ang dagling natalos ni Jake nang kanyang maramdaman ang sidhi ng mga palad ni Samantha. Nananatili silang nakaupo sa lunang iyon. Hindi naman mawari ng binata ang sasabihin, at hindi na rin naman nagsasalita ang mahiwagang dalaga. “Sino ka ba talaga at anong pakay mo sa akin?” at biglang pumailanlang ang boses ng binata. Minsan pang kumunot ang noo nito. Nagngangalit ang tenga, dama iyon ng babae. Sa boses pa lamang ay halata nang may nakakubli pa ring inis sa dibdib ng lalaki. Nakangiti pa rin naman si Samantha. Wala itong pagkatinag. “Umayos ka na lamang ng upo at alam ko kung ano’ng makapapawi ng galit na iyan na nasa iyong dibdib!” may kaakibat na ngiting ganti naman ng dalaga. “Pero, ayokong bumigay sa iyo nang ‘di ko nalalaman ang iyong tunay na pangalan gayundin ang iyong tunay na pakay sa ‘kin!” pabulyaw nitong sagot. Sa malayo na nakatingin si Jake at waring hindi naguguni ang dalagang nasa kanyang harapan. Hanggang sa mga sandaling pinamamahayan na ng matinding kalibugan ang katawan ay naroroon pa rin ang mga pagdududa sa isipan ng lalaki. Waring nahulaan naman ni Samantha ang iniisip na iyon ng binata. “Sinasabi ko na sa iyo na huwag mo nang pagdudahan ang aking pagkatao! Hindi ako masamang nilalang gaya ng iniisip mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo?!” halos pasinghal nang tugon ng dalaga. “P-pero pa’no mo mapapatunayan sa akin iyan? Ano’ng pruweba mo? Siguro, maniniwala lamang ako sa iyo kung mapapatunayan mo sa aking wala kang masamang motibo laban sa amin ng nobya ko.” Nakatiim ang bagang na sagot naman ni Jake. Ang diwata naman ang biglang natigilan. Nasapol ito sa tinuran ng binata. Hindi na rin naman nito madalumat ang isasagot. Maniwaring nahawahan ito sa binata sapagka’t kanina’y ganito ang masisilayan sa lalaki at ngayon ay ang mahiwagang dilag naman sa pusod ng tila naliligaw na paraiso. “Kung gayon, wala nang problema…patutunayan ko sa iyo na wala akong masamang intensyon o dili kaya’y motibo laban sa inyong mga tagalupa.” Biglang nagpako ng tingin ng lalaki. Pinagmasdan si Jake mula ulo hanggang paa. Huminto ito at binalikang muli ng tingin ang paa at ang ibang ulo naman sa sentro ang pinagmamasdan. Nakabukol ito sa harapan ng binata. Mainit na rin ang pakiramdam ng diwatang si Samantha nang mga sandaling iyon. Nakakaramdam na ito ng pangangati ng singit at puson na kinakailangang ibuga. “Pero bago ko gagawin ito ay pagbigyan mo muna ako sa hihilingin ko sa iyo ngayon, kung maaari.” “Ano iyon?” “Kantutin mo ako, Jake!” sabi ng marilag na si Samantha at niyakap ang binata. “Hah?” Ilang saglit pa ay waring may di-malirip na bagay na dagling tumama sa kanyang bibig. Parang kidlat iyon na siyang nagpapatahimik sa nababalinong si Jake. Hindi siya nakapagsalita sa kanyang narinig. Para na naman siyang nabilaukan. Waring bumara sa kanyang lalamunan ang kung anong bagay. Pahigpit nang pahigpit ang mga yapos ni Samantha. Hindi mawari ng binata ang kanyang nararamdaman nang mga sandaling iyon. Kasunod nito ang pagsigid ng pawis sa kanyang pisngi. Waring napalayo ng kanyang nilakbay. Humahangos siya at hindi niya madalumat ang damdaming marahang nanahan sa kanyang muni’t dibdib. Pilit man niyang itinatakwil ang katotohanang sinisindak siya niyon ay nasilay ito sa kanyang pisngi. Ibig niyang tumakbo’t lumayo sa nanghahalinang diwata nguni’t may kapangyarihang sumaklot sa kanyang mga paa. “Huwag kang matatakot, hindi ako masama gaya ng iniisip, Jake…” halos anas nang turan ng mahiwagang nilalang. “K-kung gayon, bakit kailangan mo pang humiling ng hindi kanais-nais na bagay?” tugon ng binata at kumislap ang dagling pagkunot ng kanyang noo. “Maaari ka namang tumanggi. Wala akong magagawa kung ayaw. May dahilan ako…at ikagigitla mo ito kapag sinabi ko sa iyo.” Ang diwata, sabay yakap sa binatang namimitig ang mga labi. Hindi siya nakaimik. Taglay pa rin niya ang takot. Sukdulang hindi niya matagos, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Bigla niyang itinulak si Samantaha. “Layuan mo ako!” namumula ang pisnging singhal pa ng binata. Nguni’t nananatiling malumanay ang mga depensa ng diwata. Umiral ang waring ginintuang tinig. Tumatalab wari iyon sa buong pagkatao ni Jake. Hindi na siya nakapalag nang dampian ng halik sa labi. Para siyang yelo, unti-unting nalulusaw. Hanggang sa mapuna niyang wala nang saplot ang diwata. Hindi na ito naimik sapul noon.Dagli siyang nilubayan ng giting. Nawaglit iyon nang marahan sa kanyang katawan. Muli ay lumapat ang nag-aapoy na labi ni Samantha sa nanginginig na bibig ni Jake. Tagos niya ang sidhi niyon. Parang taglay ang ningas ng apoy. Hanggang kailan niya kakayanin ang panunuksong ito? Waring sumusuot sa kanyang kaluluwa ang dalumat niya’y naglulumiyab na labi ng diwatang si Samantha. Tahimik pa rin siya nang mga sandaling iyon. Malaon nang iniiwasan ng binata ang mga ganoong tagpo. Sabagay, noon pa man ay batid niya nang dumarating ang mga ganoong pagkakataon. Datapuwa’t inaamin ni Jake na hindi niya inaasahan ang pangyayaring iyon. Para itong bagyong tila biglang dumampi sa sanga ng kanyang pagkatao. At natagpuan na lamang ng binata ang kanyang sarili na nakayakap na rin kay Samantha. Umiral ang ikinukubli niyang karuwagan. Matagal na niyang kinatatakutan iyon. Kanina ay nahintakutan siya sa posibleng pag-atake ng mabalasik na hayop nguni’t natawa na lamang siya nang matalos ang katotohanang babae lamang iyon sa kabilang sansinukob--na naghahanap ng makakaniig. Ngayon ay bumibigay na ang kanyang katawan. Hindi na siya makaayaw. At sa saliw ng mga himas ng diwata ay lalong nag-iinit ang kanyang katawan. Tumatagos iyon hanggang sa kanyang mga buto. Marahang nangalaglag ang kanyang mga saplot sa katawan. Dagling namangha ang diwata nang masilayan ang kanyang kakisigan. Nagliwatan ang kanyang mga masel sa braso. Hinimas ni Samantha ang kanyang dibdib. Marahan iyon nguni’t walang tigil. Tila walang katapusan. Ikinagulat ni Jake ang biglang paggapang ng mainit na palad ng diwata pababa hanggang sa narating ang pakay ng kamay. Kanina pa ay ramdam na ng binata na walang plano ang napakarikit na nilalang na siya’y lubayan. “Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong uri ng lalake. Ooohhh! W-wala ito sa aming daigdig.” Ang nabigkas pa ni Samantha habang iginagapang ang palag pababa sa sentro ni Jake. Naging pigil naman ang hininga ng binata. Natagpuan na ng diwata ang hinahanap nito. Mabilis na hinarap ang nagwawalang pambarurot ni Jake. At nang mahawakan ay bigla itong napahiyaw. Malaki daw at baka hindi matanggap ng bibig. Lihim siyang ngumiti datapuwa’t hindi siya nagbitaw ng tugon sa naging reaksyon ng marilag na diwata. Hindi na nakapalag si Jake nang hilahin siya ng babae patungong damuhan. Sa lunang iyon ay makakaayos sila ng upo. Nagmamalaki naman ang dilag, kayang-kaya daw siya nitong paligayahin. Ilang sandali pa ay nakaupo na siya. Lumuhod si Samantha sa kanyang harapan at hiwakan ang kanyang burat. Napahugot siya ng malalim na buntong-hininga nang biglang isubo ng diwata ang mahaba’t malaki niyang burat na ipambibiyak niya sa pekpek nito. “Handa ka nab a, Jake?” tanong bigla ng diwata. Hindi naman siya nakasagot. Dahan-dahang dinaluyong ng maapoy na bibig ng engkantadang si Samantha ang waring kobrang burat ni Jake. Napapikit na lamang ang binata. Ramdam niya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan na idinulot ng bibig diwata. Mabilis na humagod ang labi ng babae. Taranta namang napatingin sa malayo ang binata. Napapaungol na ang marilag na nilalang na iyon. At habang nilalamon nito ang burat, naisipan ng binata na pagkaabalahan ang mga dedeng taglay ng malibog na engkantada. “Ganyaaan! Ganyan ang dapat mong gawin! Aaaaah!” biglang sambit ni Samantha nang dumampo ang kamay ni Jake sa matambok na dibdib. Kahit papaano ay ikinagalak naman ito ng lalaki. Kahit papaano ay nasisiyahan ito. “Kunsabagay,” sabi pa ng lalaki sa sarili. “Ikaw ang may gusto kaya tiyak na sa langit ang tungo mo ngayon.” Panay ungol na ang naririnig ni Jake sapul nang himasin niya ang mayamang dibdib ni Samantha. Parang pinagpapala ang kanyang kamay nang dumampi iyon. Nagpalipat-lipat ang kanyang palad. Mula sa kanan ay nagtungo ito sa kaliwa. Napaliyad si Samantha. Hindi madalumat kung saang parte ng lalaki hahawak. Waring humahaplos sa burat ni Jake ang init na likha ng bibig ng babae. Tumalab na rin sa katawan niya ang apoy na hatid ng bibig ng marilag na nilalang. Napakasarap ng pakiramdam niya. Alam na ni Jake na sa langit din ang tungo niya pagkatapos niyon. Hinagod ng labi ng babae ang burat ng lalaki mula ulo hanggang sa pinakapuno nito kung saan nakatirik na ito nang todo. Dagling kumilos ang dila ng babae. Idinampi ito sa bayag ni Jake. Napasinghap siya. Kakaiba ang dulot niyon. Nalasap na niya minsan ang ganoong klaseng sidhi nguni’t kaiba si Samantha kay Anne. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiral ang mga ungol nilang dalawa. Habang nilalapirot niya ang dibdib ng diwata ay wala namang patid ang ginagawang paghagod sa kanyang burat. “Ooohhh! Ang sarap mo palaaah! Ang sarap mo palaaaah! Samanthaaaah! Ooohhh!” Hindi maintindihan ni Jake ang nararamdaman, napaungol siya nang malakas. Bigla siyang natahimik at nagpalingon-lingon habang abala pa rin si Samantha sa ginagawa nito sa kanyang titi. “T-teka nga pala…” biglang awat ng diwata. “Bakit?” tanong niya na halatang nabitin. Biglang napakamot sa ulo si Jake dulot ng ginawa ng diwata. Hindi na lamang niya ipinararamdam kay Samantha ang kanyang nararamdamang pagkabanas dito. Ayaw niyang magtampo bigla ang babae. Umiling na lamang siya. Datapuwa’t alam naman ng lalaki ang kanyang dahilan. Ang hangad kasi ng binata ay maging tuloy-tuloy sana ang salpukan nilang dalawa. “Ano? May gusto ka bang sabihin?” biglang usisa ni Jake sa babaeng nakakalas na sa kanya ang maliyab na katawan. Yumuko ang diwata. Alam ni Jake, may gusto sasabihin nga ito sa kanya. Napalunok siya nang makita ang matambok nitong mga dede. Higit pang sumidhi ang pagnanasa niya rito nang mabalingan ng tingin ang maumbok na pekpek ni Samantha. Mula sa pagkakayuko ay nagtapon ng sulyap si Samantha sa napakalayong lunan. Malalim ang iniisip. Alam ng binata ang minumuni nito: nag-iisip ito ng katagang maitutugon sa kanya. Sinundan niya ang tingin nito sa malayo at pagkaraan ng ilang sandali ay ang napakaamong mukha ang kanyang inaninag. Humarap ito kay Jake. At muling naglapat ang nagliliyab nilang mga katawan. “May alam ka bang paraan?” tanong bigla ni Samantha na ang mga dede ay nakalapat sa mapintog at mabalahibong dibdib ng binata. “Anong paraan?” at tanong din ang ibinalik niya rito. ”Yung paraan na masarap na masarap. ‘Yung para na habang isinusubo ko ‘tong burat mo eh kinakain mo rin ‘tong pekpek koooohh!” tugon ng babae na parang libog na libog na talaga. “Alam ko na!” bulalas pa ni Jake. “Ano?” “Yung sixty-nine!” “Pa’ano?” ang nagtatakang diwata. Binatak niya ang babae at pinapuwesto nang maayos sa damuhan. Kumuha pa siya ng maisasapin, mga dahon ng saging. Nag-aapura ang marilag na nilalang, nag-iinit na nang todo. Para siyang tumama sa lotto. Napakasuwerte niya dahil kanyang natagpuan si Samantha. Hindi na ito nagsasalita mula nang sabihin niya ang paraang “69”. Hindi na rin naman nagtanong pa matapos iyon. Marahil ay naisip nito na matatagalan lamang sila sa oras na humiling ng paliwanag. Para itong na-eengkanto dahil hindi na halos bumubuka ang bibig ng napakarikit na diwata. “Hmmm…na-eengkanto din pala ang mga engkanto?” humahagikhik na bulong pa sa muni ni Jake. Pinatihaya niya si Samantha. Hinawakan niya ito sa dalawang hita bago binuhat. Hindi na ito nagtatanong pa kung ano ang kanilang gagawin. Tumalima naman ito. Ilang saglit pa ay umalingawngaw ang mga ungol nilang dalawa. Nakailang hagod pa lamang si Jake sa pekpek ni Samantha ay nagyaya na ang marilag na diwata. “Aaaaaah! Ang sarap mooohhh! Tamaaaaah! Masarap palaaaah! Eeeeeeehhh! Sige paaaaah! Kainin mo pa ang pekpek kooohhhh! Ang saraaapp! Sige paaaaah!” hiyaw pa ng babae. Hindi pinansin ng lalaki ang babae. At sa pagyayaya nito ay tagos niyang uulitin pa rin ito nang uulitin ng diwata. Abala pa rin naman ito sa kanyang pambarurot. Ibig niya na ring humiyaw nang humiyaw. Pinipigil niya ang kanyang sarili. Malutong pa naman ang kanyang tinig. Ayaw niyang mabingi si Samantha. At sa pagkakataong ito natitiyak ni Jake na malapit na nilang marating ang rurok ng kaligayahan. Iniiwasan niyang sumabog sa ganoong ayos. Hiyaw na nang hiyaw ang marikit na diwata. Parang masasaid na ang tinig nito. Marahang napapagal iyon. Ilang saglit pa ay muling pumailanlang ang malakas na ungol ni Samantha. Kasunod nito ay nagyaya ang diwata. “Gusto ko naaaah! Sige naaaah! Malapit na akooohhh!” At kinanti nang kinanti ni Jake ang hiyas nito sa pamamagitan ng kanyang dila. Nahahaling ang diwata sa kanyang mga hagod na ginagawa. Napapapikit ito. Napayakap sa kanya nang napakahigpit. Wari bang natatakot na siya ay lumisan. Nagitla na lamang ang binata ang bigla itong kumalas sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga palad nito at yao’y idinampi sa kanyang pisngi. Maingat niyang pinatihaya ang diwata. Humahangos siya habang ginagawa iyon. At dagling pumunit sa mukha ng babae ang kasiyahan. Talos na ni Jake ang ipinapahiwatig niyon. Nagagalak ito sapagka’t sukdulang sidhi ang iginagawad ng kanyang katawan dito. Alam na ng diwata ang gagawin. Hayun nga’t nauna pang pumuwesto kay Jake. Tumayo ang lalaki. Dumako ng tingin sa malayo. Tanaw niya ang kariktan ng tila paraisong nasa pusod ng karagatan kung saan sila naroroon. Natigil ang pagmumuni ng binata nang madampian ng kamay ni Samantha ang kanyang balikat. Wari siyang nawawala sa sarili. Datapuwa’t batid niyang wala siya sa sariling daigdig. At saan may siya naroroon ay batid ni Jake na makababalik din siya sa kanyang pinagmulan, kasama ang kanyang talisuyong si Anne. Humarap siya sa diwata upang ipagpatuloy muli ang naudlot na tungkuling pagpapaligaya rito. Nakahawak na siya sa kanyang pambarurot nang muling mabalingan ng tingin ni Samantha. Parang kidlat ang mga kilos niya. Saglit pa ay nasa harapan na naman siya ng marikit na diwata. Kakantot na naman siya. Biglang nagkatitigan ang dalawa. Pawisang sinilip ni Jake ang butas ng kaligayahan ni Samantha--na yamang pinamamahayan ng kakarampot na bulbol. Waring sinusukat niya ang lalim nito sa pamamagitan ng matamang pagsusuri. Hindi naman umiimik ang mabogling diwata. Eksayted nitong inaabangan ang pinakamasidhing yugto ng pagtatagpo nilang iyon. Nabalingan na lamang ng babae ang binata na nakahawak na sa pambarurot na taglay. Malaon nang hinihintay ng nilalang na ito ang ganoong klaseng hotdog. Kaya nga, kahit punong-punong ang bibig at halos hindi na makahugot ng hangin kanina ay pilit pa ring isinubo ang pagkalalaki ni Jake. Atat na atat na ang diwata na matikman ang ipinagmamalaki ng binata, alam din ito ng kaharap. Datapuwa’t nang matagalan ang lalaki ay hindi na ito nakatiis. Bigla nitong hinaltak si Jake. Humahangos ito at apura nang apura. Pawisan na rin ito, gaya ng binata nag ga-munggo na ang kumukudlit na pawis sa pisngi. Kumilos na ang lalaki. Kung kanina ay labis ang excitement na nararamdaman ni Samantha, ngayon ay bigla itong kinabahan. Kaba at takot na ang walang patid na nasigid sa dibdib nito lalo na nang makita ang naghuhumindig na burat ng binata. Kanina kasi ay medyo may kaliitan pa ito nguni’t nang muling makita ng diwata ay para bang nangabuhay at naglitawan ang mga ugat sa paligid nito. Nakasisindak din ang laki ng makintab na ulo. Mala-talong pa naman ang kulay niyon. Napalunok ang mahiwagang babae. Hindi naman mawari ni Jake kung natatakot ito o hitik lang sa excitement. Pumuwesto na ang binata. Nakahawak na sa burat. “Dahan-dahan lang haaaah!” nangungusap ang mga mata ni Samantha nang pawalan iyon. Tango lang ang kanyang itinugon. Dalubhasa siya pagdating sa ganoong senaryo. Alam na kasi ng binata na tutuntong na sila sa bundok ng kaligayahan. Dagling napapikit si Samantha nang hawakan ni Jake ang magkabilang hita. Higit itong nagitla nang makitang itinutok na ng lalaki ang kanyang burat sa bukana ng lawa nito. Bigla itong napapikit at para bang wala nang balak na dumilat. At napanganga ito nang dumampi ang ulo ng uten sa pekpek. “Ooohhh! Eeeeeeh!” paanas nitong turan na sinabayan pa ng mahinang tadyak bago niyakap ang lalaki. Nguni’t hindi na nagsayang ng oras si Jake. Mabilis siyang tumulak papasok sa pekpek ng marilag na diwata. Para itong maiiyak sa sarap. Dumagundong ang ungol ng babae. Magkakahalong hapdi at kati ang nararamdaman ni Samantha nang mga sandaling iyon. “Eeeeeeh! A-araaaaay!” hiyaw pa nito nang dagling kumadyot si Jake. Pakiwari ng babae ay mawawasak na ang kanyang pekpek. Kadyot ito nang kadyot na parang walang awa. Nagmamadali si Jake. Lalo na nang biglang maalala si Anne na nag-iisa sa baybayin ng wari bagang ‘paraiso sa gitna ng laot’. Naisip niyang baka may masamang mangyari sa kanyang talisuyo. Datapuwa’t dagling naalala ni Jake ang kanyang kasintahang si Anne habang patuloy niyang binobrotsa ang diwatang si Samantha. Patuloy sa paglulumiyad ang marilag na nilalang. Hitik sa pag-aalala sa kasuyo ang binata. Panay naman ang dampi ng palad ng engkantada sa kanyang balikat. Habang kumakayod ay biglang nanahan sa dibdib ng lalaki ang takot at kaba sa posibleng nangyari sa talisuyo niyang si Anne. Inaapura na ng isa ang binata. Malapit na itong makapanhik ng langit. Ganoon din ang nararamdaman ni Jake. Ibig niyang makasabay ang diwata sa nakatakda nilang pag-akyat sa rurok ng kaligayahan. Malakas na ungol ang pinakawalan ng napakarikit na babae. Minsan pang naglapat ang kanilang mga katawan. Ibinaon nang todo ni Jake ang kanyang sandata sa kailaliman. Bawat sundot at daluhong papasok ay may kaakibat na bahagyang ungol. Masikipa ang lagusang ni Samantha kung kaya’t sarap na sarap ang lalaki habang binabayo. “Aaaaaaaaaaa!” isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Samantha. Labis itong ikinagitla ni Jake nguni’t nang kanyang balingan ng tingin ang babae ay nakasara na ang bibig nito. “Malapit na akoooohhh! Malapit na akooohhhhh!” ang muli pang sigaw ni Samantha habang tinatanggap ang hugot-baon ng burat ng binata. Ilang sandali pa ay biglang nilabasan ng mga ga-monggong pawis ang binata. Hindi pa rin siya tumigil sa ginagawa niyang pagbayo sa diwata. Waring masasaid na ang kanyang lakas. Sumulong pa siya sa kailaliman. “Aaaaaaaaaah!” At si Jake naman ang karakang napatili nang mapayakap sa kanya si Samantha, kasabay ang pagdiin ng mga kuko sa likod niya. Parang ibig na niyang tumangis sa sukdulang hapdi at kirot na bumalot sa kanyang likuran. At sa totoo’y hindi lamang ang hapding dulot ng diwata ang kanyang iniinda kundi maging ang pag-aalala niya kay Anne. Binilisan niya ang pagkadyot hanggang sa magpahiwatig na ang engkantada. Malapit na raw ito at sasabog na ang init na naipon nito sa katawan. “Ooooooooh!” Tagatak na ang pawis ni Jake at wala pa ring tigil ang ginagawa niyang pagbayo kay Samantha. Dagli namang naibulong ng diwata na malapit na siya sa kasukdulan. Tumango na lamang ang lalaki. Ganoon din kasi ang natatagos niya, nagbabaan na ang kanyang mga katas sa puson. Halos magkapanabay silang nakarating sa langit. Lumagpak ang kanilang mga hubo’t hubad na katawan sa damuhan. Pawisan ang dalawa nang matapos ang kanilang pagniniig. Humahangos naman si Samantha. Inamin nito kay Jake na noon lang siya nakaranas ng ganoon kasidhing salpukan, sa gitna ng kagubatan. “Pinaligaya mo ako, Jake.” Sambit ng diwata at niyakap ang binata. Nabigla siya sa tinuran nito, hindi siya nakakibo. Muli ay tumango na lamang siya. Hinigpit pa ng babae ang pagyapos sa kanya at sinabayan pa ng mainit na halik. Panakaw iyon datapuwa’t balewala lamang kay Jake. ”Ngayong tapos na tayo…maitanong ko nga sa iyo, ano’ng sadya mo rito napagawi ka sa masukal na lunang ito?” tanong bigla ni Samantha sa binatang noon ay sa malayo na naman nakatingin. “Naghahanap lang ako ng makakain…may kasama akong babae na naghihintay do’n sa baybayin,” tugon ng binata at ininguso ang lunan kung saan humabambalos ang mumunting mga alon. Kapagkuwa’y ngumiti ang engkantada. Malamyos na tingin ang itinapon kay Jake. Nakatingin pa rin ito sa kanya nang balikan niya ito ng sulyap. Isang makahulugang tawa ang pinakawalan ng marilag na diwata. “Sa pagkakataong ito ay ako naman ang babawi sa ‘yo…” ang nakangising si Samantha. “Anong ibig mong sabihin?” gitlang tanong ng binata at matamang minasdan ang noon ay nakabihis nang marikit na nilalang. “Baka hindi mo alam na may kapangyarihan ako…kaya kong ibigay ang lahat ng mga pagkaing gusto mong kainin at kahit pa iyong mga nakasanayan mong kainin sa inyong daigdig.” Ang makahulugang usal ng diwata. Pagkaraan ay pumihit ng tingin si Jake sa buong paligid. Tama nga siya, wala sila sa kanilang daigdig. Ang mga nasisilayan niyang bagay sa paligid ng kanilang kinaroroonan ay wala sa kanilang kinagisnang mundo. “At dahil sa pinagbigyan mo ako sa aking hiling kanina’y ituturo ko sa iyo ang daan pabalik sa inyong daigdig,” turan pa ng marikit na diwata. “T-teka, pa’no?” Inusisa nang husto ni Jake ang diwatang si Samantha kung saan ang daan pauwi sa daigdig. Nag-aalala siya sa kanyang sarili lalo’t higit kay Anne. Mabilis na tumindig ang binata nang sumagi na naman sa isip ang nag-iisang si Anne. “Kailangan ko nang bumalik sa kinaroroonan ng aking kasintahan,” sambit ng binata, bilang pamamaalam sa engkantada. “Akala ko ba kailangan mo ang tulong ko?” malumanay na wika ni Samantha. “Kanina pa kita tinatanong…eh ayaw mo kasing sumagot! ‘Di na baleng mawaglit ang tulong mong iyan…ibig kong matiyak na ligtas pa rin ngayon si Anne. Kailangan ko nang bumalik sa baybayin.” Si Jake at binilisan ang mga hakbang palayo sa diwata. Minsan pang nagbitaw ng mahiwagang ngiti si Samantha. Nagkukumislap ang mga ngipin na waring sinakmal ng espiritu ng kadalisayan. Marahang inihakbang ng binata ang kanyang mga paa. Ramdam niya ang pamimitig ng mga ito. May kung anong kapangyarihang nakalukob sa mga parte niyang iyon. Sukdulang hindi niya maipaliwanag iyon. Hindi maaaring bunga lamang ito ng kapagalan ng kanyang mga paa. Nangangalatog ang mga tuhod niya habang humahakbang palayo sa lunang iyon. “Putris! Ano bang nangyayari rito!” pasinghal pang sambit ng binata. Hindi niya na naiwasang maghasik ng hindi kanais-nais na panambitan. Nakasampung hakbang siya nang may dumamping palad sa kanyang balikat. “Sinasabi ko na sa iyo, kailangan mo ang tulong ko!” waring nang-uuyam na sabi ni Samantha. Marahan siyang lumingon. “Ipikit mo lamang ang iyong mga mata…at ang lunang nais mong puntahan ay mararating mo sa isang iglap lamang…” paanas na atas ng diwata. Para naman siyang naeengkantong tumalima sa tinuranng marikit na babaeng kaharap. Ilang sandali pa’y dumampi sa pisngi ni Jake ang mahiwagang palad ng diwata. “Hayan, maaari mo nang idilat ang iyong mga mata...” At dagling ibinuka ni Jake ang kanyang mga talukap. Mangha-mangha siya sa dagling nasumpungan ng kanyang mga mata. Pagkadilat niya ay ang dambuhalang bato na hugis-kama ang bumungad sa kanya, kasabay ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Tuwa at galak ang namutawi sa mga labi ni Jake nang makita si Anne habang mahimbing na natutulog. Walang sabi-sabing pinulupot niya ng halik ang kanyang kasintahan. “Ooohhh! Anne, mabuti’t ‘di ka lumisan sa lunang ito…” usal niya sa kanyang talisuyo na waring malaon siyang naglaho sa paningin nito. Pupungas-pungas namang tumayo ang dalaga. “Pa’no naman ako aalis rito eh natatakot nga ako!” ang naibulalas ni Anne. Muli itong ginawaran ng yakap ng binata. Hindi masukat ang kasiyahang nararamdaman niya nang mga sandaling iyon. Hinalikan niya ang dalaga. Gumanti naman ito ng halik. “Ba’t parang nakabusangot yata ang mahal ko?” naglalambing ang tinig na sabi ni Jake at hinalikan sa leeg ang kasuyo. “Nabitin kaya ako kanina!” singhal ng dalaga sa kaharap. Dagling pinaliguan ng halik ang babae. Mabilis ang mga kilos ng lalaki. Mabalasik ang galaw na waring isang tigre na malaon nang hindi nakakakain ng karne. Nangalaglag ang mga saplot nila. Mabilis pa sa kidlat ang mga kilos ni Jake. Ayaw niyang magpahalata sa dalaga na nakatotnak na siya ng diwata kani-kanina lamang. Nadatnan na lamang ni Jake ang kanyang sarili na ginuguhitan na ng dila ang mga utong ni Anne. Nagkukumiwal ang katawan ng babae na waring ahas. Dinukot naman nito burat ng lalaki na kanina pa nakatindig. Nagulat si Jake. Hindi niya inaasahang magagawa iyon ng kanyang kasintahan. At dagli ring namangha ang binata nang higpitan ng dalaga ang pagkapit sa kanyang kargada. Parang wala na itong balak na bitawan iyon. Pinahiga siya ni Anne. Nakatingala sa langit ang kanyang burat at saklot na saklot naman ito ng palad ng dalaga. Hindi na ito nagsasalita. Mabilis na inupuan ng dalaga ang uten ng lalaki. Bigla tuloy itong napanganga nang mapuna ang naglitawang ugat sa paligid nito na lalong nagpapadambuhala sa pambarurot ng lalaki. Nguni’t dahil sa tindi ng sensasyong nararamdaman ay hindi na ininda pa ng babae ang laki niyon sapagka’t ang mahalaga’y makarating siya sa kasukdulan. Kapagdaka’y pawisang umindayog si Anne sa ibabaw ng lalaki habang baon na baon ang burat sa kepyas. Nawala ang pagod na nararamdaman ni Jake kani-kanina Lamang. Biglang nagkaroon ng buhay ang kanyang mga litid. Batid niyang pakana na naman iyon ni Samantha. Hinawakan niya sa magkabilang hita ang kanyang kasintahan na walang tigil sa pag-indayog. Matahimik ang paligid at ang tanging tunog na kanilang naririnig ay ang likha ng mga mumunting alon sa dalampasigan. Napuno ang hiyas ni Anne sa armas ng lalaki. May kalakihan ito at unang salang pa lamang iyon ng dalaga sa digmaan sa kamang yari sa bato. Napapahiyaw na ito sa sarap habang inaayudahan naman ng binata ang wetpaks. Ilang sandali pa ay naghahabol na sila ng hininga. Palakas na nang palakas ang mga ungol ni Anne. Hanggang sa napapangiwi na ito. Hindi na rin naman malaman ng lalaki kung saan hahawak. At biglang nagpakawala ng ungol ang dalaga na parang asong nauulol. Yaon ang hudyat ng tuluyang pagpanhik ng dalaga sa langit. Pilit naman itong hinahabol ng kasintahan. Kinakailangang masabayan niya si Anne at nang matupad ang pangarap niyang magkaroon ng anghel sa buhay. Ilang giling pa ng babae ay umagos na mula sa kaibuturan ng kaligayahan nito ang nektar na nagsisilbing timbulan ng pagsapit ng kasukdulan. Pagkatapos ay kapwa nahiga ang mga ito sa dambuhalang kumpol ng bato. “Grabe, nawala ang gutom ko sa iyo!” sabi ni Anne habang nagpupunas ng pawis sa pisngi. Sunod namang pinahiran sa leeg si Jake. “Dear, siya nga pala…pa’ano kaya tayo makakauwi nito?” ang biglang naturan ni Anne. Umiling ang binata at humarap sa kasintahan. “Hindi ko pa alam kung paano…pero ang alam ko ay makakauwi rin tayo.” Paanas niyang sabi sa dalaga. