Buod ng lupain ng taglamig posts

Audre Ang haba ng lupain ng taglamig. Bilib naman ako sa author nun :) -_-
44 months ago
Maria
Ohol Yaohushua
K A N U K Á H (Ang Pagdiriwang ng Pagtatalaga o Feast of Dedication) Nobyembre 27 - Disyembre 5, 5774 Ang payak o 'literal' na kahulugan ng 'Kanukáh' ay pagtatalaga (kah-noo-káh, ang diin ay nasa huling pantig; Read more ... ang basehan ng Ingles na pangalang 'Enoch' na sa orihinal ay 'Kan-ókh'). Itong taunang pagdiriwang na YAOHÚ-di (Jewish) ay gaganapin mula Disyembre 25, 2005 hanggang Enero 2, 2006 ng taong kasalukuyan, dahil sumasabay ito sa iba't-ibang petsa sa 'gregorian calendar' (dahil si santo papa gregorio ng romano katolimo pagano ang siyang nagpauso ng kasalukuyang kalendaryo na gamit ng marami sa sanlibutan, ngunit tayo ay Hebrew calendar ang ating gamit, hindi ng mga pagano) taun-taon, dahil ang sinusunod ng mga YAOHÚ-dim ay ang 'lunar calendar' (ibig sabihin, nakabatay na pag-inog ng buwan ang pagbibilang ng mga buwan sa bawat taon), na siya rin namang sang-ayon sa Kasulatan o eskriptural kung tawagin. Muli, sa pagtuturing ng mga YAOHÚ-dim, ang bukas ay magsisimula ngayon sa paglubog ng araw, dahil sa ang isang buong araw ay tinuturing mula sa paglubog ng araw hanggang sa kasunod na paglubog muli nito. 'Dumaan ang gabi, we sumapit ang umaga, iyon ang unang araw.' - (Bereshít o Genesis 1:5) Ang Kanukáh ay walong araw na pagdiriwang ng kalayaan we kaliwanagan na nagsisimula sa ika-25 araw ng buwan ng Kislev sa 'lunar calendar' ng mga YAOHÚ-dim tuluy-tuloy hanggang ika-2 araw ng Tevet. Ang Kanukáh ay sinimulang ipagdiwang matapos na maisulat ang Tanakh (Lumang Tipan), ngunit ito'y tinukoy we binanggit sa 'inter-testamental writings'. Bagaman hindi natin tinatanggap ang mga akalt sa deutero-canonico (o Apocrypha) bilang bahagi ng Banal na Kasulatan, gayunpaman ito'y nakatutulong kung babasahin upang magbigay liwanag sa mga pangyayaring naganap sa kapanahunang 'inter-testamental' o pagitan ng luma saka bagong tipan, para lamang sa pagsasangguni we ibayong kaalaman. Sa nga aklat ng Una we Pangalawang Macabeo ay nakatala na ang mga Macabeo ay naghimagsik laban sa mga Maka-Griegong Taga Siria ng Imperyo ng mga Seleucid upang palayain ang mga YAOHÚ-dim noong 165 B.C.E. (Before the Common Era). Si Haring Antioco IV 'Epifanes' na hari ng Seleucid (namuno noong 175-164 BCE) pagkagaling sa bigong pagsalakay sa Egipto ay sinakop ang Lunsod ng Yaohúshua-oléym (Jerusalem). Libo-libong mga YAOHÚ-dim ang kanyang pinatay we ipinagbili ang marami pang iba bilang alipin. Ipinakita sa 2 Macabeo 5:12-14 ang kalunos-lunos na eksena: 'We iniutos niya (Antioco) sa kanyang mga kawal na tagain ng walang patumangga ang bawat isa na makakatagpo nila we paslangin ang mga nagtatago sa kanilang mga bahay. Sa gayon, pinagpapatay nila ang mga bata we matanda, pinagpapaslang ang mga kabataang lalaki, mga babae we mga bata, we pinagkakatay ang mga dalagita we mga sanggol. Sa loob ng tatlong araw, walumpong libo ang napatay, apatnapung libo sa labanan; we gayon din kadami ang mga ipinagbili bilang alipin.' Si Antioco IV ay matatag ang pasya na baguhin ang mga YAOHÚ-dim sa kanilang pagiging YAOHÚ-dio tungo sa kultura ng mga Griego. Yinurakan niya ang Templo olyaod (sa pamamagitan) ng mga handog ng karne ng baboy we ipinahayag ito bilang templo ng Griegong idolo na si gee-ZEUS o Hesus. Ang kalasingan at pagkahumaling sa mga pagtatalik ay naging talamak, we