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang pumunit ang kidlat sa kalangitan, kasabay ang pagdagundong ng kulog. Napayakap si Anne sa lalaki. Hindi na kumikibo si Jake. May bahid ng kalungkutan ang mukha ng binata. Pinagkakaabalahan niyang pagmasdan ang iba’t-ibang hugis ng mga ulap. Nasa ganoong ayos siya nang biglang lumitaw si Samantha. “Padating na ang daan patungo sa inyong daigdig nguni’t hindi biro ang daang ito…kinakailangang taglayin ang matibay na pananalig sa dakilang Maykapal.” Ang tila nananakot na sabi ng diwata at mabilis na hinampas ng malakas na alon ang buong paligid ng mala-paraisong isla sa gitna ng laot. Sa halip na hayaang manahan sa dibdib ang giting na walang kapantay ay dinaluhong si Jake ng karuwagan. “Anong gagawin namin?” ang nababalinong binata habang pinagmamasdan ang super wave na papalapit na sa kanilang kinaroroonang isla. Parang usok na nilipad ng hangin ang diwatang si Samantha. Mabilis na yumapos sa kanya si Anne. “J-Jake, natatakot akooohh!” namimitig ang mga labing wika ng dalaga. Ginawaran niya ng maliyab na halik sa labi ang kanyang talisuyo. Ilang sandali pa ay umalingawngaw ang tinig ng engkantada mula sa di-kalayuan. “Jake, Walang mangyayari sa inyo…alam kong makakaya mo iyan! Ang lahat ng mga nararanasan mo’y pawang mga pagsubok lamang…” “P-pero, ilang porsiyento ang maigagarantiya mo sa aming kaligtasan?” sa isang iglap ay gumana mind power ni Jake. Sumisilay ito sa tuwing dumadalaw ang mga ganitong uri ng trahedya. “Huwag kang masisindak…hindi ka maaano! Basta’t tiyakin mo lamang na sa inyong pagdating sa kabilang daigdig ay mananatili itong lihim at walang sinuman sa inyong mga kalahi ang makakaalam sa luhim ng mahiwagang ‘paraiso sa laot’…” At muli ay tango lamang ang naitugon ni Jake sa tinuran ng diwatang si Samantha. Lingid kay Anne ang komunikasyon nilang iyon sa pamamagitan ng matalisik na kaisipan. Waring unti-unting nilalamon ng kalikasan ang tinig ni Samantha. “Oo, pangako iyan…pangako!” At doon pa lamang natagos ni Jake ang taal na kapangyarihan ng kalikasan. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Nagngangalit na ang kalangitan, ramdam niya iyon. Gumuhit na naman sa pinakapusod ng mga ulap ang sunud-sunod na bagsik ng kulog at kidlat. Niyapos niya nang napakahigpit si Anne at inihanda ang sarili para sa kanilang pagtawid. Waring sasambulat ang kanyang dibdib sa habag na nararamdaman kay Anne. Sunod na pumunit sa kanilang mga paningin ang higanteng alon. Waring ipinako ang magkasintahan sa kanilang kinauupuan. Marahang isinara ang mga pagal nilang talukap. Ilang sandali pa ay humalibas munting isla ang superwave na iyon. Sinaid ng katastropiyang iyon ang buong lunan. Dagling nabura ang angking kariktan ng ‘paraiso sa gitna ng laot’. Samantala, bandang alas-12:00 ng hatinggabi sa Roxas Buolevard, sa tapat ng RAMS Restaurant ay natagpuan ng ilang dayo sina Anne at Jake habang natutulog sa bungad ng resto. At nang gabi ding iyon ay dinumog ng mga mamamahayag ang magkasintahan upang alamin kung anong himala ang nagligtas sa kanila. Iba ang deklarasyong inilahad ni Jake sa mga ito, gayundin sa mga alagad ng batas. Isinalaysay niyang hindi sila nakasakay sa lumubog na barkong Super Ferry. Hindi niya dapat wasakin ang pangako niya kay Samantha na walang sinumang makakaalam sa taal na senaryong nagsalba sa kanila mula sa kapahamakan. Gayundin, wala nang iba pang maaaring makaalam sa lihim ng ‘paraiso sa laot’. Magkatuwang na bumulong sa kalikasan ang magkasintahan na hangga’t sila’y nabubuhay ay mananatili itong lihim. Datapuwa’t hanggang kailan matitiis ng magkasuyo ang pang-uusig ng mga patak ng dugong umagos bunga ng mabalasik na delubyo? WAKAS     
7 months ago
Dimple Nice story...
LAKI SA LAYAW Written by: SNIPER
LAKI SA LAYAW Written by: SNIPER Chapter 5: NAK
7 months ago
Queendelle Please take tym 2 read.,:)
Timeline Photos
HINDI NGA BA KINIKILALA NG IGLESIA NI CRISTO SI CR
7 months ago
Admin
Maldita: The Story of Jen (Part 96)
8am, nasa loob ng bahay nila ang Mama ni Daniel at kanina pang naghinintay sa kanyang anak na dumating. Dahil dito ay nagtext agad ito sa girlfriend ng anak nya na si Jen. "Jen, nandyan pa ba si Daniel? Sabi kanina malapit na raw sya pero wala pa r Read more ... in dito sa bahay eh." Nagulat naman si Jen pagkabasa sa text na iyon, "Huh? Nakaalis na po Tita kanina pa eh." Nag-alala naman si Jen sa kanyang boyfriend kaya agad nya itong tinawagan pero di makontak. Napaupo ang dalagita sa kanyang kama sa kakaisip kay Daniel. Maya-maya ay pumasok sa loob si Mia at napansin ang pinsan nya. "Oh Ate Jen, may problema ba?" agad tinabihan ni Mia ang pinsan. "Si Daniel kasi di pa raw nakakauwi sa kanila sabi ng Mama nya. Nag-aalala ako." Samantala, nadala na ni Karel ang binatilyong si Daniel sa kanilang mansyon. Tinalian nya mga kamay at binusalan pa ang bibig ng lalaki. "Baby, lahat binigay ko sayo, pati katawan ko. Tapos ayaw mo na sa akin?! Di ka na mapupunta pa kay Jen. Akin ka lang! Hahaha!" Di naman makapagsalita si Daniel sa kanyang ayos ngayon. Lumapit naman si Karel sa lalaki at napansin ang nakabukol sa bulsa sa pantalon na cellphone at kinuha ito. Binuhay ni Karel ang hawak at dinayal ang number ni Jen. Napansin naman ni Mia na tumitunog ang cellphone ng pinsan nya at binigay sa kanya, "Ate, natawag si Kuya Daniel." "Hello babes! Nakauwi ka na ba sa inyo?" wika ni Jen. "Hahaha! Bihag ko ngayon ang boyfriend mo Jen. Akalain mo?! di ako makapaniwalang buhay ka pa." "Hayop ka Karel! Nasaan si Daniel? Bakit mo sya dinadamay?" "Kung gusto mo puntahan mo sya dito sa bahay namin. Yun ay kung maaabutan mo pa syang buhay! Hahaha!" agad pinatay ni Karel ang tawag. "Mia, nabihag ni Karel si Daniel. Sabi nya puntahan ko raw sya ngayon." "Ate Jen, baka mapahamak ka lang. Saka wala na sayo ang bakal na dick mo, di mo sila matatalo." wika ni Mia. "Kailangan ko pa rin subukan. Nasa panganib ang boyfriend ko. Sabihin mo kay Kuya Enrique na aalis tayo." "Cge Ate." agad na umalis si Mia at nagtungo sa kwarto ng kanyang boyfriend na ngayon si Enrique. After 5 minutes ay nakasakay na silang tatlo sa kotse at aalis na ng bigla silang nakita ni Maria. "Jen, saan kayo pupunta?" "Ah Mommy, may pupuntahan lang po kami. Pero babalik din po agad kami, dont worry Mommy!" agad na umandar ang kotse at umalis. Nakarating na agad sila Jen sa bahay nila Karel matapos ng kalahating oras na byahe. Agad itong bumaba sa kotse at nagbilin, "Mia, Kuya Enrique, dito muna kayo ha? Pasok lang ako sa loob. Hintayin nyo nalang ako." Dahan-dahang pumasok sa malaking mansyon nila Karel ang ating bida. Sa loob ng bahay ay medyo may kadiliman ng konti pero maingat pa rin ito sa paghakbang. "Cz Jen, welcome to our house!" sabi ni Karel at bitbit nito ang bihag na si Daniel. "Hayop ka Karel, pakawalan mo na si babes ko!" Maya-maya ay dumating naman ang mag-asawang Hari at Reynang aswang at nakita ang kanilang bisita. "Sino yang dalagita na yan Karel? Bakit nag-iiskandalo? At bakit mo bihag ang binatilyong yan?" wika ng Reyna. "Mommy, di mo ba sya kilala? Sya ang superhero na si Super J. Pero di nya iyon magagawa kasi wala sa kanya ito." nilabas ni Karel ang bakal na dick at nakita iyon ni Jen. "Ibalik nyo ang bakal na dick sa akin!" "Di ko ito ibibigay sayo. Pati si babes mo. Akin lang sya! Di ba baby?" Nagulat si Jen sa narinig. Pailing-iling naman si Daniel kay Jen na wag maniwala kay Karel. "Ganun ba anak? Pwes, dapat tapusin mo na yan ngayon!" utos ng Haring Aswang. Dahil nakatingin silang tatlo kay Jen ay nagkaroon ng pagkakataon si Daniel na bungguin si Karel ng katawan nya. Natumba si Karel at nabitawan ang bakal na dick. Mabilis namang nasipa ni Daniel ang bakal palayo at napunta sa paanan ni Jen. Biglang dinampot ni Jen ang bakal at tinaas. Nasilaw ang lahat ng biglang nagliwanag ang katawan ng dalagita at nagtransform. "Si Super J!" sigaw ng Haring aswang. Inis na inis naman si Karel sa ginawang iyon ni Daniel at mabilis din itong nagbago ng anyo at naging aswang ganun din ang mga magulang nya. Nakapagtago naman si Daniel sa isang sulok at nakasilip sa mangyayari. "Tatapusin ko na kayong lahat mga aswang!" sigaw ni Super J. Lalong lumakas ang kapangyarihan ng superhero mula nung dati. Mabilis itong nagteleport at biglang lumitaw sa harapan ng Hari at Reyna at tinaga parehas sa leeg. "Mommy! Daddy!" sigaw ng anak ng dilim. Natumba agad ang mag-asawang aswang at namatay. "Hayop ka Super J! Ikaw ang papatayin ko!" pinagtitiranan ni Karel ng mga kuryente si Super J pero sa sobrang bilis ay di ito natatamaan. "Pagod ka na ba?" wika ni Jen. Ngayon ay sya naman ang aatake. Nagulat sya ng naging isang sibat ang kanyang armas at tinutok agad nito sa anak ng dilim. "Katapusan mo na!" hinagis ni Super J ang sibat kay Karel at tumama iyon sa pinakasentro ng dibdib nito! sa lakas ng pagkakahagis ni super J, natuhog si Karel sa dingding na bato. "Aaaaaaaaaahhh urrrghh... urrrrrrggghh.. Jen...!" wika nito. ilang ulit na nagsuka ng dugo si Karel bago tuluyang napatiran ng paghinga. namatay itong nakadilat ang mata. Agad na lumapit si Daniel sa superhero at kinalagan sya ng mga tali at gapos. "Babes, kailangan pa nating mahanap ung mahiwagang rebulto dito sa bahay." "Katapusan mo na!"
7 months ago
Mahiwagang Chapter 4: Danger! XYRA's POV "Students, meet the new transfer student. Miss Go, please introduce yourself to the class," nakangiting sabi ng professor namin. Marahang tumango si Selene at nagpakilala. "I'm Selene Go. I'm glad, I'm st Read more ... ill accepted in this class even though I'm already late for enrollment. I hope we can be in good terms. Please, look after me, " sabi niya habang makahulugang nakangiti sa'kin. "Find a vacant seat, Ms. Go," sabi ng professor. Tumango si Selene at naghanap nang mauupuan. She sat on the vacant seat near me. May isang upuang nakapagitan sa'ming dalawa. Kampanteng naupo siya roon at hindi man lang kami pinansin. Hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan. Dahan-dahan akong napaupo nang nagtatakang napatingin sa'kin ang professor. Hindi pa rin ako makahuma sa pagkagulat. Hindi ko alam ang sasabihin ko kay Selene. Natutuwa ako na buhay siya. Napahinga ako nang malalim nang magsalita si Clauss. "Breathe and calm down. We still need to make sure if she's undoubtedly the real deal," Clauss muttered. "How? Do we still need to confirm her identity? Hindi ba pwedeng maniwala na lang tayo na buhay siya? Na nagbalik siya?" mahina kong sabi. Gusto kong maiyak sa tuwa dahil sa muli niyang pagbabalik kahit wala pang malinaw na sagot kung paano siya'ng nabuhay muli. "Don't get deceived. Nakita natin kung paano namatay si Selene sa harap nating lahat. Nakita natin kung gaano kalaking sugat ang natamo niya sa atake ni Jigger. Don't you think it's odd that she's alive, now?" kunot-noong sabi ni Clauss pero hindi niya ako tinitingnan. Nakatingin lang siya sa harap ng whiteboard na sinusulatan ng lecture ng prof namin. Tumahimik na ako. Alam ko ang gusto niyang iparating. It's really odd. Did the gods bring her back to life? Did the gods raise her from the dead. Tahimik lang kami sa buong klase. Nakikiramdam ako sa paligid nang tumunog ang bell tanda na tapos na ang klase namin sa hapon. Nag-alisan na ang mga estudyante na nagmamadaling umalis. I gathered all my courage to stand up and face Selene. Inaayos niya ang gamit niya at handa na ring umalis. In my peripheral view, I saw Clauss frowning at me. I can't blame him. I'm really impulsive. "Selene Go? Ikaw ba ang Selene na kaibigan namin?" kinakabang tanong ko. I hope she's really Selene, our friend. Nakataas ang kilay na napatingala siya sa'kin. While staring at her, I'm convinced that she's really the Selene I knew. Her eyes, facial features and gestures are still the same like in the past. "Who are you? I actually don't remember being friends with you," mataray na sabi ni Selene. Humalukipkip siya at tiningnan ako nang nakakaloko. I heaved a deep sigh. Oo nga pala. She's not considering me as a friend before. She's still the same until now. "Fine. Hindi mo ako kaibigan. Pero hindi naman yata tama na itanong mo pa kung sino ako. Hindi mo ba ako nakilala?" mahinahong tanong ko sa kanya. Muling napaangat ang kilay niya. "Of course, I don't. Nagpakilala ka na ba?" she sighed then stood up. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya. "I think, we're just wasting our time. I really don't know you. Hindi ako manghuhula para hulaan pa ang pangalan mo. I'm in a hurry. Bye," she sarcastically said then waved like she's dismissing me. Natigilan ako at hindi makapag-react. Nalampasan na niya ako pero wala pa rin akong masabi. Nakalimutan na ba niya ako? Napalingon ako nang marinig ang malakas na sigaw mula sa pintuan. "Selene!" malakas na sigaw ni Akira habang gulat na gulat pang nakatingin kay Selene. Nagtatakang napalingon sa'kin si Selene na tila nagtatanong kung sino ang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan. Kunot-noong napalingon siya muli kay Akira nang hindi ako nagsalita. Nagtataka ako kung kanino nalaman ni Akira na nandito si Selene. Kasunod pang nagsulputan sina Xavier, Claudette, Troy at Felicity na halos itulak na si Akira sa pagsagap ng chismis. Gusto kong mapailing sa pagsisiksikan nila upang makapasok sa pintuan. "What's this?" sabi ni Selene at napabuga ng hangin. "Excuse me, nagmamadali ako. Pwede ba huwag kayong humarang sa pintuan? Damn! You're all annoying," inis pang dagdag ni Selene. There's no hint of recognition written on her face as I walked near her and looked intently at her. Nawalan ba siya ng ala-ala? Napansin ko si Clauss habang nakatingin lang kay Selene at tila nag-iisip nang malalim. It's like he's analyzing things. "Selene? Damn! Ako 'to si Akira!" naguguluhang wika ni Akira dahil sa ikinikilos ni Selene. Dahan-dahan siyang lumapit kay Selene. Gusto kong makita ang reaksiyon ni Selene kay Akira kaya nanonood lang ako. Nang makalapit si Akira kay Selene, nanginginig ang kamay na hahawakan sana niya ang mukha ni Selene pero tinabig nito ang kamay ni Akira na ikinagulat ko. "What are you doing? Don't touch me! Hindi kita kilala!" matigas na sabi ni Selene at halatang kinokontrol ang lakas ng boses. Nagmamadaling nilampasan ni Selene si Akira. Itinulak pa ni Selene sina Claudette para makadaan sa pinto. "S-Selene..." mahinang sabi ni Akira. "Damn! I can't be standing here! I can't afford to lose you, again," inis na wika ni Akira. Nang matauhan si Akira, agad niyang hinabol si Selene kaya napasunod kami. Nang makita ni Selene na sumusunod kami sa kanya, tumakbo siya palabas sa academy. Napatakbo rin si Akira kasunod sina Troy na nag-aalala para sa kanya. Tatakbo na sana ako para humabol pero may pumigil sa kamay ko. Napalingon ako sa taong pumigil sa'kin. Si Clauss. "Why?" takang tanong ko. "Don't waste effort. Hindi na niya tayo naaalala. Hayaan na muna natin siya. Baka may kinalaman sa pagkawala ng memorya niya ang nangyari sa kanya noon," kalmadong sabi ni Clauss. How could he act like this? Like there's no problem at all and everything is just fine? "Wala ba tayong gagawin? Hindi ba dapat nating ipaalala sa kanya lahat? Hindi ba dapat tulungan natin siya?" inis na sabi ko sa kanya. Why am I being stubborn, now? "Kung gagawin natin 'yan, lalo lang siyang maguguluhan!" he said, losing his patience. I sighed. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko at nagmamadaling tumakbo para humabol kina Akira. I know, Selene needs time but I really want to make her remember us. O kahit si Akira man lang. Nang makalabas ako sa Academy, napatigil ako sa pagtakbo dahil wala na sila. I'm wondering which direction they ran to. I decided to enter the forest when Clauss grabbed my hands. I rolled my eyes as I looked at him. "You're really hard-headed," he frowned. Pinitik pa niya ako sa noo kaya napasimangot din ako. He sighed. Nagulat ako nang hilahin na niya ako papasok sa forest. Lihim akong napangiti sa inasal niya. Nanalo ba ako ngayon? "Nasaan kaya sila?" tanong ko. "Ewan ko. Bakit sa'kin mo tinatanong?" inis na wika ni Clauss. Patuloy lang kami sa paglalakad habang palingon-lingon sa paligid. Halos malayo na ang nalalakad namin pero hindi pa rin namin sila makita. "Hindi kaya mali ang daan natin?" sabi ko kay Clauss. Tumigil si Clauss at tinitigan ako nang masama na ikinatahimik ko. Napailing si Clauss at hinila ako sa ibang direksiyon. Medyo masakit na ang paa ko pero hindi ako makapagreklamo. Pareho kaming natigilan nang may marinig kaming pagsabog malapit sa tinatahak naming daan. Lumingon kami sa paligid at nakiramdam. I suddenly heard a voice somewhere. Hinila ko si Clauss patungo sa pinangggagalingan ng tinig. Nagulat ako nang makita si Akira habang nakalutang ang mga paa sa sahig at sinasakal ng tubig. It's not the usual water because it's color black, now. Halatang nauubusan na siya ng hangin kaya nabitawan ko si Clauss at mabilis na tumakbo para tulungan si Akira. Napatigil ako sa pagtakbo. Parehas kaming nagulat ni Clauss nang makita sina Troy at Xavier na sugatang nakahandusay sa lupa. Samantalang sina Claudette at Felicity ay hindi makagalaw sa kinatatayuan dahil sa itim na tila tali na nakapulupot sa katawan nila. Then I saw Selene grinning together with the girl who can use the power of darkness. As I remembered, she was called 'Jeanne' by Cyrus. "Tatayo na lang ba kayo diyan?" naghahamong tanong ni Selene sa'min. Saka lang ako natauhan sa tanong niya. Nabaling ang atensiyon ko kay Akira na hindi na makahinga dahil pahigpit nang pahigpit ang itim na tubig na sumasakal sa kanya. Tumakbo ako patungo kay Akira para tulungan siya. Kahit ang totoo, hindi ko naman alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Wala akong kapangyarihan. I'm just acting out of impulse. Malapit na akong makalapit kay Akira nang may isang itim na bagay na tila latigo ang humampas nang malakas sa tiyan ko. The force was too strong that I was thrown to a distance. Tumama ang likod ko sa isang puno. Napasigaw ako sa sakit na naramdaman ko. "Xyra!" gulat na sigaw ni Clauss. It was blurry but I was able to open my eyes. Nakikita ko si Jeanne na may hawak na mahabang latigo sa mga kamay. Nakikita ko rin ang nagmamadaling yabag ni Clauss papalapit sa'kin. Nagulat na lang ako nang biglang pumulupot sa leeg ni Clauss ang latigo na hawak ni Jeanne. And because of that, he can't move and reach me. "Damn!" galit na sigaw ni Clauss. He's frustrated while looking back at me. I can't watch just like this. Pinilit kong tumayo kahit sobrang sakit ng likod ko. Pakiramdam ko, nabalian ako ng ilang buto sa katawan. Napahawak ako sa puno bilang suporta sa pagtayo ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Selene. Kung bakit itim ang kulay ng tubig niya. Kung bakit kasama niya si Jeanne. Hindi ko na alam. Ang alam ko lang wala kaming pag-asang manalo laban sa kanila. This fight ain't fair. I want all of us to live but how? Sa sitwasyon namin ngayon, hindi na namin kayang tumakbo pa para tumakas. Nagulat ako sa malakas na ihip ng hangin. Sobrang lakas ng hangin na halos liparin kami. Nanggagaling ito mula sa itaas. Napatakip sina Selene at Jeanne, maging ako, sa mukha dahil nililipad din ang mga dahon mula sa mga puno at maging mga alikabok. Hindi ko alam kung ano'ng nangyayari. Maingay sa itaas na tila may malalaking ibon na pumapagaspas. Napansin ko na lumuwag ang pagkakasakal kina Clauss at Akira kaya nagtagumpay silang alisin ang mga bagay na nakapulupot sa leeg nila. Nagulat ako nang may isang mabilis na bagay na lumipad patungo kina Jeanne at bumuga ng apoy. Dahil sa mabilis na kilos nina Jeanne at Selene, agad silang nakatalon sa magkaibang puno at nakaiwas. Halos hindi ako makapaniwala nang ma-realize ko kung ano ang mga nakikita ko. Mabilis na bumaba ang mga dragons sa harapan namin na tila ipinagtatanggol kami. They grew bigger. Hindi na sila baby katulad nang dati. Halos mapaluha ako sa tuwa dahil muli namin silang nakita ngayon. I was not expecting them to appear in this worst situation. But, I was glad that they're here to protect and save us. Very timely ang pagdating nila. Naalis na nina Xavier ang mga nakatali sa katawan nina Claudette at Felicity. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari ngayong nandito na ang mga dragons namin. Makakalaban na ba kami? -------------- TO BE CONTINUED...