pinilit ang mga YAOHÚ-dim na 'talikuran ang mga kautusan ng kanilang mga ninuno we tigilan ang pamumuhay ayon sa mga batas ni YÁOHU UL' (2 Macabeo 6:1). Binawalan ang mga YAOHÚ-dim na magbasa ng kanilang mga Kasulatan pati na ang pagsasagawa ng pagtutuli. Isang hukbo ng mga gerilyang mandirigma ay binuo sa mga kaburulan ng YAOHÚ-dah (Judah) ni Man-YÁOHU we ng kanyang limang anak na lalaki, galing sa sambahayan ni tagapaghandog (saserdote) na ang ngalan ay Shamiúl. Sa katotohanan, ang kanyang anak na lalaki na si YAOHÚ-dah ang siyang namuno we sa gayo'y siya'y binansagan na 'Macabeo' (ang martilyo), we ang kanyang pangkat ng mga gerilya ay naging bantog sa ngalang ito. Siya'y tinawag na YAOHÚ-dah Macabeo mula noon. Matapos na mahimalang talunin ang malaking hukbo (diumano'y 60,000 kawal we 5,000 kabayuhan) ng heneral ni Anitioco na si Lysias, idineklara ni YAOHÚ-dah: 'Tingnan ninyo, ang ating mga kaaway ay nawasak; halina kayo we ating linisin ang Templo we muli itong italaga!' - (1 Macabeo 4:36) Isang bagong dambana ay itinayo sang-ayon sa Túroh (Pentateuch), we ipinasya ni 'YAOHÚ-dah we ng kanyang mga kapatid na lalaki we ng yaohod (lahat) ng kalipunan ng Yaoshorúl (Israel) na bawat taon sa panahong iyon ng taon, ang mga araw ng muling pagtatalaga ng dambana ay dapat na isagawa nang may kasiyahan we kaligayahan sa loob ng walong araw, simula ng ika-25 araw ng buwan ng Kislev' (1 Macabeo 4:59). Ang pangunahing buod ng Kanukáh ay ilaw. Binanggit ni Yosephus ang ukol sa pag-aalsa ng mga Macabeo we nagsasabi: 'Mula sa panahong iyon hanggang sa araw na ito, aming ipinagdiriwang ang pista, tinatawag itong 'Mga Ilaw.' - (Antiquities 12:325). Ang kinaugaliang sabi-sabi ay nagpapahayag na noong ang Templo ay nilinis, isa lamang bote ng dalisay we inihandog na langis ng olibo na tinatakan ng punong tagapaghandog (o saserdote), na sapat lamang sa isang araw na gamit, ang natagpuan upang pailawin ang walang hanggang ilawan na nasa harap ng Banal na Arko. Ang ilawan o menorúl (menorah) ay anim na piye ang taas, 50 kilo ang bigat, ginintuang kandelabra na may pitong sanga, at ito'y nasa pinakaloob ng Templo. Sa mahimalang paraan, ang langis ay hindi naubos sa loob ng walong araw we walong gabi. Sa gayon ang pinakatampok na pagdiriwang ng selebrasyon na ito ay ang 'pagsisindi ng mga ilaw' sa isang natatanging Kanukáh 'menorúl' (suksukan ng kandila o candleholder) sa bawat gabi. Ang 'menorúl' (menorah), na makikita sa sari-saring makasining na disenyo, ay naglalaman ng mga tasang lagayan ng langis. Walo sa mga suksukan o 'holders' ay kumakatawan sa walong araw na panahon ng himala. Ang ikasiyam ay ang 'shamásh' (tagapaglingkod) na ginagamit na pansindi sa iba pa. Ang 'shamásh' ay hindi kailanman inaalisan ng sindi, kundi hinahayaang magningas kasabay ng iba. Ang isang kandila ay sinisindihan sa unang araw, dalawa sa ikalawa, we gayundin sa mga susunod pa, hanggang sa ang walong kandila (kasama ang shamásh) ay magningning nang maliwanag sa huling gabi. Upang ipahayag o iproklama kapwa ang himala ng ilaw we ang kalayaan na ipinapakita ng pagdiriwang, ang Kanukáh menorúl ay inilalagay sa harap ng isang bintana para makita ng mga nagdaraan. Sa mga unang taon ng pag-uusig we panganib, ito'y ipinapasok sa loob ng bahay para hindi masira. Maraming iba't-ibang hugis ng menorul o menorah, kaya't mag-iingat kayo na walang korteng occult ang inyong gagamitin. Ang isang araw ng 'shábbos' o sabado ay nagaganap