7 months ago
Ferdinand my brothers and sisters in Christ we invite you to support this coming 17 April 2014 at exactly 09:00 am at Bataan District Jail Balanga City, Bataan. The Last 7th sayings of Our Lord Jesus Christ at the Cross in Calvary...pls...pray po na gamitin an Read more ... g inyo pong mga lingkod ng Grace Baptist Church ng Orani upang ipahayag ang huling pitong wika ng Panginoong Hesus. at ito po ay matutunghayan natin sa pamamahayag ng ating mga Pastor at mga Diakuno ng ating Iglesia. at magkakaroon po ito ng higit na kapangyarihan sa samasama po nating pananalangin... pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus...
8 months ago
Campus
FRANCHESCO AT ZEBORAH
Dalawang magkaibang mundo and bumabalot sa sanlibutan. Ito ay ang mundo ng mga tao at sa kabilang dimension nito ay ang mundo ng kahiwagaan.   Sa mundo ng mga hiwaga, kabilang ang mga diwata na syang tagapag-balanse ng kalikasan.Sa mundo ng mga t Read more ... ao, nakatira si Franchesco, isang sikat at mahusay na inhinyero sa lungsod. Mataas ang estado sa buhay ng kanyang pamilya. Si Franchesco ay taong mahilig mapag-isa. Ayaw niya ng ingay. Maraming kababaihan ang nagkakagusto sa kanya dahil sa maganda niyang postura at mga matang malungkot.   Isang araw, nangailangan ang konstruksyon ng mga materyales na gagamitin sa pagpapatago ng dam. Ang dam na ito ay siyang magiging pangunahing pagkukunan ng inumin sa lungsod. Si Franchesco ang naatasang naatasang maghanap ng mga kahoy na syang magiging pansamantalagang pundasyon. Sa kanilang paghahanap ng mga gagamiting kahoy napadpad si Franchesco at lima pa niyang kasamahan sa bundok kung saan maraming matitibay, naglalakihan at matatandang punongkahoy. Ang puno na ito ang siyang tirahan ng mga diwata. Ang pinakamatandang puno ay matatagpuan sa bundok na iyon. Ang punong ito ang siyang kinaroroonan ng kaharian ng Foseo. Dito nakatira si Prinsesa Zevorah.   Si prinsesa Zevorah ang pinakamagandang diwata sa mundo ng mga hiwaga. Ang magulang niya ang Hari at Reyna ng kaharian ng Foseo. Si Reyna Zetta at haring Xantra. Si Zevorah ay malambing, mabait at may gandang tila anghel.   Sa paglalakad nina Franchesco nakasalubon nila ang isang Ermitanyo. Humingi ng pagkain at tubig. Binigyan siya ni Franchesco. Nagwika ang ermitanyo, “Mag-iingat kayo sa mga diwatang nagbabantay kung ayaw nyong malagay sa panganib”.   Nagpasalamat ang ermitanyo at ibinigay ang kwintas na may asul na bato. Umalis na ang matanda at nagpatuloy sila sa paglalakad. Magtatakip silim na at sila’y nagpahinga sa isang kuweba. Si Franchesco ay naglakad-lakad sa mga puno. Paglingon niya sa likod, nakita niya ang isang magandang babae. Nabighani siya at natulala habang naglalakad ang babae. Sinundan niya ang babae subalit bigla itong nawala. Bumalik na si Franchesco sa pahingahan at ikinuwento ang nakita niya ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga kasama. Hindi mawala sa isip niya ang babae. Hanggang sa pagtulog ay napapanaginipan niya ito. Maagang sinimulan ang pagpuputol ng kahoy. Sa isang puno ay nakatago si Zevorah. Dahil hindi siya nakikita ng mga kasama ni Franchesco, siya ay natamaan ng pamutol ng kahoy. Nasugatan siya at tumakbo. Nakita siya ni Franchesco at sinundan. Siya ay naabutan ni Franchesco at tinulungan. Nagpakilala ang lalaki at pinaunlakan naman ito ni Zevorah. Sila ay naglakad papunta sa tabing ilog. Sila ay nag-usap ar nangako sa isa’t-isa na muling magkikita. Sisikat na ang araw at lumayo na si Zevorah. Subalit siya ay nabigla sa kanyang nakita, madaming puno ang nakatumba at isa na dito ang punong lagusan papuntang Foseo. Agad siyang isinama ng kanyang mga kaibigan sa ibang lagusan. Ang pangyayaring iyon ay ikinagalit ni Haring Xantra. Ipinag-utos niya na ikulong ang mga kasama ni Franchesco sa isang mahiwagang isla. Dumating si Franchesco as lugar at hinanap ang mga kasamahan subalit hindi niya ito nakita.   Magtatakipsilim na at nagtungo na si Franchesco as tagpuan nila ni Zevorah. Simula noon madalas na silang magkita tuwing magtatakipsilim. Nalaman ito ng Hari na nakikipagkita siya sa isang tao at siya’y pinagbawalan. Si Franchesco ay umibig kay Zevorah. Iasng araw as pagpunta niya sa tagpuan, hindi sumipot si Zevorah. Lumipas ang mga araw ay di na nagpakita si Zevorah. Naging malungkutin ang dating masayahing si Zevorah. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagtungo sa kanilang tagpuan si Franchesco. Subalit di na bumalik si Zevorah.   Ang kanyang Inang reyna at amang hari ay ipinagkasundo sya sa prinsipe ng kahariang Celeperes. Si Prinsipe Xomori ay isa ring mabuti at maginoong binata na syang umibig kay Prinsesa Zevorah. Subalit si Franchesco pa rin ay mahal ni Zevorah.   Makalipas ang apat na taon. Si Franchesco ay nagbalik muli sa tabi ng ilog kung saan sila nagtatagpo ni Zevorah. Ang mga puno ay nakakalbo na dahil sa pagtotroso ng mga tao. Sa kanyang paglalakad pauwi nakita niya ang ermitanyong nagbigay sa kanya ng kwintas. At ikinuwento niya ditto ang babaeng minahal niya na nakatira sa gubatan. Alam ng ermitanyo na isang diwata iyon at sinabi it okay Franchesco. “Saan ko siya matatagpuan?” wika ni Franchesco. “Iba ang mundo ng mga diwata sa mundo ng mga tao” sagot naman ng ermitanyo. Subalit upang marating ang mundo ng mga hiwaga kakailanganing mabuo ang tatlong mahiwagang bato. Ang asul ay nasa kanya na, luntiang bato ay nasa pangagalaga ng mga duwende. Ang pulang bato ay nasa tiyan ni Tofro. Si Tofro ay isang halimaw na mayroong taltlong matutulis na sungay at buntot na animoy’s sa buwaya. Agad inalam ni Franchesco ang kinaroroonan ni Tofro. Siya’y naghanda at kanya itong pinuntahan.   Sa kabilang mundo, pinagmamasadan ni Zevorah si Franchesco sa isang kristal na salaaming tubig. Mababakas ang lungkot at pangamba sa kanyang mga mata.   Nakarating si Franchesco sa kinaroroonan ng halimaw. Ito ay kanyang hinarap subalit ito’y malakas at siya’y hinampas ng buntot at tumilapon sa ilog. Nawalan sya ng malay at napadpad sa isang lugar na mayroong maliliit na bahay. Sa kanyang paggising nagulat sya sa nakita, mga maliliit na nilalang na nakapaikot sa apoy na malapit sa kanya. Kinausap sya ni Haring Dionde at ito’y nagulat sa nakita. “Saan mo nakuha ang kwintas na iyan?” Bigay po ito ng kaibigang ermitanyo”, sabi ni Franchesco. Ang ermitanyong iyon ay ang matalik na kaibigan ni Haring Dionde. At sya’y tinulungan na talunin si Tofro. Binigyan sya ng kagamitan upang mapatay ang halimaw. Ang halimaw na iyon ay kaaway din ng mga duwende.   Dahil sa mga kagamitan natalo ni Franchesco ang halimaw at kinuha nya sa tiyan ang pulang bato.   Sa Foseo, dina abot ng kristal na salamin ang kninaroroonan ni Franchesco kayat nangangamba at nag-aalala na si Zevorah. Kunausap siay ng kanyang ina tungkol sa nalalapit nitong kasal sa Prinsipe ng Celeperes. Subalit ayaw pumayag ni Zevorah sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Si Zevorah ay naglayas at hinarap ang kinaroroonan ni Franchesco subalit lubhang makapangyarihan ang hari at siyay pinasundan at pinabalik sa kaharian.   Ang mga duwende ay tuwang tuwa sa pakapatay sa halimaw. Ang kaharian ni Dionde ang natitirang kaharian sa Dwartopia. Ito ay sinunog ng mga mangangaso. Ang tanging makakapagbalik lamang dito ay ang diyamante. Ang diamante ay may kaopangyarihan na magbigay liwanag sa buong kaharian ng Dwartopia. Nangako si Franchesco na hahanapin nya ang diyamanteng iyon. Nang sya’y paalis na inabot sa kanya ng haring Dionde ang luntiang bato. Syay nagalak sa tuwa at agad inilagay sa kwintas. Ang tatlong bato ay Sali’t salitang kumikinang. Siya’y napaalam at agad nagtungo sa kanilang tagpuan ni Zevorah. Itinaas nya ang kwintas at ito’y biglang lumiwanag. Ang tatlong kuly ay nagsama at nagging isang putting liwanag at isaing sinag ng liwanag ang nagging daanan papunta sa mundo ng mga hiwaga.   Nalaman ito ng hari at pinadakip si Franchesco. Nagkitang muli si Zevorah at Franchesco. Subalit di pinalapit si Zevorah kay Franchesco. Ipinaliwanag ng reyna na kalianman ay hindi maaaring magsama ang tao at ang binata sapagkat makaibang nilalang ang mga ito. Lumapit si Franchesco kay Zevorah at niyakap nya ito, sublalit siya’y tumagos lamang kay Zevorah. “Pilitin nyo mang kayo’y magsama at hindi maaari sapagkat ang laman ng tao ay iba sa ispirito ng diwata”, sabi ng hari. Umiyak ang prinsesa at niyakap ang kanyang ina. Napaluhod si Franchesco at sumigay “mahal kita Zevorah!”. Si Zevorah ay inilayo na at si Franchesco ay ipinatapon ng hari sa mundo ng mga tao.   “Ito ang isang diyamante. Tanggapin mo ito bilang kabayaran at huwag na muling bumalik pa.”, sabi ng hari. Ito ay tinanggap ni Franchesco at siya ay lumabas sa mundo ng hiwaga. Sinisigaw ni Franchesco ang pangalan ni Zevorah. Ang mga paghihirap niya ay nasayang sa pag-aakalang sila ay makakapagsama na.   Nakarating kay Zevorah ang pagtanggap ni Franchesco sa diamanteng ibinigay ng hari. Sinabi ng hari na pareho din si Franchesco ng ibang tao na sakim sa kayamanan. Mula noon pinilit na ni Zevorah na kalimutan si Franchesco. Siya ay pumayag na magpakasal kay Prinsipe Xomori. Sa ika-labing syam na araw sila ikakasal.   Subalit hindi makalimutan ni Zevorah si Franchesco. Sakabilang mundo, nagtungo si Franchesco sa lugar ng mga duwende at iniabot niya kay Haring Dionde ang diyamante. Anong galak ng mga duwende sa nakita. Puting diyamante na kumikislap sa liwanag. Ito’y itinaas ni Haring Dionde ay muling nanumbalik ang dating sigla ng kaharian ng Dwartopia. Laking pasasalamat ng mga duwende kay Franchesco.   Nakarating sa kahariang Foseo ang ginawa ni Franchesco sa Dwartopia. Ang pag-aakala nilang sakim si Franchesco sa kayamanan ay mali pala. Subalit huli na ang lahat, ikakasal na si Zevorah kay Prinsipe Xomori.   Sa kanilang mundo, di Franchesco ay binalik na sa kanilang bahay. Nagulat ang kaniyang magulang sapagkat siya’y nawala ng limang taon. Bumalik sa normal ang pamumuhay ni Franchesco, subalit ang pagmamahal niya Zevorah ay nasa puso pa rin niya. Marami siyang nakilalang babae subalit para sa kanya hindi mapaplitan nino man si Zevorah.   Isang araw, habang patawid siya ng kalsada, isang sasakyan ang bumunggo sa kanya. Dinala siya sa ospital, subalit huli na ang lahat, si Franchesco ay binawian na ng buhay.   Nalaman ito ng mga dwende at kinuha ang kanyang katawan. Umiyak at nalungkot ang mga dwende subalit ang kwintas na sa kanya’y nakasabit ay biglang lumiwanag at ang kanyang espiritu ay binalot ng nagniningning na liwanag. Ang takip-silim ay biglang nagliwanag. Ang espiritu niya’y nagkaroon ng buhay at siya’y naging isang diwata. Tinwag siyang Xanchesco ng mga dwende. Siya’y biglang naglaho at nagpunta sa kaharian ng Foseo. Doon ay ikinakasal na sina Princessa Zevorah at Prinsipe Xomori. Pumasok si Xanchesco sa templo at ang lahat ay nabigla sa nakita. “Zevorah!” ang malakas na sigaw ni Xanchesco. Nang siya’y Makita ni Zevorah, nilapitan siya nito at niyakap ng mahigpit. Nagulat ang reyna at hari sa nakita, ang dating tao na si Xanchesco ay isa nang ganap na diwata. Sa kapangyarihan ng pag-ibig ay nagawang pagtapuin ang dalawang magkaibang nilalang na sina Franchesco at Prinsesa Zevorah. Alam ni Xomori na si Franchesco ang tunay na minamahal ni Prinsesa Zevorah kaya’t minabuti niyang huwag nang ituloy ang kasal. Nang makita ni Haring Tantra ang busilak na pagkatao ni Franchesco ay hindi na niya hinadlangan pa ang pag-ibig ng binata para sa kanyang mahal na prinsesa. Hindi nagtagal at ikinasal sina Xanchesco at Prinsesa Zevorah. Sila ay namuhay na puno ng pagmamahalna at puno ng kaligayahan.  
8 months ago
Rusmiya
TUNGO SA PANG-UNAWA sa ISLAM at mga MUSLIM
TUNGO SA PANG-UNAWA sa ISLAM at mga MUSLIM no ang Islam? Ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Ito ay ang dating katotohanan na ipinahayag ng Diyos (Allah) sa pamamagitan ng lahat ng Kanyang Propeta sa bawa’t bansa. Para sa ika Read more ... -limang bahagi ng mamamayan sa buong daigdig, ang Islam ay kapwa relihiyon at panuntunan ng buhay. Ang mga Muslim ay tagasunod ng isang pananampalataya ng kapayapaan, pagkamahabagin at pagpapatawad. Walang kinalaman ang karamihang Muslim sa buong daigdig sa mga kapalaluan na nangyayari sa ngayon na ipinararatang sa kanilang pananampalataya. Sino ang mga Muslim? Isang bilyong mamamayan ng iba’t-ibang kulay, lahi at kultura sa buong daigdig mula sa timog ng Pilipinas hanggang Nigeria, ay nagkakaisa sa kanilang pananampalatayang Islam. Mga labing-walong bahagdan (18%) ay nakatira sa mga bansang Arabo. Ang pinakamalaking bilang ng sambayanang Muslim ay nasa Indonesia. Marami ding bahagi ng Asia at Afrika ay mga Muslim. Gayundin, may minoridad na Muslim na matatagpuan sa Rusya, Tsina, hilaga at timog Amerika at sa Europa.   Ano ang Paniniwala ng mga Muslim? Ang mga Muslim ay naniniwala sa Iisa, natatangi at di-matutularang Allah (Dakilang Lumikha); sa mga Anghel na Kanyang nilikha; sa mga Propeta na kung kanino ipinahayag ang Kanyang Kapahayagan para sa tao; sa Araw ng Paghuhukom at sa pananagutan ng bawa’t isa sa kanyang mga gawa; sa ganap na paghahari ng Allah sa kahihinatnan ng sangkatauhan; at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mga Propeta magmula kay Adam. Kabilang na rito sina Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Moses, Aaron, David, Solomon, Elias, Jonah, Juan Bautista, Hesus at si Muhammad (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ang huling mensahe ng Allah sa sangkatauhan, isang patotoo at kaganapan ng lahat ng mga sinaunang mensahe, ay ipinahayag sa Kanyang huling Propeta na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Paano Maging Muslim? Isang payak na pagbanggit ng “Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay Sugo ng Allah.” Sa pamamagitan ng ganitong pagsaksi, ang isang nananampalataya ay ipinahahayag niya ang kanyang paniniwala sa lahat ng Sugo na ipinadala ng Allah at sa mga Kapahayagan na kanilang dala. Ano ang Ibig Sabihin ng Islam? Ang “Islam” ay katagang Arabik na nangangahulugan ng pagsuko. Ito ay hinango sa salitang-ugat na “Salam” na nangangahulugan ng kapayapaan. Sa pangrelihiyong kahulugan, ito ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko sa kalooban ng Allah. Kaya naman, ang katagang Muhammadanismo na ini-uugnay sa mga Muslim ay isang maling katawagan sa dahilang ito ay nagbibigay pahiwatig na ang mga Muslim ay sumasamba kay Muhammad at hindi sa Allah. Ang “Allah” ay isang pangalang Arabik sa Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos. Ito ang tawag sa Dakilang Lumikha ng lahat ng Arabo, Muslim man o Kristiyano. Bakit Tila Kakaiba ang Islam? Sa makabagong daigdig, ang Islam ay tila makaluma at may kalabisan. Marahil, ito ay sa dahilang ang pananampalataya sa mga bansang kanluran sa ngayon ay hindi na nangingibabaw sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kabilang dako naman, ang mga Muslim ay lagi ng nangunguna ang kanilang pananampalataya sa kanilang kaisipan. Hindi nila inihiwalay ang kanilang buhay sa pananampalataya. Sila ay naniniwala na ang Banal na Batas - ang Shari’ah, ay nararapat na bigyang halaga. Kaya naman, ang mga usapan na may kaugnayan sa pananampalataya ay sadyang mahalaga pa rin. Ang Islam ba at Kristianismo ay Magkaiba ang Pinagmulan? Hindi. Katulad ng Judaismo, sila ay nagbuhat kay Propeta Abraham na tinaguriang Ama ng Mananampalataya. Ang kanilang kinikilalang tatlong Propeta ay nagmula sa kanyang mga supling: Si Muhammad galing kay Ismael, sina Moises at Hesus ay galing kay Isaac. Si Abraham ay nagtatag ng pamayanan sa isang pook na tinatawag ngayong Makkah. Itinayo niya ang Ka’aba na kung saan nakaharap ang mga Muslim sa kanilang pagdarasal. Ano ang Ka’aba Ang Ka’aba ay isang pook dasalan na iniutos ng Allah kay Abraham at Ismail na itayo mga apat na libong taon na ang nakararaan. Ang gusali ay yari sa bato na pinaniniwalaan na unang pook ng santuwaryo na itinayo pa noon ni Adam. Iniutos ng Allah kay Abraham na tawagin ang sangkatauhan na puntahan ang pook na ito. Kaya naman, kapag pumunta ang mga naglalakbay sa ngayon, sila ay nagsasabi: “O Panginoon namin, naririto kami upang sa Inyo’y maglingkod”, bilang pagtugon sa panawagan ni Abraham. Sino si Muhammad? Si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isinilang sa Makkah noong taong 570 sa panahon na ang Kristianismo ay hindi pa lubusang lumalaganap sa Europa. Sa dahilang ang kanyang ama ay namatay bago pa siya isilang at sumunod pa rito ang pagkamatay ng kanyang ina noong siya ay bata pa, siya ay pinalaki ng kanyang tiyuhin (kapatid ng kanyang ama), mula sa iginagalang na tribo ng Quraish sa Makkah. Sa kanyang paglaki, siya ay kilala bilang makatotohanan, mapagbigay, at matapat. Kaya naman, siya ay lagi ng tinatawag upang mamagitan sa mga hidwaan ng kanyang angkan. Ang mga mananalaysay ay ipinakikilala siya bilang isang taong mapayapa at mapagmuni-muni. Si Muhammad ay may likas na pagka-relihiyoso at kanyang kinasusuklaman ang mga tiwaling kaugalian ng kanyang sambayanan. Nakagawian niyang magmuni-muni at paminsan-minsang pumupunta sa kuweba na Hira na malapit sa tuktok ng Jabal Al Nur (bundok Al Nur) - ang “Bundok ng Liwanag” na malapit sa Makkah. Paano Siya Naging Propeta at Sugo ng Allah? Sa edad na apatnapung taon, habang siya ay nag-iisang nagmuni-muni, si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nakatanggap ng unang kapahayagan mula sa Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ang Kapahayagang ito na nagpatuloy na ipinahayag sa loob ng dalawampu’t-tatlong taon ay ang Banal na Qur’an. Nang kanyang simulan ang pagpapahayag sa mga kataga na kanyang narinig kay Anghel Gabriel, at kanyang ipangaral ang katotohanan na ipinahayag ng Allah sa kanya, siya at ang kanyang mga tagasunod ay nakaranas ng mapait na pagtugis na naging malala hanggang sa utusan sila ng Allah na mag-ibang bayan noong taong 622. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na “Hijra” (pangingibang-bayan). Kanilang nilisan ang Makkah at nagtungo sa Medinah, mga 260 milya sa hilaga ng Makkah. Dito nagsimula ang kalendaryong ng Islam. Matapos ang ilang taon, ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) kasama ng kanyang mga tagasunod ay bumalik sa Makkah. Kanyang pinatawad ang kanilang mga kaaway at mahigpit na itinatag ang Islam. Bago namatay ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa gulang na 63, ang malaking bahagi ng Arabia ay Muslim na. At sa loob ng isang siglo matapos siyang mamatay, lumaganap ang Islam hanggang sa Espania sa kanluran at sa Tsina sa silangan. Ano ang Naging Bunga ng Paglaganap ng Islam sa Daigdig? Ang ilan sa dahilan ng mabilis at mapayapang paglaganap ng Islam ay ang pagiging payak ng doktrina nito. Ang Islam ay nagtatawag sa pananampalataya sa iisang Diyos na Lumikha (Allah) na dapat sambahin. Gayundin, nag-uutos sa tao na gamitin ang kanyang katalinuhan at pagmamasid. Sa loob lamang ng ilang taon, naitatag ang malalaking sibilisasyon at mahuhusay na unibersidad. Sa dahilang ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng bawa’t Muslim - lalake at babae.” Ang pinagsamang kabihasnan ng kanluran at silangan, at ang magkaakibat na luma at bagong kaisipan, ay nagbigay ng mabilis na pagsulong sa larangan ng Medisina, matematika, pisika, astronomiya, geograpiya, arkitektura, sining, literatura at kasaysayan. Maraming mga mahahalagang pamamaraan tulad ng Algebriya, mga numerong Arabik at ang konsepto ng “zero” (na sadyang mahalaga sa pagsulong ng matematika) ay nailipat ng Islam sa Europa. Ang mga kahanga-hangang kagamitan o instrumento na tumulong sa Europa sa kanilang paglalayag sa dagat ay naimbento kagaya ng “astolobe”, “quandrant” at mahuhusay na mapang pandagat. Ano ang Qur’an? Ang Qur’an ay isang talaan ng pawang Salita ng Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ito ay naisaulo ng Propeta at kanyang isinalaysay ito sa kanyang mga “Sahaba” (kasamahan) at naisulat ng mga iskriba, at masusing sinuri noong siya ay nabubuhay pa. Sa paglipas ng panahon, walang isa man sa mga kataga sa 114 “Suras” (kabanata) ang nagbago. Kaya naman, ang Banal na Qur’an, maging sa kaliit-liitang bahagi nito ay isang kakaiba at mahimalang Kasulatan na ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) mga labing-apat na dantaon na ang nakararaan. Ano ang nilalaman ng Banal na Qur’an? Ang Banal na Qur’an, ang huling Kapahayagang ng Allah, ay ang pangunahing saligan ng pananampalataya at pagtupad ng bawa’t Muslim. Ito ay tumutukoy sa lahat ng paksa na umuugnay sa tao: kabutihan, doktrina, pagsamba, at batas. Subali’t ang pangunahing paksa nito ay ang ugnayan ng Allah sa kanyang mga nilikha. Kaalinsabay nito, ito ay nagbibigay ng pamantayan o alituntunin upang marating ang makatarungang lipunan, mabuting pag-uugali, at ang makatwirang pamamaraang pangkabuhayan.   Mayroon pa bang Ibang Banal na Saligan? Oo, ang Sunnah - mga pagsagawa at halimbawang ibinigay ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ito ang pangalawang batayan ng mga Muslim. Ang mga Hadith ay mga mapapanaligang ulat na masusing isinulat tungkol sa mga sinabi, ginawa, at pinahintulutan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang paniniwala sa mga Sunnah ay bahagi ng pananampalatayang Islam. Mga Halimbawa ng mga sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan). “Ang Allah ay walang habag sa kaninumang walang habag sa kapuwa.” “Walang sinuman sa inyo ang tunay na nananampalataya hangga’t sa naisin niya sa kanyang kapuwa ang nais niya sa kanyang sarili.” “Siya na nagpapakabusog habang ang kapitbahay ay walang makain ay hindi nananampalataya.” “Ang matapat at mapagkatiwalaang mangangalakal ay kasama ng mga Propeta, mga uliran at mga martir.” “Ang malakas ay hindi yaong mahusay makipagbuno kundi yaong napipigil ang sarili kapag siya ay galit.” “Hindi humahatol ang Allah ayon sa inyong katawan o anyo bagkus tinitignan Niya ang inyong puso at mga gawa.” “Isang tao na naglalakbay ay nauhaw. Nang marating niya ang isang balon, siya ay lumusong at uminom. Nang siya ay umahon, nakita niya ang isang aso na nakalaylay ang dila at sinisipsip ang putik upang maibsan ang uhaw. Ang tao ay lumusong ulit sa balon at sumalok ng tubig sa kanyang sapatos at ibinigay niya ito sa aso. Dahil dito, ang Allah ay pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan.” Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay tinanong: “Kami ba ay bibiyayaan sa pagiging mabait sa mga hayop?” Siya ay sumagot: “Mayroong gantimpala ang kabaitan sa anumang may buhay.” (Mga hadith na tinipon nina Bukhari, Muslim, Tirmithi at Bayhaqi) Ano ang Limang Haligi ng Islam? Ito ang balangkas ng buhay ng isang Muslim: Pananampalataya, Pagdarasal, Pagtingin sa mga Dukha, Pagpapakadalisay sa sarili, Paglalakbay sa Makkah sa mga may kakayahan. 1. Shahada (Pananampalataya) Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay Sugo ng Allah. Ang pagtestigong ito ay tinatawag na Shahada. Ito ay isang payak na pangungusap na ipinahahayag ng lahat ng nananampalataya. Sa wikang Arabik, ang unang bahagi ay “La illaha illa’Llah” - walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang “ilaha” ay maaaring iugnay sa anuman na pilit na inihahambing o ipinapalit sa Allah kagaya ng yaman, kakayahan, at iba pa. Ang susunod ay ang “illa’Llah” - maliban sa Allah, ang pinanggalingan ng lahat na nilikha. Ang pangalawang bahagi ng Shahada ay ang “Muhammadar Rasulullah” - Si Muhammad ay Sugo ng Allah. Isang Mensahe ng Patnubay na dumating sa isang tao na kamukha natin. 2. Salaah (Pagdarasal) Ang “Salaah” ay ang tawag sa mga itinakdang pagdarasal na isinasagawa ng limang beses maghapon. Ito ay mga tuwirang ugnayan ng sumasamba sa kanyang Panginoon. Walang natatanging hanay na mga awtoridad sa Islam kagaya ng Papa, obispo, pari, atbp. Kaya naman ang mga nagdarasal ay pinangungunahan ng sinumang maalam sa Banal na Qur’an na pinili ng kongregasyon. Ang limang itinakdang pagdarasal ay nagtataglay ng mga kabanata o talata sa Banal na Qur’an at ito ay binabanggit sa wikang Arabik - ang wikang ginamit sa pagkapahayag nito. Gayunpaman, ang mga personal na pagsusumamo ay maaaring banggitin sa sariling wika. Ang Salaah ay iniaalay tuwing madaling-araw, tanghali, hapon, takipsilim at gabi. Dito makikita ang daloy ng buhay ng isang Muslim sa buong maghapon. Bagama’t higit na ipinapayo ang pagdarasal ng sama-sama o kongregasyon sa Mosque, ang isang Muslim ay maaaring magdasal halos sa lahat ng (malilinis na) pook kagaya ng bukid, tanggapan, pagawaan, unibersidad, atbp. Ang mga panauhin o turista sa mga bansang Muslim ay napupuna ang bahagi ng pagdarasal sa pang-araw-araw na buhay ng isang Muslim. 3. Zakat (Kawanggawa) Ang isa sa mahahalagang simulain ng Islam ay ang aral na ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Allah. Kaya naman, ang yaman na tangan ng tao ay itinuturing na tiwala lamang na ibinigay sa kanya. Ang katagang Zakat ay nangangahulugan ng kapwa pagpapakadalisay at pagpapaunlad. Ang ating ari-arian ay nililinis sa pamamagitan ng paglalaan ng bahagi nito para sa mga dukha. Kagaya ng pagtagpas o paggupit sa halaman, ito ay nagbibigay na bagong usbong na sanga. Ang bawa’t Muslim ay siya mismo ang tumutuus o kumukalkula ng sariling Zakat. Ito ay 2.5% sa natitirang yaman na inilalaan ng taunan upang ibigay sa mga mahihirap. Ang isang maka-diyos na nais magkamit ng maraming gantimpala, ay maaaring magbigay ng higit pa (ito ay tinatawag na ngayong Sadaqa). Hangga’t maaari, dapat ibigay ito ng lihim. Kahima’t maaaring isalin ang “Sadaqa” bilang ’kusang-loob na kawanggawa’, ito ay mayroong higit na malawak na kahulugan. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Ang masiglang pagsalubong sa kapatid ay isang Sadaqa.” “Ang kawanggawa ay tungkulin ng bawa’t isa.” Siya ay tinanong: ’Paano na kung ang isang tao ay walang-wala?’ Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: ’Siya ay dapat maghanapbuhay sa sariling kamay ukol sa kanyang kapakanan at magbigay ng anuman sa kawanggawa mula sa kanyang kinita.’ Siya ay tinanong: ’Paano kung hindi na siya makapaghanapbuhay?’ Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: ’Siya ay dapat tumulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan.’ Siya ay patuloy na tinanong: ’Paano kung hindi niya kayang gawin ito?’ Siya ay sumagot: ’Siya ay dapat maghikayat sa kapuwa upang gumawa ng mabuti.’ Siya ay tinanong: ’Paano kung hindi pa rin niya kayang gawin ito?’ Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumagot: ’Dapat siyang mag-ingat na huwag gumawa ng masama, ito ay isa ring kawanggawa.’” 4. As-Siyam (Pag-aayuno) Sa bawa’t taon tuwing buwan ng Ramadhan, ang lahat ng Muslim ay nag-aayuno mula pakikipagtalik sa asawa. Ang mga maysakit, matatanda, naglalakbay, at nagdadalantao o ginang na nagpapasuso ng sanggol ay pinahihintulutang tumigil sa pag-aayuno at isagawa na lamang ito pagkatapos ng Ramadan anumang araw sa buong taon bago sumapit ang susunod na Ramadan. Kung hindi nila maisagawa ito dulot ng katandaan o maselang karamdaman, nararapat na magpakain ng isang dukha sa bawa’t araw na hindi makapag-ayuno. ng mga bata ay mag-uumpisang mag-ayuno (at magdasal) bilang tungkulin kapag umabot na sila sa pagbibinata at pagdadalaga. Bagama’t maaari silang mag-umpisa ng maaga pa bilang pagsasanay. Kahima’t ang pag-aayuno ay nakabubuti sa kalusugan, higit na binibigyang pansin na ito ay isang paraan ng pagpapakadalisay sa sarili. Ang pag-iwas sa mga makamundong kaginhawan, kahit sa maikling panahon lamang, ay nagbibigay sa isang nag-aayuno ng simpatiya sa mga mahihirap na nagugutom. Ito rin ay nagpapalago ng buhay ispirituwal. 5. Hajj (Paglalakbay sa Makkah) Ang Hajj ay ginagampanan minsan sa tanang buhay ng isang Muslim. Ito ay nagiging tungkulin kapag ang isang Muslim ay nasa tamang gulang at kaisipan, may magandang kalusugan, at may gugugulin sa paglalakbay. Sa bawa’t taon, mga 2 milyong Muslim mula sa iba’t-ibang panig ng daigdig ang nagtutungo sa Makkah. Ito ay nagbibigay pagkakataon sa iba’t-ibang lahi na magkita sa isa’t-isa. Ang Hajj ay nagsisimula sa ika-labing dalawang buwan ng kalendaryong Muslim (ang kalendaryong ito ay nakasalalay sa buwan at hindi sa araw. Kaya naman, ang Hajj at Ramadan ay maaaring mangyari sa panahon ng tag-init o taglamig). Ang mga naglalakbay ay may natatanging kasuotan. Isang payak na kasuotan na nag-aalis sa pagkakaiba ng uri at kultura bilang aral na ang lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Allah. Ang mga seremonya ng Hajj na nababatay sa mga ginawa ni Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay kinabibilangan ng pag-ikot sa Ka’aba ng pitong ulit, ang paglalakad ng pitong beses sa magkabilang bundok ng Safa at Marwa kagaya ng ginawa ni Hagar ng siya ay naghahanap ng tubig. Pagkatapos nito ay ang pagtindig ng mga naglalakbay sa bundok ng Arafa at magkaisang manalangin at humingi ng kapatawaran sa Allah. Ang ganitong mga rituwal ay nagbibigay din ng paggunita sa Araw ng Paghuhukom. Noong mga nakaraan dantaon, ang pagsagawa ng Hajj ay sadyang napakahirap. Subali’t sa ngayon, ang Saudi Arabia ay nagbibigay sa milyong-milyong naglalakbay ng masaganang tubig, makabagong sasakyan, at mga modernong pasilidad pangkalusugan. Ang pagtatapos ng Hajj ay isang pagdiriwang. Ito ay tinatawag na Eid Al Adha. Ipinagdiriwang ito ng lahat ng sambayanang Muslim sa buong daigdig ng may pagdarasal at palitan ng regalo. Ang Eid Al Adha at ang Eid Al Fitr - isang pagdiriwang bilang paggunita sa katapusan ng Ramadan, ay dalawang malalaking araw ng pagdiriwang sa kalendaryong Muslim. Pinahihintulutan Ba sa Islam ang Ibang Pananampalataya? Ang Banal na Qur’an ay nagsasabi: “Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah na makitungo ng mabuti at makatarungan sa kanila na hindi naman kayo kinakalaban sa inyong pananampalataya o hindi naman kayo ipinagtatabuyan sa inyong mga tahanan; sapagka’t minamahal ng Allah ang mga makatarungan.” [Qur’an, 60:8] Isa sa mga ipinaiiral ng batas Islamiko ay ang pangangalaga sa karapatan ng minoridad. Kaya naman dumami ang mga pook-sambahan ng di-muslim na matatagpuan iba’t-ibang bansang Muslim. Ang kasaysayan mismo ang nagbibigay halimbawa ng pagpapahintulot ng mga Muslim sa ibang pananampalataya: Nang si Khalifa Omar ay pumasok sa Herusalem noong taong 634, ang Islam ay nagbigay kalayaan sa lahat ng relihiyon sa lunsod na iyon. Ang batas Islamiko ay nagbibigay pahintulot sa mga di-Muslim na minoridad na magtatag ng sariling hukuman na magpapairal sa kanilang pampamilyang batas na sila mismo ang sumusog. Ano ang Pananaw ng mga Muslim kay Hesus? Ang mga Muslim ay iginagalang at nagbibigay pitagan kay Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan). Hinihintay din nila ang kanyang pagbabalik. Siya ay ibinibilang na isa sa mga bantog na Sugo ng Allah. Hindi sapat sa isang Muslim na tawagin lamang siya sa kanyang pangalang Hesus, bagkus dinadagdagan ito ng mga katagang ’sumakanya nawa ang kapayapaan’(bilang pagmamahal at paggalang sa kanya). Ang banal na Qur’an ay nagpapatotoo sa kanyang pagsilang sa isang birhen (isang kabanata sa banal na Qur’an ay may pamagat na ’Maria’). Si Maria ay itinuturing na pinakadalisay na babae sa lahat ng kababaihan. Ang banal na Qur’an ay nagsasabi tungkol sa pagbibigay ng magandang balita: “At masdan! Ang Anghel ay nagsabi: ’Ang Allah ay itinangi ka sa lahat ng kababaihan sa lahat ng bansa. O Maria, ang Allah ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balita - isang Salita mula sa Kanya, ang kanyang pangalan ay Messiya Hesus, anak ni Maria, pararangalan dito sa lupa at sa kabilang buhay, at siya ay isa sa mga malalapit sa Allah. Siya ay mangungusap sa tao mula sa kanyang duyan at sa kanyang pagtanda, at siya ay mabibilang sa mga maka-diyos.’ “Siya (Maria) ay nagsabi: ’O aking Panginoon! Paano ako magkakaroon ng anak samantalang wala pang lalaking sumaling sa akin?’ Siya ay nagsabi: ’Kahit na! Ang Allah ay lumilikha ng bawa’t naisin Niya. Kapag itinakda Niya ang isang bagay, sasabihin lamang Niya: ’Maging’ at ito’y mangyayari na.’” [Qur’an 3:42-47] Si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isinilang ng mahimala sa pamamagitan ng kapangyarihan na nagbigay buhay din kay Adam (sumakanya nawa ang kapayapaan) na nilikha na walang ama: “Katotohanan, ang katulad ni Hesus sa paningin ng Allah ay kagaya ni Adam. Nilikha siya mula sa alabok, at sinabi sa kanya, ’Maging’ at siya’y naroon na.’ [Qur’an, 3:59] Sa panahon ng kanyang misyon, si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay gumawa ng maraming milagro. Ang banal na Qur’an ay nagsasaad na siya ay nagsabi: “Ako ay dumating sa inyo na may dalang Tanda mula sa inyong Panginoon: Gagawa ako mula sa luwad na ito ng isang hugis ibon, aking hihipan at ito’y magiging ibon sa pahintulot ng Allah. At pagagalingin ko ang mga bulag at ketongin, at aking bubuhayin ang patay sa pahintulot ng Allah. [Qur’an, 3:49] Maging si Muhammad o si Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay hindi nagbigay pagbabago sa pangunahing doktrina sa paniniwala sa iisang Diyos (Allah) na itinuro ng mga nauang Propeta. Bagkus, pinagtibay at ibinalik nila ang doktrinang ito. Sa banal na Qur’an, si Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi na siya ay dumating: “Upang pagtibayin ang mga batas na nauna sa akin. At pahihintulutan sa inyo ang bahagi ng mga bagay na ipinagbawal sa inyo. Ako ay dumating sa inyo na may dalang Tanda mula sa inyong Panginoon, kaya’t maging matakot sa Allah at sumunod sa akin.” [Qur’an, 3:50] Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Sinuman ang maniwala na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah - ang tangi at walang katambal, na si Muhammad ay Kanyang Sugo, na si Hesus ay Alipin at Sugo ng Allah, Kanyang salita na ibinigay kay Maria at isang ispiritu na ibinigay Niya, na ang Paraiso at Impiyerno ay totoo, siya ay tatanggapin ng Allah sa Paraiso.” [Hadith na inipon ni Bukhari] Bakit Ganoon na Lamang Kahalaga ang Pamilya sa mga Muslim? Ang pamilya ay pundasyon ng sambayanang Islam. Ang kapayapaan at kapanatagan na naibibigay ng matatag na pamilya ay binibigyang halaga, at ito ay itinuturing na isang mahalagang sangkap tungo sa pang-ispirituwal na pag-unlad. Ang mahusay na lipunan ay nakukuha lamang sa pananatili ng matatag na paglaki ng pamilya. Ang mga bata ay mistulang yaman, at bihirang lisanin ang tahanan maliban lamang sa panahon ng kanilang pag-aasawa. Ano ang Tungkol sa mga Kababaihang Muslim? Tinatanaw ng Islam ang isang babae, maging may asawa o wala, bilang isang tao na may sariling karapatan. Mayroon siyang karapatang magkaroon at magbenta ng ari-arian. Siya ay binibigyan ng “Mahr” (regalo ng mapapangasawa sa panahon ng kanyang pag-aasawa) bilang sarili niyang gamit. Mananatili ang kanyang apelyido kahit na siya ay mag-asawa pa. Kapuwa lalake at babae ay inaasahang magdamit na simple at kagalang-galang. Ang mga kasuotan ng kababaihan sa mga bansang Muslim ay karaniwan ng nagpapakita ng sarili nilang tradisyon sa kani-kanilang pook. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Ang pinakamahusay sa pananampalataya ay yaong mahusay ang pag-uugali at mabait sa asawa.” Maaari bang Mag-asawa ang Isang Muslim ng Higit sa Isa? Ang relihiyong Islam ay ibinigay para sa lahat ng lipunan at sa lahat ng panahon. Kaya naman, nasasakop nito ang malawak at iba’t-ibang pangangailangan ng lipunan. May mga kalagayan na ang pag-aasawa uli ay kinakailangan. Ang karapatang ito ay pinahihintulutan, ayon sa banal na Qur’an, sa isang kondisyon na ang lalake ay maging tunay na makatarungan. Ang Kasal ba sa Islam ay Katulad ng Kasal sa Kristianismo? Ang kasalang Muslim ay hindi sakramento, bagkus ito ay isang payak na kasunduang legal na ang bawa’t panig ay malayang magbigay ng mga kondisyon. Ang mga kaugaliang kasalan ay magka-iba sa bawa’t bansa. Ang diborsiyo ay hindi laganap, bagama’t ito ay hindi naman ipinagbabawal bilang panghuling hakbang. Sa Islam, walang Muslim na babae ang maaaring pilitin sa pag-aasawa laban sa kanyang nais. Maaari lamang magmungkahi ang mga magulang ng kanyang mapapangasawa na sa kanilang palagay ay nababagay sa kanya. Paano ang Pakikitungo ng mga Muslim sa mga Matatanda? Sa mga bansang Muslim, walang mga bahay-ampunan na itinatayo para sa mga matatanda. Ang hirap sa pag-aalaga ng sariling magulang sa ganitong maselang kalagayan ng kanilang buhay ay itinuturing na isang karangalan, biyaya at pagkakataon para sa ispirituwal na pag-unlad. Inaatasan tayo ng Allah na ipagdasal ang ating mga magulang at bigyan sila ng walang humpay na pagmamalasakit bilang paggunita ng kanilang pag-aaruga sa atin noong tayo’y maliliit pa. Ang mga ina ay binibigyang parangal: ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi na ang Paraiso ay nasa paanan ng mga ina. Sa kanilang pagsapit sa katandaan, ang mga Muslim na magulang ay inaaruga ng may habag at pagmamahal. Sa Islam, ang paglilingkod sa magulang ay isang tungkulin na pumapangalawa sa pagdarasal. Kanilang karapatan na asahan ang kanilang mga anak na sila’y paglingkuran. Itinuturing na isang kasuklam-suklam na magpakita ng pagka-inis sa pag-aaruga sa mga panahong sila’y mahirap pakitunguhan dulot ng kanilang katandaan. Ang banal na Qur’an ay nagsasabi: “Ang inyong Panginoon ay nag-uutos sa inyo na sambahin lamang Siya, at maging mabait sa magulang. Kung isa o kapuwa man sila umabot sa katandaan, huwag magsabi sa kanila ng anumang panghahamak o huwag silang kagalitan, bagkus kausapin sila sa mga mararangal na paraan at kabaitan. Pakitunguhan sila ng may kababaang-loob, at magsabi, ’Panginoon ko! Mahabag sa kanila, sapagka’t inaruga nila ako noong ako’y munting bata’. [Qur’an, 17:23-24] Ano ang Pananaw ng Muslim sa Kamatayan? Kagaya ng mga Hudyo at Kristiyano, ang mga Muslim ay naniniwala na ang kasalukuyang buhay ay isang pagsubok at paghahanda sa tunay at susunod na buhay. Ang mga pangunahing paniniwala sa Islam ay kasama ang: Araw ng Paghuhukom, Pagkabuhay na Muli, Paraiso at Impiyerno. Kapag namatay ang isang Muslim, siya ay nililinis ng tubig, kadalasan ng miyembro ng pamilya, ibabalot ng malinis na puting tela, at inililibing na may pagdarasal, hangga’t maaari sa araw din ng kanyang pagkamatay. Itinuturing ng mga Muslim na ang pag-aasikasong ito ay isang panghuling paglilingkod na kanilang magagawa para sa yumao. Ito ay nagsisilbi ding paalaala sa kanilang napakaikling pananatili dito sa mundo. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi na may tatlong bagay na magpapatuloy na makatulong sa isang tao kahit siya ay patay na; kawanggawa na kanyang naipamigay, kaalaman na kanyang naipamahagi at ang panalangin para sa kanya ng kanyang ulirang anak. Ano ang Pananaw ng Islam tungkol sa Digmaan? Kagaya ng Kristianismo, pinahihintulutan ng Islam ang pakikipaglaban bilang pagtatanggol sa pananampalataya o pagtulong sa mga taong itinaboy ng di-makatarungan mula sa kanilang tahanan. Ang Islam ay nagbigay ng mahigpit na alituntunin sa digmaan na kinabibilangan ng pagbabawal sa pananakit ng sibilyan at paninira ng mga pananim, punongkahoy at hayupan. Gaya ng paniniwala ng mga Muslim, ang kawalang-katarungan at pang-aapi ay mangingibabaw sa daigdig kung ang mga mabubuting tao ay hindi handang itaya ang buhay para sa mabuting layunin. Ang banal na Qur’an ay nagsasabi: “Magsipaglaban para sa landas ng Allah laban sa kanila na nakikipaglaban sa inyo, subali’t huwag lumabag sa hangganan. Hindi minamahal ng Allah ang mga lumalabag.” [Qur’an, 2:190] “Kung ang hinahanap nila ay kapayapaan, hangarin din ang kapayapaan. At magtiwala sa Allah sapagka’t Siya ang nakaririnig at nakababatid ng lahat ng bagay.” [Qur’an, 8:61] Magkagayun, ang digmaan ay ang pinakahuling pagpipilian at ito’y nababatay sa isang mahigpit na kondisyon na hinihingi ng banal na batas. Ang literal na kahulugan ng katagang “Jihad” ay pakikipagbaka. Naniniwala ang mga Muslim na may dalawang uri ng Jihad. Ang natitirang uri ay ang pakikipagbaka ng sarili laban sa makasariling mithiin at pagnanasa. Ito ay mahalaga upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ano naman ang tungkol sa Pagkain? Bagama’t higit na simple kaysa sa batas na sinusunod ng mga Hudyo at mga sinaunang Kristiano, ang batas na sinusunod ng mga Muslim tungkol sa pagkain ay ang pagbabawal sa pagkain sa karne ng baboy at pag-inom ng anumang nakalalasing. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi na ’ang iyong katawan ay may karapatan sa inyo’. Kaya naman, ang pagkain ng mabuting pagkain at pagtahak sa malinis na pamumuhay ay itinuturing na pangrelihiyong tungkulin. Ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: “Magsumamo sa Allah ng katiyakan (sa pananampalataya) at matiwasay na buhay; dahil pagkatapos ng katiyakan, wala ng higit na mahalagang biyayang matatanggap ng sinuman kaysa mabuting kalusugan!” Paano Mapapa-iral ng Islam ang Karapatang Pantao? Ang kalayaan ng pagpili ay maliwanag na nasasaad mismo sa banal na Qur’an: ’Walang sapilitan sa pananampalataya’ [Qur’an 2:256] Sa isang bansang Islam, ang buhay at ari-arian ng lahat ng mamamayan, Muslim man o hindi, ay itinuturing na sagrado. Ang rasismo ay wala sa isipan ng mga Muslim sapagka’t ang banal na Qur’an ay nagsasabi ng tungkol sa pagkapantay-pantay ng tao sa ganitong mga pangungusap: “O sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa isang pares - lalake at babae, at ginawa Namin kayong mga bansa at tribo upang magkakilala sa isa’t-isa. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah ay ang pinakamahusay sa inyo sa kabanalan. Ang Allah ay ang Maalam, ang Nakababatid ng lahat. [Qur’an, 49:13] Ang kahulugan ng “Adhan” (Pagtawag sa Pagdarasal) Ang Allah ay Dakila. Ang Allah ay Dakila. Ang Allah ay Dakila. Ang Allah ay Dakila. Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako ay sumasaksi na walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah. Halina sa pagdarasal! Halina sa pagdarasal! Halina sa tagumpay (sa buhay dito at sa kabila)! Halina sa tagumpay (sa buhay dito at sa kabila)! Ang Allah ay Dakila. Ang Allah ay Dakila. Walang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah.
8 months ago
Mhae Basa md
HUNTER SPICE ( Soul Hunters 5 ) by: Lorna T.
Lorna Tulisana HUNTER SPICE ( Book 5: Soul Hunters
8 months ago
Rebecca
Maipakikilala ba si Rio Alma?