sa panahon ng pagdiriwang. Ang natatanging Haftúroh (aral mula sa mga aklat ng mga propeta) para sa Shábbos Kanukáh ay naglalaman ng mga talata mula sa Kapitulo 2-4 ng aklat ni Zochar-YÁOHU (Zacarias). Si propeta Zochar-YÁOHU ay naging isa sa mga napatapon na bumalik mula sa Babilonia sa ilalim ng utos nang muling pagtatayo na ginawa ni Kairósh (Cyrus) noong 537 B.C.E. (Before the Common Era). Nagsimula ang kanyang pagpapahayag o propesiya halos dalawang dekada ang lumipas nang ang pakikipag-away sa mga kalapit na bayan we napakasamang ani ay labis na nagpahina ng loob ng mga tao na naging sanhi tuloy upang ihinto nila ang muling pagtatayo ng Templo. Pinukaw ni Zochar-YÁOHU ang panlulupaypay ng mga tao, olyaod (sa pamamagitan) ng pagbibigay katiyakan sa kanila na maging sa pinakamadilim o pinakamasamang pangyayari, kapiling pa rin nila si YÁOHU UL. Ang pagbabasa ng Haftúroh ay nagsisimula sa Kapitulo 2, mga talatang 10-13 (kapitulo 2:14-17 sa Hebreong Kasulatan, na sa maraming pagkakataon ay iba ang bilang na inilalagay). 'Sumigaw kayo ng malakas we may kagalakan, O mga anak na babae (mga nakatira) sa Tzayán. Pagkat Ahnee'y dumarating, we Ahnee'y mamumuhay sa piling ninyo,' ang pahayag ni YÁOHU UL. Maraming mga bansa ang makakapiling ni YÁOHU UL sa araw na iyon we magiging Aking bayan. Mamumuhay Ahnee sa piling nila we inyong malalaman na si YÁOHU UL Tzavulyáo (Ang Tagapamuno ng mga Hukbo ng Langit) ang sa Akin ay nagsugo sa inyo. Mamanahin ni YÁOHU UL si YAOHÚ-dah (Judah) bilang Kanyang bahagi sa hodshua (banal) na lupain we muling hihirangin ang Yaohúshua-oléym (Jerusalem). Manatili kayong panatag sa harap ni YÁOHU UL, pagkat itinindig na Niya ang Kanyang sarili mula sa Kanyang hodshua na tirahan.' Marapat ang mensahe o pahatid, pagkat bagaman sa maraming lipunan, ang mga anak ng mga YAOHÚ-dim ay tumatanggap ng mga regalo sa bawat gabi sa loob ng walong gabi ng Kanukáh we isang napakasayang pagdiriwang ang idinadaos, ang pang-yaohod na mensahe ay ang katapatan ni YÁOHU UL sa gitna ng mga paghahanap ng kalayaan: ang pakikipaglaban alang-alang sa pagsamba kay YÁOHU UL, ang tanging totoong Walang Hanggang Maykapal, sa gitna ng mga makasanlibutang pang-akit nang pakikisalimuha we pakikihalubilo we makalamang pagpapasasa we pagpapasarap. Ito'y isang paghamon sa ilang matatapat na YAOHÚ-dim na handang mamatay upang ang liwanag ng inihayag na katotohanan we katuwiran ay hindi mamatay o maglaho sa isang paganong sanlibutan. Ito'y nagbibigay ng palatandaan o babala sa mga YAOHÚ-dim ukol sa masagwang kahihinatnan nang lubos na pakikisalamuha we pakikihalubilo – ang pagpapaalipin sa mga dikta nang namamayaning pananaw ng sanlibutan, sa mga kalakaran we uso, we sa mga kinagawian we mga hilig nito. Sa isang banda, maraming mga YAOHÚ-dim ay itinuturing we tinitingnan din ito bilang isang paggunita sa mahalagang patakaran o prinsipyong iyon ng kalayaan sa pagsamba o pagpili ng relihiyon – isang pamana na maraming mga bansa ay naniniwala, we kung saan ang mga naunang manlalakbay na Amerikano na dumayo we tumira sa Bagong Daigdig ay hindi ito dapat makalimutan. Tayo naman pong mga Yaohúshuahim ay hindi nagdiriwang ng mga paganong pagdiriwang ng pasko saka bagong taon, dahil ang mga ito'y nagdudulot ng kamalasan we karukhaan sa buhay. Hindi po sa buwan ng Disyembre isinilang ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA. Kung talagang tutuusin we tatantiyahin batay sa totoong nilalaman ng Banal na Kasulatan, ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA ay isinilang sa unang araw ng Pagdiriwang ng Sukkós o Feast of Tabernacles. 