Note: Ito ang binasa kong introduksiyon sa Pambansang Alagad ng Sining, Virgilio S. Almario, na mas tinatawag naming Rio Alma, sa paglulunsad ng kaniyang tatlong bagong aklat, noong Marso 7 sa isang programang inihanda ng UST Center for Creative Wri Read more ... ting and Literary Studies. Binigyan ko na ng pamagat para sa makababasa ngayon.  Rebecca T. Añonuevo ANG MANLILIKHA  Hindi ko maipakikilala si Rio Alma. O si Virgilio S. Almario. Dalawang persona siya sa iisang tao, na buong buhay ay nabulid sa paglikha, tulad ng isang diyos, maliban sa maitatanong kung nagpapahinga ba siya sa tuwing ikapitong araw.  Hindi nasasaid ang lumilikha, na maiwawangki sa Ilog Karagatan ng mito ng mga Griyego, na sabi’y pinagmumulan ng lahat ng tubig mula sa mga dagat at mga ilog. Ngunit malayo ang kaniyang balat sa kanluran, pagkat siya ang lantay na probinsiyano ng mga magsasaka sa Bulacan. Naikampay ang bagwis at pumaimbulog sa rurok, nakipagtagisan sa tayog ng siyudad, at di na siya iniwan ng ligalig—taliwas sa akala ng kaniyang mga kaaway at kritiko na lumalaklak siya ng tamis ng tagumpay sa pagtulog.  Wala silang nalalaman sa bukod-tanging katunggaling nagpapanginig sa kaniyang haraya sa bawat sandaling nag-iisa siya’t nagkukulong sa silid, at naghahandang magsulat. Hindi iyon ang kasaysayan na muli’t muling ipinang-uusig sa kaniya ng mga kaaway. Malingap siya sa mga bayaning nalimot na ng mamamayan. Binabalikan niya’t binabasang walang sawa ang kanilang mga panitik at liham, ang kartilyang pinagkasunduan. Noong bagito pa’y pampalipas-oras niya ang paggalugad sa mga salita sa mga antigong diksiyonaryo at tesauro. Pinaglimian ang matatandang bugtong ng biring ginto, buwan, banig, at isdang gaga-sapsap.  Hinding-hindi siya napasuko ng mga sumpang lumalantak ng siling labuyo. Nanindigan siya sa Filipinas habang iginigiit ng mga katunggali ang Pilipinas. Di pa nag-iinit ang puwit sa upuan bilang punong komisyoner ng wika ay inabot siya ng sakdal: ang lunggati niya anila’y imaniobra ang kapangyarihan at puksain ang mga wika ng mahigit pitong libong pulo. Bakit iginigiit niya ang daluyong upang ipangalan sa halimaw ng dagat na lumamon sa mga taga-Leyte? Ngunit hindi siya humuhugot ng kuro kung saan. Hinimok ang akda ng isang maringal na manunulat na gumamit ng Daluyong bilang pamagat, at parang bumangon ang lalaking muling binuhay ni Hesus, sa gayon ding pangalan. Hanggang ngayo’y hindi pa siya tumitigil sa pag-apuhap ng salita para sa kalamidad na naganap noong isang taon. Maidudulog pa ang dulok ng mga Waray. Kung baga'y ibig lang niyang maisuot ang mga daliri sa butas ng tadyang, una muna ang pagdududa, tulad sa isang babae bago tanggapin muli ang asawang nagbabalik pagkatapos ng 20 taon. Lalo siyang nagniningas sa pingkian ng katwiran sa katwiran.  Kaya't pati sa apoy ay di siya maninikluhod. May panahong nasunog ang kaniyang manuskrito, at wala nang patumpik-tumpik pa niya itong muling isinulat. Ngunguyngoy ba siya, mapapatda, magpapatintero sa oras? Hindi ang panahon ang kaniyang katunggali. Ano ba ang edad sitenta kundi numerong kalbo sa isang lamay, kung mabunot ay may tatayo at sisigaw, mag-uunahan, dangan at  lilipas ang gabi, gabi-gabi, at matutuklasan ng mga kaanak, mga kaibigan, mag-aaral, tagahanga, pati na ng mga kaaway, na walang laman ang kabaong. Walang katawan ang inaalayan ng kanilang pananangis o sumpa. Nakapuslit siya at milya-milya na naman ang nalakbay.  Wala sa mga nabanggit ang kapantay niyang katunggali. Heto siya ngayon, si Rio Alma na nakikipagsalitan kay Almario, at parang nagsisimula pa lamang ang laban.  Para kay Rio, sa kaniyang kaarawan. 9 Marso 2014.
9 months ago
Ainnie
ainnie
Buod:   Tampok sa nobela ang maigting na pakikibaka ni Luis Gatbuhay, na nagkataong lider obrero, laban sa makapangyarihang si Don Nicanor. Kailangang ipaglaban ni Luis hindi lamang ang usapin ng manggagawa kundi maging ang itinitibok ng kaniyang p Read more ... uso: si Danding.   Gusto ni Don Nicanor na makasal ang kaniyang anak na dalaga kay Rojalde. Si Don Nicanor ay sugapa sa sugal, at naglustay ng malaking pera para matustusan ang kaniyang bisyo. Nang malubog siya sa utang, naisip niyang ang tanging makapagliligtas sa kaniya ay si Rojalde na handa namang tumulong upang mabayaran ni Don Nicanor ang mga utang. Ang kapalit na kabayaran na nais ni Rojalde ay mapakasal kay Danding, na bukod sa maganda ay nagtataglay ng mga katangiang ipaglalaban ng patayan ng sinumang lalaki.   Ngunit hindi naging madali ang lahat. Mahal ni Danding ang kasintahang si Luis. Kaya naman nang malaman ito ni Rojalde ay umisip siya ng paraan para matanggal sa trabaho si Luis, maisakdal sa hukuman, at tuluyang maibilanggo. Nagngitngit si Luis at naghimagsik,gaya ng sugatang hayop.   Nakasal si Danding kay Rojalde, at may pitong buwan pa lamang ang nakalilipas ay nagsilang agad ng malusog na sanggol. Ang sanggol ay hindi kahawig ni Rojalde kundi ni Luis.   Nagwakas ang nobela nang magtanim at masabugan ng bomba si Luis sa loob ng bilangguan. Nagdiwang din siya nang tupukin ng dambuhalang sunog ang lungsod, at naiwan si Rojalde sa balkonahe habang nasusunog paligid at ang tinitirhang bahay.     tundo man may langit din E. Buod               Nagsimula ang Ang Tundo Man May Langit Din sa pagtawag ni Flor kay Victor upang sila’y muling magkita. Nagtagpo ang dalawang dating magsingirog sa dati nilang madalas na punatahan na palamigan sa Quiapo. Doon nalaman ni Victor na dalawang buwan nang nagdadalangtao sa Flor sa kanyang asawa na si Tonyo. Nag-usap ang dalawa at dahil dito’y na huli sa Victor sa napag-usapan nilang tagpuan ng kanyang kaklase na si Alma. Nagkagalit nag dalawa, at matapos noon ay napagpasyahan ni Victor na dalawin si Flor sa kanyang tinitirahang apartment. Pag-uwi ay nakipag-inuman si Victor sa kanyang nakatatandang kapatid na si Luas at ang tatlo nitong kaibigan na sina Paeng Gasti, Tatong Bamban, at Pilo. Matapos noon ay napaaway ang magkapatid na Del Mundo sa apat na Waray na umagaw sa kanilang serbesa noong sila’y nasa restawran. Kumalat ang pakikipagbakbakang ito sa buong Looban.   Kinabukasan sa paaralan ay may bisitang dumating., isang awtoridad sa kasaysayan ng Pilipinas na ang pangalan ay Agila. Hindi ito nakasundo ni Victor at kinuwestyon niya ang naturang libro ng nasabing manunulat. SI Alma naman ay na-realize na na may gusto siya kay Victor at bumili ito ng isang talaarawan o diary upang dito isulat ang kanyang mga saloobin. Napagpasyahan din nito na magkaroon ng isang pagtitipon para sa kanyang mga kaklase sa kanilang bahay, kasama na rito si Victor. Sa araw ng party ay pumunta muna muli si Victor sa apartment ni Flor, at sila’y muling nag-usap. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa party ni Alma, kung saan ay inimbitahan din pala ng mga magulang ni Alma ang kanyang mga mayayamang kaibigan. Pag-uwi ay binigyan si Victor ng kanyang ina at kuya ng toga para maisuot sa kayang nalalapit na graduation.   canal dela reina   la Reina ni: Liwayway A. Arceo   Bawat isa sa atin ay may kaniya-kaniyang pananagutan at responsibilidad sa mga bagay na ipinagkaloob at ipinaubaya sa atin. Ang pananakop ng mga iba’t ibang banyagang bansa sa Pilipinas at kung paano ito nasupil ng ating mga bayani ay naitala na sa bawat sulok ng ating kasaysayan subalit hanggang sa kasalukuya’y hindi pa rin ito natutuldukan.  Sa paksang ito umiikot ang kwento ng nobelang Canal de la Reina ng nobelistang si Liwayway A. Arceo. Ginagalugad nito ang iba’t ibang paraan ng mga karaniwang tao sa Maynila upang mabuhay at makatawid mula sa kahirapan. Inihambing ang ating kasaysayan sa nagdarahop na mamamayan na nakatira sa gilid ng ilog ng Canal de la Reina.   Dahil sa mahabang panahon na pagpapabaya, naging mahirap na para kay Caridad na mabawi ang lupang pinagsibulan ng kanyang kabataan mula sa isang tila buwitre na si Nyora Tentay na may kakayahang gawing katotohanan ang kasinungalingan, makatwiran ang baluktot, kabutihan ang panggagamit at salapi ang buhay.   Sa pagbabalik ni Caridad, isang nakapanlulumong tanawin ang tumambad sa kanya. Ang kanyang mga dalisay na ala-ala noong kabataan ay siya na ngayong nakalubog sa putik at nababalot ng masangsang na amoy. Ang karumihan at kasangsangan nito ay bumabalot hanggang sa ating lipunan- lipunan na minsang naging hitik sa bulaklak at malayang inilantad ng mga mamamayan nito ang kanilang karapatan, mahirap man o mayaman. Ani nga ni Caridad nang may larawang muling nabuhay sa kanyang gunita, “Ang ganda ng kawayan d’yan, parang preskung-presko at malayang-malaya ang hangin ngunit pihong labandera na ang nakatira ngayon d’yan.” Ganito na nga ba kalaki ang pagbabago ng ating bansa? Unti-unti na ngang nangangamatay ang mga magagandang tanawin dahil sa sibilisasyon, globalisasyon at kawalang disiplina ng bawat mamamayan nito at di rin magtatagal ang kasangsangan ay babalutin pati ang ating kaluluwa at pag-iisip. Unti-unti nating hinhukay ang sariling libingan ng ating bayan kung tulad ni Ingga ay patuloy tayong magpapaalipin at magpapatakot ‘di lamang sa mga dayuhan kundi pati na rin sa mapagmalabis na kapwa nating mga Pilipino na mayroong kapangyarihang paikutin ang buhay ng mga nakabababa.   Napalitaw ni Arceo ang kulay at dilim ng buhay sa likod ng mga payak na pangyayari sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tauhan sa nobela. Ang mapag-arugang damdamin ng isang ina ay nagbigay diin sa karakter ni Caridad at Gracia sa magkaibang paraan. Ang una ay ang pagiging maunawaing maybahay ni Salvador at maaalalahaning ina nina Leni at Junior. Ang pangalawa nama’y ay ang pagiging matatag sa kabila ng kawalan ng katuwang sa pag-aaruga ng kanyang nag-iisang anak na si Geronimo. Kapwa naging biktima ng kasakiman ni Nyora Tentay ngunit parehong nakipagtunggali at hindi yumukod sa kalakaran ng lipunan. Si Caridad ay buong –tapang na nanindigan na bawiin ang lupang kinamkam ni Nyora Tentay subalit nagpakita pa rin ng kabutihan sa matanda nang ito ay nasiraan ng ulo. Habang si Gracia nama’y ibinalik ang naranasang kapaitan sa mag- inang sina Nyora Tentay at Victor ngunit ang pag-ibig pa din para sa huli ang namayani sa kanyang puso. Sila ang dalawang mukha ng mga Pilipino, hindi tiyak ang paroroonan ngunit tulad ng ilog ng Canal de la Reina sila’y patuloy na nakikipagsapalaran at nakikibaka sa kabila ng mga basurang nagpapasikip at nagpapahirap sa kanilang pag-agos sa buhay.   Ginamit ni Arceo ang tubig at pagbaha bilang siyang simbolo ng pagdalisay ng kaluluwa at ng natutuyong pamayanan nang sa gayo’y maaninag na ang panibagong simula at pag-asa. Kung tayong lahat ay magiging gaya ni Junior na napupuno ng pag-asa at pag-ibig para sa bayan, tiyak na maibabalik natin ang dating ganda at halimuyak ng ating “Canal de la Reina”. Sama-sama nating pagtibayin ang pundasyon at haligi ng bantayog ng pag-asa ng hinaharap, gaya nga ng sabi ni Jun: “Itatayo natin dito ang isang simbolo ng pagtindig ng isang bagong pamayanan na malaya. Malaya sa isang manunupil, tulad ni Nyora Tentay na larawan ng panunupil ng isang nasa kapangyarihan. Malaya ang isipan sa paghahayag ng tunay na damdamin.” Kailangang mabigyan natin ng kahulugan ang lupang ito, hindi lang lupang sinilangan natin o ng ating mg ninuno, kundi isang simbolo ng pagkagising at pagbabago tungo sa kaunlaran.   pusong wal   II. Buod Sa baryo ng Pulong-gubat, nais ni Matandang Tikong na maikasal na ang anak niyangsiyang si Loleng. Nararamdaman ng matanda na malapit na siyang mamatay at mapapalagaylamang siya kung mayroong lalaking makakasama ang kanyang anak habangbuhay. Napili niTandang Tikong si Ikeng na dating tenyente at ngayon ay wala pang trabaho. Wala namangmagawa si Loleng dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang ama. Bagama’t napupusuan niya siTone na lagi niyang nakakaulayaw ay may nasisintahan nang iba. Dumating isang gabi si Ikengat nakipagkasundo na nga kay Matandang Tikong at nangakong babalik para matupad ang pangako ngunit naisip ni Ikeng na tila napasubo na naman siya sa hindi niya gusto dahil may   mga dalaga pa siyang sinusuyo tulad nina Isiang, Beheng at Gunday. Nagkausap-usap ang mga binata ng Pulong-gubat at kung bakit daw nila hinahayaan na ang isang dayo ang siya pangmanliligaw sa dalagang katutubo sa kanilang nayon? Dahil dito ay kinausap ni Aling Buro siLoleng at kung bakit sa isang dayo pa siya magpapakasal. Sinabi naman ni Loleng na walasiyang magagawa dahil ama niya naman talaga ang nasusunod. Nabigo si Ikeng sa panunuyo kayIsiang, Gunday at Beheng. Idinemanda pa siya ni Kabesang Tiago dahil sa pagtangay sa kanyanganak na si Isiang matapos tangkaing itanan ni Ikeng sa tulong ni Tomas. Pati si Tomas aynadamay sa demandahan at kung hindi kadikit ni Ikeng ang direktor ay malamang na ikinulongsila. Ngunit hindi sumusuko si Kabesang Tiago dahil kung walang magagawa ang kinauukulanay siya mismo ang gagawa ng hakbang para maparusahan si Ikeng. Para makaiwas sa gulo aynaisipan nina Mang Simon at ni Aling Tolang na suyuin sa tulong ni Tenyente Pedro ang mag-amang taga-Pulong-gubat para ikasal na sina Ikeng at Loleng. Pumayag si Ikeng sa mungkahingiyon dahil wala na talagang ibang paraan bagama’t dalawang buwan na ang lumipas. Natuloyang kasal at nangako si Ikeng kay Loleng na hindi mauubos ang kanyang pag-ibig. Nagingmaganda sa umpisa ang pagsasama ng bagong kasal ngunit hindi nagtagal ay nagbalik na namansi Ikeng sa dati niyang gawi. Namatay na nagsisisi si Matandang Tikong kung bakit si Enriqueang napili niya para sa anak ngunit hindi ni Loleng sinisi ang kanyang ama. Naging palasugal nangayon si Ikeng hanngang sa manganak si Loleng na wala siya sa kaniyang tabi. Babae angnaging anak nila at pinangalanang “Elisa”, at “Nene” ang naging palayaw. Unti-unting naubosang pamana ni Matandang Tikong para kay Loleng dahil sa pagsusugal ni Ikeng. Kahit damit ayhindi ni Loleng maibili si Nene at minsan ay wala man lang bigas na maisasaing kaya nagingkaawaawa ang mag-ina. Pinayuhan ni Aling Buro si Loleng na huwag nang hayaan si Ikeng sa pagsusugal kung ayaw nilang mamatay sa gutom. Nagkaroon ng mga usap-usap tungkol sa isang   himagsikan at umabot iyon sa Pulong-gubat. Maraming lalaki ang nais sumali sa Rebolusyonkaya sila ay pumunta sa bundok. Isa si Ikeng sa mga sumanib ngunit hindi naman talaga iyon angkanyang layon kundi ang maiwan ang kanyang asawa’t anak. Natapos ang himagsikan at tinalong mga Amerikano ang mga Kastila. Sa halip na magsarili na ang Pilipinas ay inako lamang namga Amerikano sa Kastila ang kapangyarihan. Isang kaguluhan ang nangyari at nagtakbuhanang mga tao. Nahiwalay si Loleng kay Nene kaya’t siya’y muntikan nang mabaliw sa kakahanapsamantalang inagaw pala ni Ikeng si Beheng mula sa kanyang ama na si Kabesang Bino atitinago sa Tarlac. Masalimuot ang naging kalagayan ni Loleng habang hinahanap si Nene saMaynila. Hindi inakala ni Loleng na may magnanakaw na pumasok sa kaniyang tahanan habangabala sa paghahanap. Mabuti na lamang dahil pinabaunan siya ng pera ni Aling Buro dahil bakasa kalye siya matulog. Maging si Nene ay hinahanap na rin ang kanyang ina. Habang tilamaloloka na sa kakahanap ay napagtanungan ni Loleng si G. Ricardo sa daang Villalobos. Napagkamalan nga ng ginoo na si Loleng ay matanda na dahil sa itsura nito. Nalaman ni Lolengna kinupkop ni G. Ricardo at ng kaniyang asawang si Aling Nitang ang anak niyang si Neneng.Sa wakas ay nagkita na muli ang mag-ina! Hindi ibang tao ang turing nina G.Ricardo at Aling Nitang sa mag-ina. Ibig ni Loleng na makapag-aral si Nene dahil iba na ang panahon. Pumayag pa nga sila na mag-aral si Nene at binigyan ng puhunan si Loleng para makapagbenta ng bibingka. Unti-unting guminhawa ang buhay ng mag-ina. Biglaang sumulpot si Ikeng sa barberya ni Tomas dahil magpapagupit. Nakilala ni Tomas at Ikeng ang isa’t isa. Nalaman niTomas na nakulong ng apat na taon si Ikeng dahil sa pagtatanan kay Beheng. Nais ni Ikeng namakita ang mag-ina ngunit hindi nito alam kung saan sila hahanapin. Siya namang itinuro niTomas ang lugar nina Loleng at Nene ngunit sa kasamaang palad ay nabangga ng isanghumaharurot na awtomobil si Ikeng at isinugod sa Hospital San Pablo. Naghihingalo na si Ikeng   ngunit nagawa pa rin niyang humingi ng kapatawaran at inamin na napakalaki ng pagkukulangniya sa kaniyang mag-ina. Oras na talaga ni Ikeng at siya’y tuluyan nang namatay. Ditonagtatapos ang kuwento ni Ikeng, ang “pusong walang pag-ibig”   titser Ang nobelang Titser ni Liwayway Arceo ay sumesentro sa buhay ng mag-asawang Amelita at Mauro na kapwa pinili ang propesyon ng pagtuturo. Nakapokus ang naratibo sa mariing di-pagsangayon ni Aling Rosa, ang ina ni Amelita, sa pagsasamahan ng dalawa. Sapagkat ang kanyang apat na anak ay nakapagtapos sa kolehiyo ng may "titulo," tutol si Aling Rosa sa pagkuha ng kursong edukasyon ng kanyang bunso, dala na rin ng kaisipang hindi titulong maituturing ang pagiging "titser", bukod pa sa kakarampot na sweldong nakukuha ng anak. Gayunpaman, nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo, isang binata mula sa pamilya ng mga asendero na sumusuyo kay Amelita. Subalit nabigo muli si Aling Rosa sapagkat iba ang iniibig ng kanyang dalaga, at ito'y walang iba kung hindi si Mauro, isang ring guro sa pampublikong paaralan.    Ang nobelang Titser ni Liwayway Arceo ay sumesentro sa buhay ng mag-asawang Amelita at Mauro na kapwa pinili ang propesyon ng pagtuturo. Nakapokus ang naratibo sa mariing di-pagsangayon ni Aling Rosa, ang ina ni Amelita, sa pagsasamahan ng dalawa. Sapagkat ang kanyang apat na anak ay nakapagtapos sa kolehiyo ng may "titulo," tutol si Aling Rosa sa pagkuha ng kursong edukasyon ng kanyang bunso, dala na rin ng kaisipang hindi titulong maituturing ang pagiging "titser", bukod pa sa kakarampot na sweldong nakukuha ng anak. Gayunpaman, nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo, isang binata mula sa pamilya ng mga asendero na sumusuyo kay Amelita. Subalit nabigo muli si Aling Rosa sapagkat iba ang iniibig ng kanyang dalaga, at ito'y walang iba kung hindi si Mauro, isang ring guro sa pampublikong paaralan.    Nang malaman na ipapakasal siya ni Aling Rosa sa binatang si Osmundo, agad na nagkipagisang dibdib si Amelita kay Mauro. Dahil sa pagkabigo, at dahil na rin sa poot sa bunsong anak, umalis si Aling Rosa sa probinsya at nagbakasyon sa mga anak na nasa Maynila. Bagamat doon ay hindi siya inaaasikaso ng mga anak, labis pa rin ang kanyang kaligayahan dahil sa asensong tinatamasa ng mga ito, at ikinakatwiran na lamang sa sarili na talagang abala ang mga taong mauunlad ang buhay. Samantala, sa probinsya, nagdesisyon rin ang binatang si Osmundo na umalis na sa nayon at magtungo sa Estados Unidos. Ngunit bago mangyari ito ay gumawa siya ng maitim na plano laban sa mga bagong kasal. Inutusan niya ang isa sa mga katiwala na patayin si Mauro. Subalit wala sa kaalaman ni Osmundo na hindi ito ginawa ng kanyang inutusan sapagkat ang anak nito ay minsan ring pinagmalasakitan ng gurong si Mauro.    Nasa ikapitong buwan pa lamang ng pagdadalantao si Amelita nang ipinanganak ang kanilang anak na si Rosalida. Dahil kulang sa buwan ang bata ay kailangan nitong manatili sa ospital. Nalaman ito ni Aling Rosa at agad na binisita ang anak, sa kabila ng hinanakit. Kahit ganito ang sitwasyon, hindi pa rin tumitigil ang ina ni Amelita sa pagsasaring ukol sa mahirap na pamumuhay ng mag-asawa. Ipinamumukha pa rin niya ang matinding pagtutol sa manugang na si Mauro.    Lumipas ang ilang taon. Lumaki si Rosalida na isang mabait at matalinong bata. Isang araw ay nagbalik si Osmundo sa probinsya, at nagkaroon ng malaking pagdiriwang para sa kanyang pagdating. Doon muling nagkatagpo sina Mauro at Osmundo, subalit kinalimutan na ng dalawa ang nakaraan. Taliwas naman dito ang nadaramang pangamba ni Amelita sa pagbabalik ng masugid na panliligaw. Nararamdaman nitong may plano itong masama laban sa kanyang pamilya.    Hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ni Osmundo kay Amelita, kahit na may asawa't anak pa ito. Nagkaroon ng pagkakataong makilala niya si Rosalida, at naging magaan ang loob nito sa bata. Isang araw ay naisipang ipasyal ni Osmundo si Rosalida sa kanyang hasyenda. Wala ito sa kaalaman nina Mauro at Amelita, at labis na nag-alala ang mag-asawa. Buong akala nila'y si Rosalida ang paghihigantihan ni Osmundo ngunit di naglaon ay nagbalik rin ang bata, ipinagmamalaki pa ang kabaitang ginawa ni Osmundo. Di nagtagal, napagkuro na rin ni Osmundo na tuluyan ng tumira sa ibang bansa at kalimutan ang minamahal na si Amelita.    Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Aling Rosa. Hinanap niya ang kanyang mga anak ngunit wala ni isa mang dumating maliban kay Amelita na matiyagang nag-asikaso sa kanya. Pawang gamot at padalang pera lamang ang ipinaabot ng apat na anak. At doon natauhan ang matanda sa kanyang pagkakamali.    ~~~~~~    Malinaw na ipinakita ng nobela ang agam-agam na kinakaharap ng bawat guro. Ano ang dapat piliin, ang makapaglingkod sa pamayanan kapalit ng isang kahig, isang tukang pamumuhay, o ang makatikim ng karangyaan kapalit ng pagtalikod sa propesyong nais na tahakin? Ang karakter ni Aling Rosa ang nagsilbing tagapag-tibay sa agam-agam na ito. Siya ang nagpamukha kay Amelita at Mauro ng magiging kapalit ng pagiging ideal ng mag-asawa: ang paghihikahos sa aspetong pinansyal, ang pagiging "Sampu, sampera."    Ang nobela ni Arceo, bagama't halos animnapung taon na ang nakaraan mula sa pagkakalathala nito, ay maliwanag pa ring sumasalamin sa kalagayan ng mga titser sa kasalukuyang panahon. Sila ang nagsisilbing tagapaghubog ng kaisipan ng susunod na henerasyon, ngunit sila'y binibigyan lamang na maliit na pahalaga. Isang patunay nito ang laganap pa ring paggigiit ng mga guro para sa mas mataas na sahod, na kung pagbigyan man ng pansin ng gobyerno'y di pa rin sapat para sa trabahong kanilang ginagawa.    Marahil luma na sa atin ang kasabihang, "kung ayaw mong maghirap, huwag kang magtitser." At ang kalumaan nito siguro ang naging dahilan kung bakit tinatanggap na lamang natin itong isang masakit na katotohanan na walang solusyon. "Ang pagtuturo'y isang bokasyon, hindi propesyon," wika nga. Ang kaisipang ito na rin marahil ang dahilan kung bakit pinipili ng ibang mga guro sa kasalukuyan ang magtrabaho sa ibang bansa kaysa sa sariling bayan: una'y nagagawa nila ang gusto nilang gawin, at ikalawa'y nagagawa nila ito ng may natatanggap na pagpapahalaga at pribilehiyo. Sa lipunang ito,marahil kailangan na nating buwagin ang kaisipang kailangang magsakripisyo ng mga guro. Marahil kailangan na nating bigyan ng mataas na pagtingin at kabayaran ang pagsisilbing ginagawa ng mga titser ng lipunan. Sila ang tagapaghulma ng mga susunod na "tituladong" mamamayang tinitingala ni Aling Rosa. Sila ang gagawa ng mga bagong "Dr.", "Atty.", "Engr.", "PhD" at iba pa. Bakit kailangan nilang maghirap pinansyal? 
9 months ago
Oliver ::the number of the beast:: You can see links before reply You can see links before reply The Bible foretells of a man who is called as the "BEAST" that will come during the near end of the humankind. In the chapter of the bible the Revelation, i Read more ... t is said that: Revelation 13:18 / Pahayag 13:18 in tagalog, ::::: Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. So the question is, who is him?? Need Help in knowing who is the beast; post your solutions or reasons :thumbsup: Ako Si Papa Dan 27th May 2012, 22:12 meron akong librong nabasa about the rapture/armageddon it made me think about who is the beast, then i came up with these 3 letters " F L J" nakuha ko ito dahil : 1.The English Alphabet has 26 letters, kaya the 1st number six in "666" would be equal to letter "F". 2.Yung 2nd letter na nakuha ko, which is letter "L" ay dahil sa kapag magkasama na yung 1st and 2nd number six it would come up as "66" at ang pang 66th letter sa alphabet kapag inulit mo nang inulit yung alphabet it would be letter "L". 3.Lastly, i came up with letter "J" kasi kapag pinagsamasama mo na yung tatlong six ito ay magiging "666" at ang 666th letter sa alphabet kapag inulit mo ng inulit ay Letter "J" .. Ako Si Papa Dan 27th May 2012, 22:17 ups ko lang .. gusto ko mag ka idea lalo .. winmail 27th May 2012, 22:21 Ang tinutukoy po dyan ay si Nero na nag Prosecute ng mga kristiano nung panahon nya Actually sa Oldest manuscript 616 talaga ang nakasulat dyan You can see links before reply ang ginamit po dyan ay hindi Roman Numeral kundi gematria ng hebrew na kahalintulad ng roman numeral Identification by gematria Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666. (Rev.13:18-NKJV) In Greek isopsephy and Hebrew gematria, every letter has a corresponding number. Summing these numbers gives a numeric value to a word or name. The use of isopsephy to calculate "the number of the beast" is used in many of the below interpretations. An Aramaic scroll from Murabba'at, dated to "the second year of Emperor Nero", refers to him by his name and title.[38] In Hebrew it is Nron Qsr (Pronounced "Nerōn Kaisar"). In Latin it is Nro Qsr (Pronounced "Nerō Kaisar"). Nron Qsr The Greek version of the name and title transliterates into Hebrew as נרונ קסר, and yields a numerical value of 666,[38] as shown: Resh (ר) Samekh (ס) Qoph (ק) Nun (נ) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) Sum 200 60 100 50 6 200 50 666 Nro Qsr The Latin version of the name drops the second Nun (נ), so that it appears as Nro and transliterates into Hebrew as נרו קסר, yielding 616:[17] Resh (ר) Samekh (ס) Qoph (ק) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) Sum 200 60 100 6 200 50 616 You can see links before reply sersi 27th May 2012, 22:42 May 666, 646, 616. Kung may makakahula man kung sino to, eh di na mangyayari yung nasa Revelations. Akala ko sabi walang makakaalam hanggang huli na ang lahat. soapistic 27th May 2012, 22:47 You can see links before reply happylol56 27th May 2012, 22:51 You can see links before reply muhkang alam ko sinu tinutukoy mo jan ha? :rofl::rofl::rofl::rofl: mukhang nagkakamali ka peace :rofl::rofl::dance: Seeking 27th May 2012, 22:59 You can see links before reply Actually 616 po ang nakasulat sa Oldest manuscript.. sa mga bagong salin lang ng Bible naging 666 by the way wala pong evidence na makikita na may ganyan titulo ("Vicarvius Filli Dei) kundi ang titulomg ginagamit nila ay (Vacarvius Cristi) kaya sablay po yan?? dont get me wrong wala po akong religion?? im a deist sinabi ko lang ayon sa mga natuklasan ko sa mga historian at scholar:thumbsup: poorboi_02 27th May 2012, 23:01 ^diba yan ung sumbrero ng pope? winmail 27th May 2012, 23:16 ^diba yan ung sumbrero ng pope? Ito po ba wala naman pong ganun nakasulat e You can see links before reply ito pa po mga oldest tiara You can see links before reply wala pong ganyan nakasulat Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 16:03 You can see links before reply parang listahan ng utang :D thanks mga sir, sa mga info.. i'm just curious about it... mukha namang kahit malaman natin eh walang makakapigil na mangyari yun, kasi ayon sa librong nabasa ko, 4/5 of what is written in the bible has actually happened.. the last 1/5 ay maaring malapit na.. thanks again mga sb:thumbsup: Xhirako 28th May 2012, 16:37 ...si Nero lang yan mga dude...:lol: poorboi_02 28th May 2012, 16:49 Ito po ba wala naman pong ganun nakasulat e You can see links before reply ito pa po mga oldest tiara You can see links before reply wala pong ganyan nakasulat wow ang ganda nito. mahal siguro halaga nito.. mas maganda siguro kung ibenta nilang ito at idonate nalang sa mga nagugutom sa africa.. brainmcld 28th May 2012, 16:50 tinutukoy po jan ay antichrist yan po ang alam ko, Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 16:59 Ang tinutukoy po dyan ay si Nero na nag Prosecute ng mga kristiano nung panahon nya Actually sa Oldest manuscript 616 talaga ang nakasulat dyan You can see links before reply ang ginamit po dyan ay hindi Roman Numeral kundi gematria ng hebrew na kahalintulad ng roman numeral Identification by gematria Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666. (Rev.13:18-NKJV) In Greek isopsephy and Hebrew gematria, every letter has a corresponding number. Summing these numbers gives a numeric value to a word or name. The use of isopsephy to calculate "the number of the beast" is used in many of the below interpretations. An Aramaic scroll from Murabba'at, dated to "the second year of Emperor Nero", refers to him by his name and title.[38] In Hebrew it is Nron Qsr (Pronounced "Nerōn Kaisar"). In Latin it is Nro Qsr (Pronounced "Nerō Kaisar"). Nron Qsr The Greek version of the name and title transliterates into Hebrew as נרונ קסר, and yields a numerical value of 666,[38] as shown: Resh (ר) Samekh (ס) Qoph (ק) Nun (נ) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) Sum 200 60 100 50 6 200 50 666 Nro Qsr The Latin version of the name drops the second Nun (נ), so that it appears as Nro and transliterates into Hebrew as נרו קסר, yielding 616:[17] Resh (ר) Samekh (ס) Qoph (ק) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) Sum 200 60 100 6 200 50 616 You can see links before reply tingin ko hindi si nero yung tinutukoy sa bible, dahil sabi sa bible na mangyayari yun bago ang muling pagbabalik ni Jesus sa lupa.. upang husgahan ang mga kaluluwa .. happylol56 28th May 2012, 17:15 may alam ako..founder sya ng isang religion...peo ayaw ko naman ilabas.. baka isipin naninira pa ako ng religion.. peo base un sya sa calculations tulad ung binigay sopistic..hahaha winmail 28th May 2012, 17:15 wow ang ganda nito. mahal siguro halaga nito.. mas maganda siguro kung ibenta nilang ito at idonate nalang sa mga nagugutom sa africa.. mero din po yan about Charity works You can see links before reply winmail 28th May 2012, 17:21 tingin ko hindi si nero yung tinutukoy sa bible, dahil sabi sa bible na mangyayari yun bago ang muling pagbabalik ni Jesus sa lupa.. upang husgahan ang mga kaluluwa .. Actually may paksa po yan dito You can see links before reply and most of Bible Scholar believe that is Nero according to there investigation Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 18:29 Actually may paksa po yan dito You can see links before reply and most of Bible Scholar believe that is Nero according to there investigation ahh, sige sir ill read it :D thanks!! thanks sa mga opinions . mas marami tayong pagbabasehan .. may god protect us always :thumbsup: Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 20:46 Actually may paksa po yan dito You can see links before reply and most of Bible Scholar believe that is Nero according to there investigation ka sb, i have read the blogspot that you have said [ You can see links before reply ] .. agree na sana ako kaso, i have read some books and the bible itself .. at nabasa ko sa pahayag/revelations na mangyayari ito bago ang pangalawang pagbabalik ni kristo sa mundo.. ang 666 daw ay itatatak sa mga noo ng tao upang mabunyag ang mga tunay na mananampalataya at mahirapang mabuhay ang mga naniniwala kay kristo.. lahat ng ito ay mangyayari kapag nakipag kasundo na pinuno ng israel sa mga anti-christ .. :thumbsup: yan ang nabasa ko.. ang librong iyon ay "THE RAPTURE" by 'Hal Lindsey' . Maganda ang eksplanasyon niya kaya naniniwala ako na nasa tamang landas pa ang nalalaman ko. More opinions pa mga ka symbianize thanks BonJovi 28th May 2012, 21:00 gusto ko masaksihan lahat yan.. kelan kaya ung pagbaba ni kristo sa lupa.. Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 21:35 gusto ko masaksihan lahat yan.. kelan kaya ung pagbaba ni kristo sa lupa.. ka sb sabi ni Hal Lindsey na author ng librong "The Rapture" na nabasa ko.. malaki daw ang posibilidad na maabutan ng kasalukuyang bumabasa ng librong iyon ang muling pagbabalik ni kristo.. which is the book that i have read.. paalala lang, walang tunay na nakaka alam nang araw nang muling pagbabalik ni kristo.. dahil ayon nga sa Mateo 24:43"TANDAAN NINYO ITO:KUNG ALAM LAMANG NG PUNO NG SAMBAHAYAN KUNG ANONG ORAS NG GABI DARATING ANG MAGNANAKAW, SIYA'Y MAGBABANTAY AT HINDI NIYA PABABAYAANG PASUKIN ANG KANYANG BAHAY"..meaning walang nakakaalam ng muling pagbabalik ni Kristo. that's what i've read:thumbsup: Ako Si Papa Dan 28th May 2012, 21:57 i suggest sa ating mga ka sb na gustong malaman ang mga pwedeng manyari, read the book "THE RAPTURE" by Hal Lindsey .. and his other books. like: The Late Great Planet Earth Satan Is Alive and Well on Planet Earth The 1980's:Countdown to Armageddon There's a New World Coming The Liberation of Planet Earth The Terminal Generation The Promise Combat Faith.. :) happy reading mga ka sb :thumbsup: DareToTouchMe 28th May 2012, 22:38 You can see links before reply pinuno 29th May 2012, 15:02 Actually 616 po ang nakasulat sa Oldest manuscript.. sa mga bagong salin lang ng Bible naging 666 by the way wala pong evidence na makikita na may ganyan titulo ("Vicarvius Filli Dei) kundi ang titulomg ginagamit nila ay (Vacarvius Cristi) kaya sablay po yan?? dont get me wrong wala po akong religion?? im a deist sinabi ko lang ayon sa mga natuklasan ko sa mga historian at scholar:thumbsup: may mga evidence boss na isa sa ginamit na titulo ng PAPA sa roma ay ang "The Vicars of the Son of God"..:noidea: Ako Si Papa Dan 29th May 2012, 15:44 may mga evidence boss na isa sa ginamit na titulo ng PAPA sa roma ay ang "The Vicars of the Son of God"..:noidea: owryt boss ^^.. still want to know more :lol: happylol56 29th May 2012, 21:24 may mga evidence boss na isa sa ginamit na titulo ng PAPA sa roma ay ang "The Vicars of the Son of God"..:noidea: nagtatanong po kau o giving clarifications na meron talagang ganon? if so, can you cite us some examples? Ako Si Papa Dan 29th May 2012, 21:42 nagtatanong po kau o giving clarifications na meron talagang ganon? if so, can you cite us some examples? mga ka sb, try this link na pinost ng isa nating ka sb .. You can see links before reply nabasa ko yan eh, at parang may nakita akong tungkol diyan sa sinasabi niyo .. :thumbsup: happylol56 29th May 2012, 22:24 Last August 24, 2008 our program received a text message from Mr. Jerry of Casiguran requesting us to discuss the 'Mark of the Beast' from the Book of Revelation. He states that it is frequently presented in the Hope Channel and is eager to know the answer of the Catholic Church. As a response we decided to dedicate our next program on the topic. What is presented here is a mere portion of what we discussed on air but we hope to provide the basic answer to our readers. THE TESTIMONY OF THE SACRED SCRIPTURE: “This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666.” [Revelation 13:18 New International Version] • Based on the above citation the Mark of the Beast corresponds to a man’s number or the number corresponds to the name of a human person. Among the anti-Catholic religious groups, there are two very prominent in accusing the Catholic Church of being the anti-Christ by associating to the Church Rev. 13:18 particularly to the Pope. These two are the IGLESIA NI CRISTO [INC] and SEVENTH DAY ADVENTIST [SDA]. They claim that: • The Pope is the Beast because of the Papal Title Vicarius Filii Dei which corresponds to the number 666 when their Roman numerals are counted: VICARIUS FILII DEI V = 5 I = 1 C = 100 A R I = 1 V = 5 S F I = 1 L = 50 I = 1 I = 1 D = 500 E I = 1 __________ TOTAL 666 CATHOLIC ANSWER: • The Book of Revelation refers to a name of a person, not a Title. • Vicarius Filii Dei is never a Papal Title but VICARIUS CHRISTI. • None of the Papal Tiaras bear the words: Vicarius Filii Dei. To prove our assertion here are one fresco and numerous genuine photographs of the recent Popes wearing various Tiaras. WIKIPEDIA: •"Vicarius Filii Dei" is, in fact, not one of the pope's titles, though the Donation of Constantine (a medieval document forged in the name of the Emperor to legitimate the temporal power of popes) does use it to refer to Saint Peter specifically. [Note: If vicarius filii dei is truly the sign of the anti-Christ then the anti-Christ will be St. Peter. This is preposterous. Because it will mean the Holy Spirit descended on the Anti-Christ during Pentecost and that 2 Epistles on the Bible bears the name of the Anti-Christ.] full reading?? visit this You can see links before reply rudel777 30th May 2012, 15:10 666 ::the number of the beast:: The Bible foretells of a man who is called as the "BEAST" that will come during the near end of the humankind. In the chapter of the bible the Revelation, it is said that: Revelation 13:18 / Pahayag 13:18 in tagalog, ::::: Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. So the question is, who is him?? Need Help in knowing who is the beast; post your solutions or reasons :thumbsup: according to some Bible scholars he is a JEWS(hudyo) a prominent leader from israel claiming that he is from the clan of DAVID pretending that he is the mesiah pero hindi naman actually if we study the Bible JESUS was came from the descendant of DAVID siya ang totoong mesiah; kaya sa may may talino aware po tayo dito gaya ng sinasabi sa revelation 12:18 sa amerika million of biochips na ang nairilis nila for^666 inject sa forehead or righthand ng may gusto nito for more: You can see links before reply You can see links before reply 666 IS REAL - YOU TUBE Ako Si Papa Dan 30th May 2012, 16:47 ibig sabihin po may mga tao nang nalagyan ng bio-chips corresponding to the 666 ?? i mean, ibig sabihin may mga nalagyan na ng 666 marks? pinuno 30th May 2012, 18:14 nagtatanong po kau o giving clarifications na meron talagang ganon? if so, can you cite us some examples? isa-isahin natin boss.. "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11 by: Fr. Enrique Demond] nakasaad sa Biblia: Apocalypsis 13:16 “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;” Mabuti ba ang tanda na ito.?Ano ang idudulot nito kung patuloy na gagawin ng isang tao ang pag-antanda.? Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan." ibaba natin ang talata sa 17 at 18: Apocalypsis 13:17-18 “At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, KUNDI SIYANG MAYROONG TANDA, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay ANIM NA RAAN AT ANIM NA PU'T ANIM.” Ako Si Papa Dan 30th May 2012, 21:00 sir pinuno .. may link ka po nean? winmail 30th May 2012, 21:30 isa-isahin natin boss.. "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11 by: Fr. Enrique Demond] nakasaad sa Biblia: Apocalypsis 13:16 “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;” Mabuti ba ang tanda na ito.?Ano ang idudulot nito kung patuloy na gagawin ng isang tao ang pag-antanda.? Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan." ibaba natin ang talata sa 17 at 18: Apocalypsis 13:17-18 “At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, KUNDI SIYANG MAYROONG TANDA, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay ANIM NA RAAN AT ANIM NA PU'T ANIM.” Nyek nakasulat dyan tanda sa kanan kamay at sa noo lang e paano yun tanda sa kaliwang at kanan balikat? para maging eksaktong Santa Cruss(Sign of the Cross):lol::rofl: another bintang kulang sa analogy.. Galatian 6:14 "But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ..." happylol56 30th May 2012, 21:52 isa-isahin natin boss.. "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11 by: Fr. Enrique Demond] nakasaad sa Biblia: Apocalypsis 13:16 “At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang TANDA sa kanilang KANANG KAMAY, o sa NOO;” Mabuti ba ang tanda na ito.?Ano ang idudulot nito kung patuloy na gagawin ng isang tao ang pag-antanda.? Apocalypsis 14:9-11 "At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan,at tumatanggap ng TANDA SA KANIYANG NOO, O SA KANIYANG KAMAY, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y PAHIHIRAPAN NG APOY AT ASUPRE sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng Cordero: AT ANG USOK NG HIRAP NILA AY NAPAIILANGLANG MAGPAKAILAN KAILAN MAN; AT SILA'Y WALANG KAPAHINGAHAN ARAW AT GABI, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan." ibaba natin ang talata sa 17 at 18: Apocalypsis 13:17-18 “At nang huwag makabili o makapagbili ang sinoman, KUNDI SIYANG MAYROONG TANDA, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay ANIM NA RAAN AT ANIM NA PU'T ANIM.” Revelation 7:9 vPagkatapos nito'y nakita ko ANG NAPAKARAMING TAONG DI KAYANG BILANGIN NINUMAN! SILA’Y MULA SA BAWAT BANSA, LAHI, BAYAN, AT WIKA. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti AT MAY HAWAK NA MGA PALASPAS. patungkol naman dun sa sinasabi mong tatak, totoo na may tatak ang mga kaaway ng Diyos. [Rev 13:16] Pero ang di mo binanggit na nasusulat din sa bibliya at tinatago mo sa amin, eh may mga tatak din ang mga tagasunod ng Diyos. Tatak yun ng pangalan ng Diyos na nilalagay sa noo: Revelation 14:1 vTumingin ako, at naroon ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. NAKASULAT SA KANILANG NOO ANG PANGALAN NG KORDERO AT ANG PANGALAN NG KANYANG AMA. Efeso 1:13 Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, AY KAYO’Y TINATAKAN NG ESPIRITU SANTO, na ipinangako, Maliwanag na yung mga lingkod ng Diyos may tatak din pangalan ng Diyos: Ama, Anak at Espiritu Santo. At ayon sa bibliya ang tatak ay sa porma ng krus na nilalagay sa noo: Ezekiel 9:4-6 4 at sinabi niya rito: “Libutin mo ang Jerusalem AT TATAKAN NG KRUS SA NOO ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon.” 5 Narinig kong sinabi niya sa iba pa: “Sundan ninyo siya sa palibot sa lunsod. Huwag kayong magpakita ng habag. Patayin ninyo silang lahat – 6 matatanda’t kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata, at mga babae – NGUNIT HUWAG NINYONG LAPITAN ANG SINUMANG MAY TATAK NA KRUS SA NOO. Magsimula kayo sa santuwaryo.” Yung mga maliligtas, may tatak ng krus sa noo. Hindi ginalaw yung mga may tatak ng krus sa noo. Ang krus kasi ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga nililigtas. [1 Cor1:18] Dahil mga Katoliko may krus, kaya mga Katoliko ang maliligtas. Hindi sekta mo dahil walang krus sekta mo. Kaaway kayo ng krus ni Cristo. [Filipos 3:18] Ginagawa mong mong masama bagay na mabuti. Sa aba mo sabi ng bibliya. [Isaias 5:20] Ako Si Papa Dan 30th May 2012, 22:02 Revelation 7:9 vPagkatapos nito'y nakita ko ANG NAPAKARAMING TAONG DI KAYANG BILANGIN NINUMAN! SILA’Y MULA SA BAWAT BANSA, LAHI, BAYAN, AT WIKA. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti AT MAY HAWAK NA MGA PALASPAS. patungkol naman dun sa sinasabi mong tatak, totoo na may tatak ang mga kaaway ng Diyos. [Rev 13:16] Pero ang di mo binanggit na nasusulat din sa bibliya at tinatago mo sa amin, eh may mga tatak din ang mga tagasunod ng Diyos. Tatak yun ng pangalan ng Diyos na nilalagay sa noo: Revelation 14:1 vTumingin ako, at naroon ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. NAKASULAT SA KANILANG NOO ANG PANGALAN NG KORDERO AT ANG PANGALAN NG KANYANG AMA. Efeso 1:13 Na sa kaniya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng evangelio ng inyong kaligtasan, na sa kaniya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, AY KAYO’Y TINATAKAN NG ESPIRITU SANTO, na ipinangako, Maliwanag na yung mga lingkod ng Diyos may tatak din pangalan ng Diyos: Ama, Anak at Espiritu Santo. At ayon sa bibliya ang tatak ay sa porma ng krus na nilalagay sa noo: Ezekiel 9:4-6 4 at sinabi niya rito: “Libutin mo ang Jerusalem AT TATAKAN NG KRUS SA NOO ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon.” 5 Narinig kong sinabi niya sa iba pa: “Sundan ninyo siya sa palibot sa lunsod. Huwag kayong magpakita ng habag. Patayin ninyo silang lahat – 6 matatanda’t kabataang lalaki, mga dalaga, mga bata, at mga babae – NGUNIT HUWAG NINYONG LAPITAN ANG SINUMANG MAY TATAK NA KRUS SA NOO. Magsimula kayo sa santuwaryo.” Yung mga maliligtas, may tatak ng krus sa noo. Hindi ginalaw yung mga may tatak ng krus sa noo. Ang krus kasi ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga nililigtas. [1 Cor1:18] Dahil mga Katoliko may krus, kaya mga Katoliko ang maliligtas. Hindi sekta mo dahil walang krus sekta mo. Kaaway kayo ng krus ni Cristo. [Filipos 3:18] Ginagawa mong mong masama bagay na mabuti. Sa aba mo sabi ng bibliya. [Isaias 5:20] thanks ts sa post mo .. :thumbsup: mukhang nabasa mo nang maigi ang bibliya .. happylol56 30th May 2012, 22:41 thanks ts sa post mo .. :thumbsup: mukhang nabasa mo nang maigi ang bibliya .. hehe..actually hindi pa po..nag babasa lng po kc ako ng mga aral at sagot ng mga pari at CFD tulad po ni sir winmail sa mga katanungan ng ibang religion.. ako po ay isang simpleng tao lng, hindi bihasa sa bibliya ngunit may kaunting alam rin po.. :) gusto ko nga po sana mapabilang kina sir winmail na mga CFD Ako Si Papa Dan 30th May 2012, 22:48 ayos yan ts .. that you have the knowledge about the word of the lord :thumbsup: blooogg 30th May 2012, 23:12 ka sb sabi ni Hal Lindsey na author ng librong "The Rapture" na nabasa ko.. malaki daw ang posibilidad na maabutan ng kasalukuyang bumabasa ng librong iyon ang muling pagbabalik ni kristo.. which is the book that i have read.. paalala lang, walang tunay na nakaka alam nang araw nang muling pagbabalik ni kristo.. dahil ayon nga sa Mateo 24:43"TANDAAN NINYO ITO:KUNG ALAM LAMANG NG PUNO NG SAMBAHAYAN KUNG ANONG ORAS NG GABI DARATING ANG MAGNANAKAW, SIYA'Y MAGBABANTAY AT HINDI NIYA PABABAYAANG PASUKIN ANG KANYANG BAHAY"..meaning walang nakakaalam ng muling pagbabalik ni Kristo. that's what i've read:thumbsup: i agree..post pa po kayo.. gustoko din mag basa ng mga ganito..:excited::excited: sevenshadows 31st May 2012, 01:27 In the news, two instances of 666... Greece first quarter loss is 666 million dollars. Read here You can see links before reply Spanish interest rate at 6.666% Read here You can see links before reply happylol56 31st May 2012, 05:27 actually pentium III has a frequency of 666, but intel make it to 667 to surpass or exclude their product form being illuminate DARKSIDEofME 31st May 2012, 05:50 :think: iisa lang bang beast to ts..? hhmm basa basa nga ako dito hehe :D Ako Si Papa Dan 31st May 2012, 08:50 actually pentium III has a frequency of 666, but intel make it to 667 to surpass or exclude their product form being illuminate ts, hindi ko alam yan ah?? thanks sa info :D :thumbsup: :think: iisa lang bang beast to ts..? hhmm basa basa nga ako dito hehe :D base sa nabasa ko, mukhang isang tao lang ang tinutukoy dito.. pero wala pang nakakasagot kung sino ang taong ito na may sapat na basehan para mapatunayan kung sino nga siya, kaya ko ginawa tong thread na ito. malay mo ikaw ang makasagot ? :thumbsup: ups lang nynjalee 31st May 2012, 09:20 ts, spekulasyun ko lang ito ha, di ba sa revelation nakasaad doon na ang anti kristo will be mortally wounded at ikamamangha ng lahat ang pagkarecover nya sa bingit ng kamatayan at sasambahin sya dahil doon. Alam mu ba kung sino ang nasa bingit ng kamatayan ngayun na parang imposible nang mabuhay at mamuno? blooogg 31st May 2012, 11:39 ts, spekulasyun ko lang ito ha, di ba sa revelation nakasaad doon na ang anti kristo will be mortally wounded at ikamamangha ng lahat ang pagkarecover nya sa bingit ng kamatayan at sasambahin sya dahil doon. Alam mu ba kung sino ang nasa bingit ng kamatayan ngayun na parang imposible nang mabuhay at mamuno? si lady gaga..hehehe nynjalee 31st May 2012, 11:45 si lady gaga..hehehe Wahaha! Si ariel sharon po. Dating prime minister ng israel. blooogg 31st May 2012, 11:46 ts, spekulasyun ko lang ito ha, di ba sa revelation nakasaad doon na ang anti kristo will be mortally wounded at ikamamangha ng lahat ang pagkarecover nya sa bingit ng kamatayan at sasambahin sya dahil doon. Alam mu ba kung sino ang nasa bingit ng kamatayan ngayun na parang imposible nang mabuhay at mamuno? si lady gaga..hehe blooogg 31st May 2012, 11:49 Wahaha! Si ariel sharon po. Dating prime minister ng israel. ah... Sinu yun?hehe.. neverless18 31st May 2012, 11:52 satan.... neverless18 31st May 2012, 11:56 666 comes from Revelation 13 in the Bible. 666 is a human number that is connected with the mark of the beast. THE BEAST IS SATAN Ako Si Papa Dan 31st May 2012, 16:52 666 comes from Revelation 13 in the Bible. 666 is a human number that is connected with the mark of the beast. THE BEAST IS SATAN eh diba human nga daw?? ibig sabihin nagkatawang lupa din si satan? wakamalumping10 31st May 2012, 16:55 interesting comments and topics....keep on commenting, ill just keep on reading.... DARKSIDEofME 31st May 2012, 21:26 ts, hindi ko alam yan ah?? thanks sa info :D :thumbsup: base sa nabasa ko, mukhang isang tao lang ang tinutukoy dito.. pero wala pang nakakasagot kung sino ang taong ito na may sapat na basehan para mapatunayan kung sino nga siya, kaya ko ginawa tong thread na ito. malay mo ikaw ang makasagot ? :thumbsup: ups lang kala ko sasabihin mo "MALAY MO IKAW PLA UNG BEAST NA TINUTUKOY OK" hahaha :rofl: mjo tumatayo balahibo ko about sa topic na to.. :think: ayaw ko basahin kung anu man ung nabasa mo tol pero pwde mo ba kwento dito..? tatambay ako dito pra lang makinig at magreact, pero sa tingin mo ba tao talaga xa.. what i mean.. ung beast e nagtatago lang sa isang katauhan ng isang taong walang kamalay malay at bigla nlng xang magigising sa tamang panahion..?? :noidea: or isa tlga xang halimaw na nagkakatawang tao lang,,,?? malay natin isa pla syang symbianizer..? :noidea: then if that's true.. anu kaya ang reason why nya gagawin ung sinabi mo sa first page..?? to end the humanity..? katapusan ba ung tinutukoy mo tol..? :noidea: more pa.. :more: ultrrain 31st May 2012, 22:18 hindi totoo na may satanas . si God lang po ang totoo at nag eexist sa mundong eto . neverless18 1st Jun 2012, 07:50 hindi totoo na may satanas . si God lang po ang totoo at nag eexist sa mundong eto . meron din pong satanas kung wla ng santanas bat may HELL? tsaka c satan ang god ng sanlibutan..... ksi ang sanlibutan ay pnu ng ksamaan...... foggy 1st Jun 2012, 07:58 Si Martin Luther at Mohammad Ako Si Papa Dan 1st Jun 2012, 13:25 mga ka sb, hayaan ninyo .. ipopost ko sa gagawin kong thread about RAPTURE yung laman ng libro ni Hal Lindsey na The Rapture .. Maganda ang nilalaman ng librong yon.. andun ang magagandang explanation about the Armageddon or Rapture :thumbsup: toynjer 1st Jun 2012, 15:47 COMMON INTERPRETATIONS: --- Some believe that 666 is the mark of the Biblical antichrist. --- Others say that it signifies some form of compulsory identification, such as a tattoo or an implanted microchip with a digital code that identifies the person as a servant of the beast. --- Still others hold that 666 is the mark of the Catholic papacy. Substituting Roman numerals for the letters in a form of the pope’s official title, Vicarius Filii Dei (Vicar of the Son of God), and manipulating the figures a little, they come up with 666. --- It is also claimed that the same number can be calculated from the Latin name of Roman Emperor Diocletian and from the Hebrew version of the name Nero Caesar. BIBLE TEACH: Revelation 13:16-18 : “And it puts under compulsion all persons, the small and the great, and the rich and the poor, and the free and the slaves, that they should give these a mark in their right hand or upon their forehead, and that nobody might be able to buy or sell except a person having the mark, the name of the wild beast or the number of its name. Here is where wisdom comes in: Let the one that has intelligence calculate the number of the wild beast, for it is a man’s number; and its number is six hundred and sixty-six.” (1) How Bible names are sometimes chosen? Bible names are more than just labels. Bible names often have special significance, particularly when given by God. Name 666 must symbolize what God sees as defining attributes of the beast. (2) The identity of the wild beast The Bible book of Daniel sheds much light on the meaning of symbolic beasts. Chapter?7 contains a vivid tableau of “four huge beasts”—a lion, a bear, a leopard, and a fearsome beast with big teeth of iron. (Daniel 7:2-7) Daniel tells us that these beasts represent “kings,” or political kingdoms, that rule in succession over vast empires.