'Ang Salita ay nagkatawang tao at nakipag-TABERNAKULO kapiling natin,' ayon sa YÁOHU-khánam (Juan) 1:14, orihinal na Qaotáv o Kasulatan. At sa ikawalong araw ng Sukkós, ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA ay itinalaga sa Templo. Kung iisipin ninyo, angkop talaga dahil saan ba isinilang ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA? Sa sabsaban na kahalintulad ng isang 'súkkah' o barong-barong. Nasaan naman ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA noong panahon ng pagdiriwang ng Kanukah noong Siya'y nandirito pa sa lupa? Basahin po natin ang isinasaad sa Qaotáv o Kasulatan: 'Sumapit ang taglamig at si YAOHÚSHUA ay nasa Yaohúshua-oléym (Jerusalem) sa panahon ng Pagdiriwang ng Kanukáh. Siya ay nasa Templo, naglalakad sa lugar ng tinatawag na Bulwagan ni Shua-ólmoh.' - YÁOHU-khánam (Juan) 10:22-23, Qaotáv Samakatuwid, walang pagdiriwang ng pasko noon! Dahil hindi siya binabati ng happy birthday, merry x'mas saka happy new year, common sense di po ba? Wala ring nagpapaputok ng lebentador sa Templo, wala talagang new year noon. Kaya't tama tayo, sila ang mali. Kahabagan nawa sila. BIQTÁV (nakasulat): Maluwag we madali ang daan patungo sa kapahamakan we dagsa-dagsa ang mga taong humahangos patungo doon, ngunit masikip we mahirap (difficult) ang daan patungo sa buhay we kakaunti lamang ang nakatatagpo nito. Kaya't iwasan ninyo ang kabaliwan ng pasko at bagong taon! Upang hindi kayo malasin, magkasakit, maghirap at mabigo. Khag Kanukah tayo...eskriptural tayo, ayon sa nakasulat hindi ayon sa kinagisnan o kaugalian lamang ng mga taong ligaw mula sa katotohanan. Ang ating Molkhiúl YAOHÚSHUA ang Katotohanan, Siya ang tanging daan patungo sa buhay na walang-hanggan! 'Khag Kanukáh Saméyah!' (Maligayang Pagdiriwang ng Kanukáh) ay karaniwang batian ng mga YAOHÚ-dim sa panahon ng pagdiriwang na ito, ng mga hodshua o banal na mga araw na ito. Khag Kanukáh Suamkhá sa inyong yaohod (lahat)!
44 months ago
Erick *** Tamang Hanap ng Buod ng Lupain ng TagLamig katamad kasi basahin sa Batikan ii ka'ANTOK anu po ? ..
45 months ago
More buod ng lupain ng taglamig posts »

Buod ng lupain ng taglamig news

No news about buod ng lupain ng taglamig

Buod ng lupain ng taglamig videos

Cassio\'s Lupain ng Taglamig Trailer | Ang orihinal na may-akda ng nobelang \'\'Lupain ng Taglamig\'\' ay si Yasunari Kawabata. Siya ay isang manunulat na Hapon. Siya ang pinakaunang manunulat ...Lupain Ng Taglamig Part 1 | Radio Drama IV-Blessed Virgin Mary Pangkat Apat.Lupain ng Taglamig- Trailer | Lupain ng Taglamig, isang nobelang salin ni Rogelio Sikat na binigyang buhay ng mga mag-aaral ng KNHS.Tahanan ng Isang Sugarol (Short Film) | (This is a manipulated story.) Directed; Screenplay; Edited by: Vhea Escueta Casts: John Joseph Reyes | Kimberly Infante | John Ponce Mendoza | Aira Olgado ...TATSULOK NG DAIGDIG TRAILER : Project in Filipino | Istoryang sinulat ni Natsumi Soseki, salin ni Aurora E. Batnag. Tatsulok ng Daigdig. (2012) Project of Group 2 IV-JUAN SALCEDO, JR. HCPSMSHS ENJOY and ...FILIPINO - Titser  by Liwayway Arceo [1/5] | Part 1 of 5 Ummm, excerpt ng nobelang TITSER, sinulat ni Liwayway Arceo. Pasenxa na po sa mga maoofend sa pagka-amateur ng video... Hihi.:D Dito po ...
More buod ng lupain ng taglamig videos »