—Daniel 7:17, 23. Beast is used as a symbol of Human Rulership. (3) What is meant by 666 being “a man’s number?” A name identifies a person. So how does this number identify the beast? John says that it “is a man’s number,” not that of a spirit person, so the name helps to confirm that the wild beast is earthly, symbolizing human government. Just as six fails to measure up to seven, so 666—six to the third degree—is a fitting name for the world’s gigantic political system that fails so miserably to measure up to God’s standard of perfection. The world’s political wild beast rules supreme under the name-number 666, while big politics, big religion, and big business keep that wild beast functioning as an oppressor of mankind and a persecutor of God’s people. (4) The significance of the number 6 and why it is written in triple digits, namely, 600 plus 60 plus 6, or 666. Six, as a number, is associated with Jehovah God’s enemies. A Philistine man of the Rephaim was of “extraordinary size,” and his “fingers and toes were in sixes.” (1 Chronicles 20:6) King Nebuchadnezzar erected a golden image 6 cubits in breadth and 60 cubits high, to unify his political officials in one worship. When God’s servants refused to worship the image of gold, the king had them thrown into a fiery furnace. (Daniel 3:1-23) The number six falls short of seven, which stands for completeness from God’s standpoint. Therefore, a triple six represents gross imperfection. (5) What does it mean to be marked on the forehead or in the right hand with the name of the wild beast? When Jehovah God gave Israel the Law, he told them: “You must apply these words of mine to your heart and your soul and bind them as a sign upon your hand, and they must serve as a frontlet band between your eyes.” (Deuteronomy 11:18) This meant that the Israelites had to keep that Law constantly before them, so that it influenced all their actions and thoughts. The 144,000 anointed ones are said to have the Father’s name and that of Jesus written on their foreheads. This identifies them as belonging to Jehovah God and Jesus Christ. (Revelation 14:1) In imitation, Satan uses the demonic mark of the wild beast. Anybody engaged in everyday activities such as buying and selling is pressured to do things the way the wild beast does, as, for example, in celebrating holidays. They are expected to worship the wild beast, letting it rule their lives, so as to receive its mark. (6) What happen if you don’t accept the mark of the wild beast? Those who refuse to accept the mark of the wild beast have had constant problems. Starting in the 1930’s, for example, they had to fight many court battles and endure violent mobbings and other persecutions. In the totalitarian countries, they were thrown into concentration camps, where many died. Since the second world war, countless young men have suffered lengthy imprisonments, some even being tortured and killed, because of their refusal to compromise their Christian neutrality. In other lands Christians are literally unable to buy or sell; some are unable to own property; others are raped, murdered, or chased from their native land. Why? Because in good conscience they refuse to buy a political party card.—John 17:16. In some areas of the earth, religion is so ingrained in community life that anyone who stands for Bible truth is ostracized by family and former friends. It takes great faith to endure. (Matthew 10:36-38; 17:22) In a world where the majority worship material wealth and where dishonesty is rampant, the true Christian often has to trust implicitly in Jehovah that He will uphold him in pursuing an upright course. (Psalm 11:7; Hebrews 13:18) In a world awash with immorality, it takes great determination to remain clean and pure. Christians who fall sick are often pressured by doctors and nurses to break God’s law on the sanctity of blood; they even have to resist court orders that conflict with their faith. (Acts 15:28, 29; 1 Peter 4:3,?4) And in these days of rising unemployment, it is becoming increasingly difficult for a true Christian to avoid work that would mean compromising his integrity before God.—Micah 4:3,?5. Yes, the world is a difficult place for those who do not have the mark of the wild beast. It is an outstanding demonstration of Jehovah’s power and blessing that his true worshippers, are keeping integrity despite all the pressures to break God’s laws. (Revelation 7:9) Unitedly, throughout the earth, may all of us continue to magnify Jehovah God and his righteous ways, as we refuse to receive the mark of the wild beast.—Psalm 34:1-3. winmail 1st Jun 2012, 18:42 Ganito nlang TS kailangan pumili tayo ng paniniwalaan.. sa oldest manuscript 616 ang nakalagay at hindi 666 ito po ang paniniwala ng ibat ibang religion.. Protestan/born-again - microchip daw?? SDA - ang pope daw?? (wala naman evidence) tapos kinopya ng INC/ADD ang idea ng SDA. JW - Politics number of human daw??? Catholic Apologies, Bible Scholar & Historian - Emperor Nero (with deeper historical evidence) its up to you kung sino ang paniniwalaan mo pinuno 2nd Jun 2012, 18:23 Nyek nakasulat dyan tanda sa kanan kamay at sa noo lang e paano yun tanda sa kaliwang at kanan balikat? para maging eksaktong Santa Cruss(Sign of the Cross):lol::rofl: another bintang kulang sa analogy.. Galatian 6:14 "But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ..." boss ang thread na ito ni TS ay para masagot n'ya ang kaniyang katanungan..ako po ay hindi nagbibintang..'yan po ay base sa aking na-research..wala pong impluwensya ng anomang relihiyon kundi isang malayang pag-iisip lamang..si pareng GOOGLE ang tinanungan ko n'yan.. ngayon sa tanong mo na: "e paano yun tanda sa kaliwang at kanan balikat? para maging eksaktong Santa Cruss(Sign of the Cross)" SAGOT: 'yan po ay binase mo lamang sa kinagawian na pag antanda..ang tama pong pag antanda ayon mismo sa otoridad katoliko (Fr. Enrique Demond) ay ganito "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11]..'yan boss galing mismo sa aklat ng katoliko..sino mas may otoridad para sabihin kung ano ang tamang pag sign of the cross, ikaw o isang paring katoliko.? mga ka SB.!respetuhan po tayo ng post dito..this is not a debate on religion & religious teachings..itong thread na ito tulad ng sabi ko para matulungan natin si TS makahanap ng sagot sa tanong nya..SALAMAT.! winmail 2nd Jun 2012, 19:45 boss ang thread na ito ni TS ay para masagot n'ya ang kaniyang katanungan..ako po ay hindi nagbibintang..'yan po ay base sa aking na-research..wala pong impluwensya ng anomang relihiyon kundi isang malayang pag-iisip lamang..si pareng GOOGLE ang tinanungan ko n'yan.. ngayon sa tanong mo na: "e paano yun tanda sa kaliwang at kanan balikat? para maging eksaktong Santa Cruss(Sign of the Cross)" SAGOT: 'yan po ay binase mo lamang sa kinagawian na pag antanda..ang tama pong pag antanda ayon mismo sa otoridad katoliko (Fr. Enrique Demond) ay ganito "Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Krus ay dalawa: ang magantanda at ang magkrus. ANG PAGAANTANDA AY ANG PAGGAWA NG TATLONG KRUS NANGHINLALAKI NG KANYANG KANANG KAMAY; ANG UNA'Y SA NOO,... ANG TANDA NG SANTA KRUS AY SIYANG TANDA NG TAONG KATOLIKO,.." [Siya Ang Inyong Pakinggan:Ang Aral na Katoliko, Page 11]..'yan boss galing mismo sa aklat ng katoliko..sino mas may otoridad para sabihin kung ano ang tamang pag sign of the cross, ikaw o isang paring katoliko.? mga ka SB.!respetuhan po tayo ng post dito..this is not a debate on religion & religious teachings..itong thread na ito tulad ng sabi ko para matulungan natin si TS makahanap ng sagot sa tanong nya..SALAMAT.! Respeto ba kamo e yun unang post mo pala pang atake na agad e pano naging respeto yun?? Una po sa lahat dapat nag research ka muna hindi yun nakikinig kalang sa pastor mo walang titulo na "VICARIUS FILII DEI" ang Pope kundin "VICARIUS CRISTI" dyan palang sablay kana:lol: ito ang sinasabi mong aklat ni Fr. Demond You can see links before reply " walang binabanggit diyan na pag-aantanda ng krus ng mga kampon ng anti-Cristo. Inilalarawan ni Padre Aniceto de la Merced ang binabanggit sa Apocalipsis 13:16-18 at 14: 9:11:" hay! ang hirap puro bintang e saan sige mag-bigay ka sa Catholic Document na "Vicarius Filli Dei" nga ang gamit ng Pope. dyan palang sablay kana e Bee happy 3rd Jun 2012, 07:53 Respeto ba kamo e yun unang post mo pala pang atake na agad e pano naging respeto yun?? Una po sa lahat dapat nag research ka muna hindi yun nakikinig kalang sa pastor mo walang titulo na "VICARIUS FILII DEI" ang Pope kundin "VICARIUS CRISTI" dyan palang sablay kana:lol: ito ang sinasabi mong aklat ni Fr. Demond You can see links before reply " walang binabanggit diyan na pag-aantanda ng krus ng mga kampon ng anti-Cristo. Inilalarawan ni Padre Aniceto de la Merced ang binabanggit sa Apocalipsis 13:16-18 at 14: 9:11:" hay! ang hirap puro bintang e saan sige mag-bigay ka sa Catholic Document na "Vicarius Filli Dei" nga ang gamit ng Pope. dyan palang sablay kana e matanung lang kita bakit meron kayung mga symbols from pagan origin? isa na sa pinaka obvious ay ang obelisk na nasa vatican na galing pa sa isang templo ng pagano winmail 3rd Jun 2012, 10:39 matanung lang kita bakit meron kayung mga symbols from pagan origin? isa na sa pinaka obvious ay ang obelisk na nasa vatican na galing pa sa isang templo ng pagano Ot na po yan kung dito pa yan pag-uusapan.. WHEN CONSTANTINE CONVERTED TO CHRISTIANITY ROMAN EMPEROR DESTROYED THE PAGAN TEMPLES IN FAVOR OF CHRISTIANITY AND PROMOTED THE CHURCH TO THE BEST OF HIS ABILITIES. IT WAS NOT THE EMPEROR WHO CONVERTED THE PAGANS BUT THEY WERE CONVERTED BY CATHOLIC MISSIONARIES WHO USED THE POWER OF THE WORD OF GOD TO DEFEAT PAGANISM. ABOUT OBELISK You can see links before reply ACCUSATION ABOUT PAGANISM You can see links before reply paki-basa nalang kasi OT na tayo pasensya na TS.. Ako Si Papa Dan 3rd Jun 2012, 12:51 wag po sana kayo mag-away away .. layunin po ng thread na ito na magkaroon ng kaalaman about sa bible at ang mga nilalaman nito .. :thumbsup: hindi ko pa din tapos i type yung sa rapture .. baka next2x week tapos ko na yun .. :noidea: gabo147 3rd Jun 2012, 13:01 Share lang ah. Kasi matagal na akong nagre-research sa mga ganyan. Si Pope JohnPaul ho yan. :salute: shamayin 3rd Jun 2012, 14:47 Respeto ba kamo e yun unang post mo pala pang atake na agad e pano naging respeto yun?? Una po sa lahat dapat nag research ka muna hindi yun nakikinig kalang sa pastor mo walang titulo na "VICARIUS FILII DEI" ang Pope kundin "VICARIUS CRISTI" dyan palang sablay kana:lol: ito ang sinasabi mong aklat ni Fr. Demond You can see links before reply " walang binabanggit diyan na pag-aantanda ng krus ng mga kampon ng anti-Cristo. Inilalarawan ni Padre Aniceto de la Merced ang binabanggit sa Apocalipsis 13:16-18 at 14: 9:11:" hay! ang hirap puro bintang e saan sige mag-bigay ka sa Catholic Document na "Vicarius Filli Dei" nga ang gamit ng Pope. dyan palang sablay kana e wag ka sanang mabibigla... VICARIUS FILII DEI USED TWICE BY POPE PAUL VI IN OFFICIAL PAPAL DECREES You can see links before reply Vicarius Filii Dei was used twice by Pope Paul VI in documents found on the Vatican's web site. These are Apostolic Constitutions, which are the highest form of official Papal decree in the Roman Catholic Church and are issued with binding legal authority. Historically these decrees were known as papal bulls, the name referring to the lead metal seal (bulla) attached to authenticate the document. As a general rule, the superscription that opens papal bulls typically reads: NAME (without ordinal number) EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM So, the following Apostolic Constitutions begin: PAULUS, EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM PAUL, BISHOP, SERVANT OF THE SERVANTS OF GOD, FOR EVERLASTING REMEMBRANCE OF THE MATTER Bafianae (January 11, 1968), Decree of Paul VI elevating the Prefecture Apostolic of Bafia, Cameroon, to a Diocese: Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, vol. LX (1968), n. 6, pp. 317-319. Libreria Editrice Vaticana. ISBN 8820960680, 9788820960681. Scans: Title page - 317 - 318 - 319. Adorandi Dei Filii Vicarius et Procurator, quibus numen aeternum summam Ecclesiae sanctae dedit, ... As the worshipful Son of God's Vicar and Caretaker, to whom the eternal divine will has given the highest rank of the holy Church, ... Rivi Muniensis (August 9, 1965), Decree of Paul VI creating the Vicariate Apostolic of Río Muni, Equatorial Guinea: Acta Apostolicae Sedis, Commentarium Officiale, vol. LVIII (1966), n. 6, pp. 421-422. Libreria Editrice Vaticana, ISBN 8820960664, 9788820960667. Scans: Title page - 421 - 422. Qui summi Dei numine et voluntate principem locum in Christi Ecclesia, obtinemus, adorandi Filii Dei hic in terris Vicarii Petrique successores, ... We who the supreme God providentially wills, and maintains, in the principle position over Christ's Church, the worshipful Son of God's Vicar(s) upon the earth, Peter's successor(s), ... Acta Apostolicae Sedis (Acts of the Apostolic See) is the official publication of the Holy See, and documents published in it are considered authentic and officially promulgated. The Vatican's web site for their Secret Archives estimates the total number of papal documents to be above 30 million. This is a staggering number of documents, and makes it a virtual certainty that Vicarius Filii Dei was used in other official documents that have yet to be discovered. winmail 3rd Jun 2012, 16:46 Sensya na TS ha sagutin ko lang po itp wag ka sanang mabibigla... You're joking right? I have only one semester of Latin in college and I know that "Dei Filii Vicarius et Procurator" is not the same as "VICARIVS FILII DEI ". And how do you know it was used as a title? Also include the vodoo math as the sum of "VICARIVS FILII DEI " does not add up to the sum "Adorandi Dei Filii Vicarius et Procurator". First, sorry brad, pero hindi official title ng Papa yan...research ka muna ok... galing kasi sa anti-catholic site yun kinuhaan mo ng link second, Pangalan ng tao, hindi title ang sinasabi dyan... third, Anti-Christ ang tinutukoy dyan...unless na di mo alam ang meaning ng anti-christ...sure akong naniwala ka sa tsismis okey... research ka muna brad... Revelation 13:16-20 (New American Standard Bible) 16And he causes all, (A)the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a (B)mark on their right hand or on their forehead, 17and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the (C)mark, either (D)the name of the beast or (E)the number of his name. 18(F)Here is wisdom Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that (G)of a man; and his number is [a]six hundred and sixty-six. As you can work out for yourself, Vicarius Filii Dei does add up to 666 in Latin: Vicarius=112; Filii=53, Dei=501. (Ignore letters which are not assigned a numerical value.) The problem is that Vicarius Filii Dei is not a title of the pope. One of his titles, in fact his chief title, is Vicarius Christi (Vicar of Christ), but, unfortunately for Seventh-Day Adventists and other anti-Catholics who attempt to use this ploy, Vicarius Christi adds up to only a measly 214, not the infernal 666. isang tao po ang tinutukoy dyan hindi po titulo or title sa pag susulat sana maintindihan po ninyo na may tinatawag na opening o introduction, kaso hindi po iyan ang titulo ng Papa kundi Vicarius Christi at eto po uli ang link You can see links before reply Ako Si Papa Dan 3rd Jun 2012, 18:18 Sensya na TS ha sagutin ko lang po itp You're joking right? I have only one semester of Latin in college and I know that "Dei Filii Vicarius et Procurator" is not the same as "VICARIVS FILII DEI ". And how do you know it was used as a title? Also include the vodoo math as the sum of "VICARIVS FILII DEI " does not add up to the sum "Adorandi Dei Filii Vicarius et Procurator". First, sorry brad, pero hindi official title ng Papa yan...research ka muna ok... galing kasi sa anti-catholic site yun kinuhaan mo ng link second, Pangalan ng tao, hindi title ang sinasabi dyan... third, Anti-Christ ang tinutukoy dyan...unless na di mo alam ang meaning ng anti-christ...sure akong naniwala ka sa tsismis okey... research ka muna brad... Revelation 13:16-20 (New American Standard Bible) 16And he causes all, (A)the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a (B)mark on their right hand or on their forehead, 17and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the (C)mark, either (D)the name of the beast or (E)the number of his name. 18(F)Here is wisdom Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that (G)of a man; and his number is [a]six hundred and sixty-six. As you can work out for yourself, Vicarius Filii Dei does add up to 666 in Latin: Vicarius=112; Filii=53, Dei=501. (Ignore letters which are not assigned a numerical value.) The problem is that Vicarius Filii Dei is not a title of the pope. One of his titles, in fact his chief title, is Vicarius Christi (Vicar of Christ), but, unfortunately for Seventh-Day Adventists and other anti-Catholics who attempt to use this ploy, Vicarius Christi adds up to only a measly 214, not the infernal 666. isang tao po ang tinutukoy dyan hindi po titulo or title sa pag susulat sana maintindihan po ninyo na may tinatawag na opening o introduction, kaso hindi po iyan ang titulo ng Papa kundi Vicarius Christi at eto po uli ang link You can see links before reply pare, bilib ako sa iyo :thumbsup: parang madami ka nang nabasa ah.. salamat sa mga shares ninyo :salute: soapistic 3rd Jun 2012, 18:47 Revelation 17:10-11 10 They are also seven kings. Five have fallen, one is, the other has not yet come; but when he does come, he must remain for only a little while. 11 The beast who once was, and now is not, is an eighth king. He belongs to the seven and is going to his destruction. happylol56 3rd Jun 2012, 21:53 pare, bilib ako sa iyo :thumbsup: parang madami ka nang nabasa ah.. salamat sa mga shares ninyo :salute: tulad ng sinabi ko sau bro, CFD kasi yan kaya maalam yan ^_^ Raffy Padua 3rd Jun 2012, 22:07 666 = refers to NERO pitch brown 4th Jun 2012, 02:08 Ot na po yan kung dito pa yan pag-uusapan.. WHEN CONSTANTINE CONVERTED TO CHRISTIANITY ROMAN EMPEROR DESTROYED THE PAGAN TEMPLES IN FAVOR OF CHRISTIANITY AND PROMOTED THE CHURCH TO THE BEST OF HIS ABILITIES. IT WAS NOT THE EMPEROR WHO CONVERTED THE PAGANS BUT THEY WERE CONVERTED BY CATHOLIC MISSIONARIES WHO USED THE POWER OF THE WORD OF GOD TO DEFEAT PAGANISM. ABOUT OBELISK You can see links before reply ACCUSATION ABOUT PAGANISM You can see links before reply paki-basa nalang kasi OT na tayo pasensya na TS.. nawala nga kaya ang Paganism sa Catholic? Jhayson45 4th Jun 2012, 11:14 Cnu po ba si Nero? :noidea: mosh 4th Jun 2012, 11:17 Cnu po ba si Nero? :noidea: Baka yung pang-burn ng CD.. etc..:salute: jhaynhel18 4th Jun 2012, 11:27 You can see links before reply Jhayson45 4th Jun 2012, 11:28 You can see links before reply Si Hulk yata yan eh :noidea: mosh 4th Jun 2012, 11:34 ayos yung picture ah,, dapat may superhero din.. winmail 4th Jun 2012, 11:49 Cnu po ba si Nero? :noidea: Si Nero ay dating emperor ng roman empire na nag-prosecute sa mga kristiano. sya rin ang nag-pasunog sa empire at ibinintang sa mga kristiano.. kaya nga lumbas yun nero burning cd... malalaman nyo po yan dahil sa oldest manuscript 616 ang nakasulat.. ang 616 or 666 pag-na-caculate mo sa buong name ni nero gamit ang gematria lalabas parin sa pangalan ni nero You can see links before reply pare, bilib ako sa iyo :thumbsup: parang madami ka nang nabasa ah.. salamat sa mga shares ninyo :salute: your welcome po sir mahilig lang po kasi akong mag-basa ng Catholic Encyclopdia.. hindi po ako ex-seminarist kagay ni @Unleash at ni @diego99 na nakapag-aral talaga .. Im just a Catholic Apologist tulad ng sinabi ko sau bro, CFD kasi yan kaya maalam yan ^_^ @happylol56 you are also a CFD (Catholic Faith Deffender) bagamat hindi tayo member sa site nila we are deffending the Catholic Faith so you are also a CFD Godbless po.. chesterkevin 4th Jun 2012, 14:41 :) thanks sa topic ,nero,pope john paul?vica etc? Who's that? Malupit talaga,walang nakakaalam kung sino foggy 4th Jun 2012, 14:51 Si Nero yan, Hindi pwedeng 666 ang Pope alangan naman si Cristo mismo ang magmamarka sa sarili niya ng 666? happylol56 4th Jun 2012, 21:41 @happylol56 you are also a CFD (Catholic Faith Deffender) bagamat hindi tayo member sa site nila we are deffending the Catholic Faith so you are also a CFD Godbless po.. ahhh..nice, cla unleash lang pala ang mga nakapag aral talaga..hehehe. simpleng catholic ka lng rin pala bro winmail :):) Si Nero yan, Hindi pwedeng 666 ang Pope alangan naman si Cristo mismo ang magmamarka sa sarili niya ng 666? :thumbsup::salute::salute: tama yan winmail 4th Jun 2012, 21:42 Actually kahit po gamitin ang "VICARIUS FILII DEI" hindi parin lalabas ang 666 Is there a Roman numeral for zero? in this case V = 5 I = 1 C = 100 A = n/a R = n/a I = 1 V = 5 (V is used for U in Roman Numerals) S = n/a F = n/a I = 1 L = 50 I = 1 I = 1 D = 500 E = n/a I = 1 500 + n/a is not the same as 500 + 0 Secondly, If I write out your letters discounting the n/a then it should be VICIVILIIDI This is not the way to write Roman numbers. Infact, if I interpret this as understood from elementary Roman Math, IV stands for four and not 1+5 or IC as 99 and not 1+100 You need to go back to school. No serious Protestant scholar uses this line of reasoning. Please let me know if you've found a serious Protestant scholar that uses this kind of interpretation. Even James White doesn't use this fairy tale. Ako Si Papa Dan 4th Jun 2012, 21:46 I'm currently reading the book of hal lindsey.. bat wala akong mabasang Nero dito? :upset: foggy 5th Jun 2012, 06:57 Actually kahit po gamitin ang "VICARIUS FILII DEI" hindi parin lalabas ang 666 dahil wala naman pong zero ang roman numerals kaya ganito rin ang lalabas v = 5 i = 1 c = 100 a = none r = none i = 1 v = 5 s = none ____________ 112 F = none I = 1 L = 50 I = 1 I = 1 __________ 53 D= 500 E = none I = 1 _________ 501 112 53 +501 ___________ 566 Dahil walang zero ang roman numeral kaya hindi counted yun mga letters na hindi kasama sa roman numerals kaya ganito ang lalabas ay 566 lang Tama, halatang pamimilipit di ba? Ako Si Papa Dan 5th Jun 2012, 13:10 Tama, halatang pamimilipit di ba? oo nga, pinipilit lang nila na pagkasyahin sa 666 ung term na yun happylol56 5th Jun 2012, 21:13 Actually kahit po gamitin ang "VICARIUS FILII DEI" hindi parin lalabas ang 666 Is there a Roman numeral for zero? in this case V = 5 I = 1 C = 100 A = n/a R = n/a I = 1 V = 5 (V is used for U in Roman Numerals) S = n/a F = n/a I = 1 L = 50 I = 1 I = 1 D = 500 E = n/a I = 1 500 + n/a is not the same as 500 + 0 Secondly, If I write out your letters discounting the n/a then it should be VICIVILIIDI This is not the way to write Roman numbers. Infact, if I interpret this as understood from elementary Roman Math, IV stands for four and not 1+5 or IC as 99 and not 1+100 You need to go back to school. No serious Protestant scholar uses this line of reasoning. Please let me know if you've found a serious Protestant scholar that uses this kind of interpretation. Even James White doesn't use this fairy tale. iglesia ni manalo,,ministro talaga nila. testified by me, pinatawag ako mismo sa ofis nya at kinausap tungkol sa religion na kesyo ganito daw ang catholic.. hahaha tinawanan ko lng sa harapan nya.. pati ba naman passion candava ba un? :rofl::rofl: Raffy Padua 6th Jun 2012, 09:58 para lalo nyo maunawaan kung sino at bakit inencode ang 666 kay NERO... sagutin nyo to... 1. sino ang sumulat ng Book of Revelation? 2. saan lugar isinulat ang Book of Revelation? 3. kailan isinulat ang Book of Revelation? Seeking 6th Jun 2012, 10:19 para lalo nyo maunawaan kung sino at bakit inencode ang 666 kay NERO... sagutin nyo to... 1. sino ang sumulat ng Book of Revelation? 2. saan lugar isinulat ang Book of Revelation? 3. kailan isinulat ang Book of Revelation? 1. The author of Revelation identifies himself several times as "John." The author also states that he was on Patmos when he received his first vision. As a result, the author of Revelation is sometimes referred to as John of Patmos. 2. The Book of Revelation written on Patmos: The Island of Patmos 3. (37 AD - 68 AD) After Nero's death rudy castro 6th Jun 2012, 13:07 huwag kang maniwala sa mga bible scholar mga walang pang matrikula yan kaya scholar kung ano ang ituro tanggap na lang. aliester 9th Jun 2012, 12:01 huwag kang maniwala sa mga bible scholar mga walang pang matrikula yan kaya scholar kung ano ang ituro tanggap na lang. pakipaliwanag mo nga kung bakit sa ibang manuscript 616 instead of 666.. ano ang basis na ginagamit mo to say na mali ang bible scholar in some particular views nila bigyan mo ng example.. ano ibig sabihin ng Gematria aware ka ba? sa family of text na alexandrian at byzantine ano yung may maraming textual variants.. pakipaliwanag wala akong pangmatrikula eh ladybozzy 9th Jun 2012, 12:55 sabe nila si Hitler...:noidea: rudy castro 9th Jun 2012, 18:36 tatlong patong na corona yan yun pong nasa ibaba si kristo ,ang nasa gitna ay dios ama at ang nasa itaas ay ang papa sa roma ,kasi sila daw ay mataas pa sa dios ,yan po ang ibig sabihin ng vicarius filii dei matagal na po namin alam yan kayo na lang pala ang di nakakaalam, sana mag research kayo .itype nyo lang sa youtube who is 666 lalabas na po ang pope ng roma. winmail 9th Jun 2012, 19:17 tatlong patong na corona yan yun pong nasa ibaba si kristo ,ang nasa gitna ay dios ama at ang nasa itaas ay ang papa sa roma ,kasi sila daw ay mataas pa sa dios ,yan po ang ibig sabihin ng vicarius filii dei matagal na po namin alam yan kayo na lang pala ang di nakakaalam, sana mag research kayo .itype nyo lang sa youtube who is 666 lalabas na po ang pope ng roma. Una po sa lahat there is no such thing as Vicarius Filli Dei in tiara... even if you used vicarius filli dei hindi parin lalabas ang 666 kung tamang calculation ng roman numerals ang gagamitin nyo ito po pakibasa nalang sa recent post ko You can see links before reply huwag kang maniwala sa mga bible scholar mga walang pang matrikula yan kaya scholar kung ano ang ituro tanggap na lang. e kanino kami maniniwala sayo? o kay elisoriano? naku lalo kaming maliligaw nyan? mj2309 10th Jun 2012, 05:19 pa up. consigliere94 10th Jun 2012, 15:11 Answer: no one knows. No one even knows if that is truly the message the Bible conveys. The Bible shouldn't be read literally. There are some things that we need to properly interpret. exckel 11th Jun 2012, 17:21 pa off topic sino po pala ang tinatawag na sun god? consigliere94 11th Jun 2012, 18:26 pa off topic sino po pala ang tinatawag na sun god? You are either referring to Mithra or Apollo. Mithra's the pagan god na pinanganak ng December 25. They based Christ's birthday to Mithra. mychem 12th Jun 2012, 10:05 alam ko si pnoy may tatak ng 666 recca446 12th Jun 2012, 10:15 666 ..isang tao na ipinapantay ang sarili o mas higit pa kay cristo.... exckel 12th Jun 2012, 10:18 You are either referring to Mithra or Apollo. Mithra's the pagan god na pinanganak ng December 25. They based Christ's birthday to Mithra. Thanks for that anyway. Do you have any ebook there wherein I can read books about those Gods? still I'm trying to figure out this mysteries.
9 months ago
Alvin ALVIN
Timeline Photos
Ang Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw - Part 1
10 months ago
Emerson
From Spiritual Reflections of Fr. Bobby R. Titco's "CRUMBS"
From CRUMBS - Spiritual Reflections of Father Bobb
10 months ago
Kevin
From Spiritual Reflections of Fr. Bobby R. Titco's "CRUMBS"
From CRUMBS - Spiritual Reflections of Father Bobb
10 months ago
Radamize
Photos from Xie Ivy Kouh's post in DEBATE OF RELIGIONS
Alamin ang Katotohanan kong bakit Tayo ay nagkawat
10 months ago
Mejaila
SI BABY AY SI DADDY (FINISHED)
SI BABY AY SI DADDY Written by Milfeul Hancock FI
Written by Milfeul Hancock
10 months ago
Ahmad
Photos from Xie Ivy Kouh's post in DEBATE OF RELIGIONS
Alamin ang Katotohanan kong bakit Tayo ay nagkawat
10 months ago
Jeffrey
ANG TAMANG DAAN VS ANG DATING DAAN
Bakit Iglesia ni Cristo at hindi "Iglesia ng Diyos"? Ang tanong ng ilan sa Iglesia ni Cristo, bakit naman Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia niyo, eh mas marami namang nakasulat na "Iglesia ng Diyos" sa bibliya? Bakit niyo ginagamit ang Gaw Read more ... a 20:28 ng Lamsa Tra...
10 months ago
Mandaragit
Bakit INC at Hindi IND?
Ang tanong ng ilan sa Iglesia ni Cristo, bakit naman Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia niyo, eh mas marami namang nakasulat na "Iglesia ng Diyos" sa bibliya?  Bakit niyo ginagamit ang Gawa 20:28 ng Lamsa Translation eh karamihan ng salin n Read more ... on eh "Iglesia ng Diyos" at hindi Iglesia ni Cristo? Yan ang kani kanilang mga tanong at sasagutin natin yan isa-isa. Bakit Gawa 20:28 ng Lamsa Translation? Hanggang ngayon hindi pa rin magkasundo ang mga bible scholars kung "church of the Lord" nga ba talaga o "church of God" ang tamang salin ng nasa Gawa 20:28, mga trinitarians kasi ang may pakana kung bakit naging "church of God" ang naging salin ng karamihan sa mga bible translations and versions. Kung sasabihin naman nilang tignan natin sa original manuscripts, wala rin dahil wala na ang mga yon, mga kopya ng manuscripts na lang ang meron ngayon at hindi maitatanggi ng mga eksperto na may mga mali sa pagkakasalin ng mga ito. Lalo na language vs. language ang labanan, alam nyo naman na merong mga salita sa isang wika na walang eksaktong translation sa ibang wika. Bukod sa Lamsa Translation saan saan pa ba natin makikita ang katagang "church of Christ" sa Gawa 20:28? The English translation of the verse in Syriac manuscript such as MS Syriac 325 (12th century), MS Syriac 27 (16th century), and the Novum Testamentum Syriace (17th century) read "church of Christ".Peshitta Aramaic Text which when translated into English, reads: "Take heed therefore to yourselves, and to the whole flock over which the Spirit of Holiness hath constituted you the bishops; to pasture the church of Christ which he hath purchased with his blood."   Etheridge Translation: "Take heed therefore to yourselves, and to the whole flock over which the Spirit of Holiness hath constituted you the bishops; to pasture the church of the Meshiha [Christ] which he hath purchased with his blood."Disciples New Testament: "Therefore, take care of yourselves, and of all the congregation in which you have been appointed through the holy Spirit as bishops, to shepherd the church of Jesus Christ, that which he established by his blood." Alamin nga natin ang paliwanag ni George Lamsa kung bakit nga ba niya ito trinanslate as "church of Christ": “The Eastern text reads: "the Church Of Christ which he has purchased with his blood. Jewish Christians could not have used the term “God”, because in their eyes God is spirit, and spirit has no flesh and blood. It was Jesus of Nazareth who shed his blood on the cross for us, and not God.” [George M. Lamsa, New Testament Commentary, pp. 149 - 150] Ganoon din ang katuwiran at paniniwala namin ukol sa kung sino ba talaga ang tumubos sa Iglesia sa pamamagitan ng kaniyang dugo: ang DIYOS ba o si KRISTO? Ang sagot ay mahahanap sa bibliya, dahil ang bibliya ang saligan ng aming paniniwala, kaya hanapin natin ang sagot sa katanungang yan.  Ito ang sinasabi ng bibliya: "higit ang nagagawa ng dugo ni Cristo! Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating a puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay."Hebreo 9:14 "Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hebreo 13:12 Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang-loob" Efeso 1:7 Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan." IJuan 1:18-19  at mula kay Jesu-Cristo, ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan."Pahayag 1:5 Inaawit nila ang isang bagong awit: "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos, mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa." Pahayag 5:9 Hindi ko na sana kailangan pang ibigay ang mga verses na ito lalo na kung ikaw ay nagbabasa ng bibliya, dahil from cover to cover ng bibliya wala tayong mababasa na dugo ng DIYOS ang ipinantubos sa tao o sa Iglesia. Alam naman ng lahat na ang DIYOS ay espirito, walang laman at walang buto kaya WALANG DUGO yon: "Ang Diyos ay espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.” Juan 4:24 Samantalang si Kristo, may laman at buto, kaya malamang siya ang may DUGO: "Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Lucas 24:39 Yan ang mga dahilan kung bakit maling salin ang "Iglesia ng Diyos" sa Gawa 20:28 dahil hindi naman ang DIYOS ang nagtubos sa pamamagitan ng dugo kundi si KRISTO na TAO. Sasabihin naman ng iba, eh hindi naman kasi Diyos Ama ang tinutukoy don kundi si Kristo, Diyos nga kasi si Kristo kaya tama lang na "Iglesia ng Diyos"! Ang salitang "Diyos" ay laging tumutukoy sa Diyos Ama hindi kay "Kristo", wala tayong mababasa ni isang verse sa bibliya, unless maling salin yung gagamitin mo, na ang salitang "Diyos" ay tumutukoy kay "Kristo".  Dahil kung siya yon, sino ang ANAK NIYA? Diba may anak ang Diyos, ngayon, sino ang ANAK NI KRISTO na ayon sa inyo eh ANG DIYOS?  Mas maraming talata sa bibliya mababasa natin ang katagang "Iglesia ng Diyos" kesa "Iglesia ni Cristo", bakit hindi na lang IGLESIA NG DIYOS ang pangalan ng Iglesia niyo? Eto daw ang mga verses kung saan nabanggit ang "Iglesia ng Diyos": "para sa iglesya ng Diyos na nasa Corinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus, gayundin sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesu-Cristo, na Panginoon nating lahat," I Cor. 1:2"Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Judio, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos," I Cor. 10:32"Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesya ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hinding-hindi ko gagawin iyon!" I Cor. 11:22 Mula kay Pablo na isang apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo--- Para sa iglesya ng Diyos sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos, na nasa buong Acaya." II Cor. 1:1 Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Judio. Walang awa kong inusig ang iglesya ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin." Gal. 1:13 Sapagkat paano siyang makakapangasiwa nang maayos sa iglesya ng Diyos kung hindi niya maiayos ang sarili niyang pamilya?" I Tim. 3:5 Nguni't kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. " I Tim. 3:15at iba pa... Maaaring itanong niyo, kung madami pala ang verses kung saan nakasulat ang katagang "Iglesia ng Diyos" ibig bang sabihin yun na ang PANGALAN NG IGLESIANG ITINAYO NI KRISTO? Eh ano ba kasi ang dahilan kung bakit tinawag na "Iglesia ng Diyos" ang Iglesia ni Cristo? Ayon na rin sa Apologeticpress.org: "Several times in the New Testament, the term “church” is linked together with the Greek term theos (God), and thus one easily can ascertain the fact that the Church to which obedient believers belong is the Church begun and owned by God.Paul wrote “to the church of God which is at Corinth” (1 Corinthians 1:2; 2 Corinthians 1:1, emp. added), and later commanded the Corinthians to “[g]ive no offense...to the church of God” (1 Corinthians 10:32-33, emp. added). He confessed to the churches of Galatia that he had “persecuted the church of God” before becoming a Christian (Galatians 1:13, emp. added).Paul also wrote to the Christians in Thessalonica, reminding them how they “became imitators of the churches of God which are in Judea” (1 Thessalonians 2:14, emp. added), and even boasted of them “among the churches of God” for their endurance through persecution (2 Thessalonians 1:3-4, emp. added).One must not miss the point that the Church of the New Testament is God’s Church." Ipinantatawag ni Apostol Pablo ang iglesia ng Diyos sa mga hentil na miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang mga hentil kasi ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos, ang Israel, kaya sila ay WALANG DIYOS: "Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Cristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos." Efeso 2:12 Wala silang Diyos dahil hindi sila bayan ng Diyos: "Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio subalit mula rin sa mga Hentil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, "Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging 'Bayan ko,' at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging 'Mahal ko.'" Roma 9:24-25 Kaya hindi nila kilala ang Diyos: "Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nangakakakilala sa Dios" I tess. 4:5 Yon ang dahilan kung bakit ipinantawag ni Apostol Pablo ang iglesia ng Diyos sa Iglesia para malaman nila na ang Iglesiang iyon ay MAY DIYOS at ang mga natawag na mga HENTIL sila ngayoy sa DIYOS NA. Ang iglesia ng Diyos ay kay Kristo, ang Iglesia ni Cristo ay sa Diyos: "Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo." Juan 16:15 "Idinadalangin ko sila; hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, atang lahat ng sa iyo ay sa akin; at napaparangalan ako sa pamamagitan nila."Juan 17:9-10 Ang Iglesia ay itinatag ni Kristo, ITO AY SA DIYOS kaya walang problema kung tinawag ang Iglesia na "iglesia ng Diyos" pero hindi ito ang OPISYAL na PANGALAN ng Iglesia dahil ito ay isang adjective lamang, o dinedescribe lang na ang IGLESIA NI CRISTO ay sa DIYOS. Eh kung ganoon, bakit nga ba Iglesia ni Cristo at hindi "Iglesia ng Diyos"? Naniniwala kami na tamang itawag sa Iglesia noong 1st century ay IGLESIA NI CRISTO dahil si Kristo ang nagtayo nito: "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Mateo 16:18 Si KRISTO ang ULO at IGLESIA ang KATAWAN: "Siya ang ulo ng iglesya na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. " Col. 1:18 Eh ano ba kasing meron sa pangalan niya kaya ipinangalan ang IGLESIA kay KRISTO? nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu-Cristo na taga-Nazaret, na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos.Ang Jesus na ito, 'Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong-panulukan.' Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan,sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Gawa 4:9-12 Wala palang IBANG PANGALAN NG SINUMANG TAO SA BUONG MUNDO na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayoy MALIGTAS. At sa ating Panginoong HesuKristo pala matatagpuan ang KALIGTASAN. Siya kasi ang TAGAPAGLIGTAS ng IGLESIA: "Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Cristo na siyang ulo ng iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito." Efeso 5:23 Kaya kung gusto mong MAKASAMA sa ILILIGTAS NIYA, kailangan mong pumasok sa kaniya: "Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas..."Juan 10:9 Hindi siya literal na pintuan na daanan ng tao, ang ibig sabihin ni Kristo, umanib ka sa IGLESIANG ITINAYO niya. Tanong, nasusulat ba ang pangalang "Iglesia ni Cristo" sa BIBLIYA? "Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. Binabati kayo ng lahat ng mgaiglesya ni Cristo." Roma 16:16 BMBB Yan ang mga dahilan kung bakit "Iglesia ni Cristo" at hindi "Iglesia ng Diyos" ang pangalan ng Iglesiang itinayo ni Kristo kung saan kami kabilang. Isa isahin ulit natin. 1. Dahil hindi ang Diyos ang nagtubos sa Iglesia sa pamamagitan ng kaniyang dugo kundi si KRISTO. 2. Hindi kami naniniwala na Diyos si KRISTO 3. Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia. 4. Walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. 5. Si Kristo ang ULO at Iglesia ang KATAWAN.  6. Ang iglesia ng Diyos ay kay Kristo.  Hindi IGLESIA NI CRISTO ang pangalan ng kinabibilangan namin dahil trip trip lang, o dahil lang sa Roma 16:16 na kesyo, may nakita lang na Iglesia ni Cristo yun agad ang ipinangalan. Meron pang mas malalalim na dahilan dito at itoy natalakay na sa itaas. Ang iba kasing mga pekeng relihiyon makabasa lang ng IGLESIA na may kasunod yun agad ang ipnantatawag, tulad ng IGLESIA NG DIYOS NA BUHAY, HALIGI AT SUHAY NG KATOTOHANAN, o kaya naman IGLESIA NG DIYOS NA BUHAY, at marami pang iba, masabi lang na nakasulat sa bibliya pangalan ng relihiyon nila.
10 months ago
Dorothy
Dorothy Ramirez Pel
Ang pagsamba sa diyus-diyusan. Daniel 5:23 Ang pagsamba sa diyus-diyusan ay pagsamba sa huwad na diyos na iba sa Panginoong Diyos ng langit at lupa. Ang pagsamba sa ibang diyos ay kdalasang tinatawag na espirituwal na pakikiapid.( Jer.3:4). Tinutuya Read more ... sa Biblia ang mga diyos na ginawa ng tao (rebulto) na siyang ipinapalitnila sa tunay na Diyos. At sinasabing ang mga ay yari lamang sa kahoy,bakal,o bato na pinapasan pa sa kanilang balikat, dahil walang magagawa atwalang kapangyarihan. May mga mata pero hindi nakakakita,may bibig ngunit d makapagsalita, tengang d makarinig at mga kamay at paang di maigalaw. Ang dinidiyos nila'y d maaasahan. Isang punongkahoy na pinutol sa gubat,nililok ng mga dalubhasang kamay at binihisan ng magagarang kasuutan.pinalamutihan ng ginto at pilak. Minartilyo at pinakuan upang d mabuwal. "Huwag kayong matakot sa kanila,sapagkat d sila makagagawa ng masama. At wala ring maibibigay na mabuti. Ngunit ikaw lamang, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay. Ang Haring walang katapusan. Nayayanig ang sanlibutan kapag ikaw'y nagagalit, at walang bansang makatatagal sa tindi ng iyong poot. Nakalulungkot na ang bayan ng Diyos ay madalas lumayo sa Diyos na buhay upang sumamba lamang sa mga diyus-diyusang gawa ng tao.. "Ngunit hindi lamang ang pagsamba sa imaheng gawa ng tao ang maituturing na pagsamba sa diyus-diyusan. Ang pangkaraniwang uri ng maling pagsamba kahit ngaun ay ang kasakiman at ang pagsamba sa salapi. ( Joel 2:12-14) Gayunman,"wika ni Yahweh, Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, Magbalik loob kayo sa akin na inyong Diyos.! Akoy laging handang magpatawad at hindi magpaparusa sa mga taong handang sumunod at maglingkod sa akin. "Praised to GOD". AMEN..
10 months ago
Junelyn
Timeline Photos
ANG PAGSAMBA NG MGA HARING MAGO: PART: 2 Pagka
10 months ago
Junelyn
Timeline Photos
ANG PAGSAMBA NG MGA HARING MAGO: PART: 2 Pagka
10 months ago
Junelyn
Timeline Photos
ANG PAGSAMBA NG MGA HARING MAGO: PART: 4 Naram
10 months ago
Romana
Timeline Photos
Lenggwahe ng ‘Pinas Ang kawawang bansang Pilipi
10 months ago
Aimee
Timeline Photos
Lenggwahe ng ‘Pinas Ang kawawang bansang Pilipi
10 months ago
Shiony
Timeline Photos
Lenggwahe ng ‘Pinas Ang kawawang bansang Pilipi
10 months ago
Lee
10 months ago
Aziz-wenz
Shahada Villa
ANGHEL NG KAMATAYAN KAIBIGAN NI PROPETA SULAIMAN [SOLOMON] AS. Isang Kasaysayan tungkol sakamatayan na kung saan ay walang nakakaalam kung kailan ito darating at saang lupain kukunin ng Anghel ngkamatayn ang kaluluwa ng tao.MALAKAL MAUT ang tawag s Read more ... a Anghel ng Kamatayan sa Islam na pinag-uutusan ng Diyos na kukuha ng kaluluwa ng tao. Si malakal Maut ay kaibigan ni Solomon (‘AS), lagi niyang dinadalaw si Solomon (‘AS). Isang araw na dumalaw si Malakal Maut kay Solomon (‘AS) at sa kasalukuyan na mayroong kausap na isang lalaki na bisita ni Solomon (‘AS), pagdating ni Malakal Maut ay tinititigan niya ang lalaking kausap ni Solomon (‘AS) at hindi naglaon ay umalis din agad si Malakal Maut. Nang makaalis na si Malakal Maut ay tinanong ng lalaki siSolomon (‘AS) kung sino ang dumating na iyon na tinititigan siya? Bakit ganonang pagtitig niya na parang masama ang tingin…? Ngunit sinabi ng lalaki:meron lamang akong kahilingan sa’yo Propeta at sana ay pagbigyan mo angkahilingang kong ito. Ano angkahilingan mo? Wika ni Solomon (‘AS).Sinabi ng lalaki: hinihiling ko sa’yo Propeta na kung maaari ay pag-utusan mo ang hangin na dalhin ako sa India!Alam natin na si Solomon (‘AS) ay bukod sa siya ay Propeta ay binigyan pa ng Diyos ng kapangyarihan at mga himala na kung saan ay nakakausapniya ang mga bagay na hindinakakausap ng sinumang tao sapagkat siya ay naghari dito saMundo, kaya pinagbigyan niya ang kahilingan ng lalaki, at sa sandaling iyon ay pinag-utusan niya ang hangin na dalhin ang lalaki doon sa India, walang imposible sa kapahintulutan ng Diyos isang saglit lamang ay nandoon na ang lalaki sa India.Ilang araw na lumipas ay bumisita naman si Malakal Maut kay Solomon (‘AS) at tinanong siya agad ni Solomon(‘AS): O Malakal Maut! Naalala mo ba noong pagdalaw mo sa akin namayroon akong kausap na isang lalaki? Sinabi niya sa akin na masama daw ang pagtitig mo sa kanya? Anongdahilan kung bakit mo siya tinititigan ng ganon? Sinabi ni Malakal Maut: nagulat lamang ako at nagtataka sakanya dahil sa araw na iyon mismo ay pinag-utusan ako ng Diyos na kunin ko ang kaluluwa ng taong iyon ngunitdoon ako pinag-utusan na kunin ang kanyang kaluluwa sa India..! Nakakapagtataka nga dahil pinag- utusan si Malakal Maut na kunin niya ang kaluluwa ng lalaking iyon doon sa India ngunit nakita niya na kausap niSolomon (‘AS), hindi naman niya maaaring kunin ang kanyang kaluluwa dahil hindi doon ang ipinag-utos sa kanya ng Diyos. Kaya sa araw din na iyon ay pumunta si Malakal Maut saIndia at natagpuan niya doon ang lalaki pagkatapos ay kinuha na niya ang kanyang kaluluwa. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân ayon sa kahulugan ng talatang ito bilang pagpapatunay: {{At walang taong nakakaalam kung ano ang kikitain niya kinabukasan, at walangtaong nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanang ang Allah ang higit na nakakaalam at nakababatid}}Qur-ân 31:34.
10 months ago
Joel
Untitled Album
Bakit Iglesia ni Cristo at hindi "Iglesia ng Diyos
10 months ago
Dina
EDONG KARITON BY..EFREN LUMAGUI
"EDONG KARITON" By: Efren Lumagui Chapter 2 Hin
10 months ago
Meliz
EDONG KARITON BY..EFREN LUMAGUI
"EDONG KARITON" By: Efren Lumagui Chapter 2 Hin
10 months ago
Donwynjhon
Timeline Photos
BASA-BASA DIN KAPAG MAY TIME(",) ANG LIHAM NI D
10 months ago
Geoff
Untitled Album
Tungkol sa Gawa 20:28 na salin ni George M. Lamsa
10 months ago
Umar
Timeline Photos
SINO ANG ALLAH? Siya ba ay ibang diyos sa Diyos n
10 months ago
Jeomar
Timeline Photos
Ligtas ba ang hindi narating o naabot ng Iglesia
10 months ago
Previous page >>