Ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan posts

Jessie Asugao For more info call or text my number 09981834625/09077433915
TESTIMONIALS
April Boy Regino Nalagpasan ang Sakit na Cancer Posted on December 21, 2013 Masayang ibinalita ng singer na si April Boy Regino sa programang “StarTalk TX” nitong Sabado na nalampasan niya ang nakamamatay na sakit na cancer. “Sa ngayon po ay Read more ...
cancer free na ‘ko. Salamat po sa Diyos at binigyan niya ako ng panibagong buhay,” pahayag ni April Boy sa live interview sa kaniya nina Butch Francisco at Heart Evangelista sa “Startalk” ng GMA-7.Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko ang Barley ay may 25,500 ORAC VAlue (Oxygen Radical Absorbance Capacity) per 100 grams. Ito ang may pinakamataas na ORAC Value. Dahil dito madaling namamatay ang Cancer Cells sa ating katawan. Dahil din sa taglay nitong SUPEROXIDE DISMUTE (SOD) ang Barley ay nakakatulong sa pagsugpo ng cancel cell. Nakakatulong din ito sa pagayos ng ating DNA upang maiwasan ang pagkaron ng Cancer. P4D1 Enzyme – ito ang pumapatay sa Cancer Cells at nag aayos ng mga nasirang DNA sa katawan. 2-0-Glycosylisovitexin ito ang Enzyme na pumipigil sa pagdami ng Cancer Cells at nagbibigay ng proteksyon labas sa matinding epekto ng radiation sa ating katawan. Dahil sa mataas ang Alkaline Level ng Barley, maiiwasan natin ang pagkakaroon ng Cancer. Ang Barley ang may pinakamataas na POTASSIUM na pumipigil sa pagdami ng Cancer Cells. PEROXIDASE ENZYMES – ito ang tumutulong sa pagsira at pawawalang bisa ng mga Carcinogen na nagmula sa mga nasunog na inihaw na karne at isda... MY VIEW ABOUT THIS>>>> Marahil kung ikaw ang nasa kalagayan ni April Boy Regino or kung mayroon kang mahal sa buhay na may ganitong uri ng karamdaman ay magiging balisa ka rin o maaaring madepress at mawalan ng gana sa buhay gaya nang naramdaman din nya noong nalaman nya na siya ay may malubhang sakit. Napansin ko lang sa atin..Tayo ay balisa tungkol sa lahat ng mga bagay. Nalalaman ito ng Panginoon. Tayo ay balisa tungkol sa ating mga sarili at ating mga kakulangan. Tayo ay balisa tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating hitsura, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagiging may-asawa, tungkol sa iglesia, tungkol sa ating minamahal na mga Cristianong paaralan, tungkol sa ating mga anak, tungkol sa mga pinapasan, salapi, pag-aari. Tayo ay balisa tungkol sa ating kalusugan. Tayo ay balisa tungkol sa bukas. Kung gagawa tayo ng listahan ngmga bagay na ating ikinakatakot, ang listahang ito ay aabot sa pintuan ng ating bahay. At sa ilalim nito,tayo ay nag-aalala dahil masyado na tayong nag-aalala pa. At ang lahat ng pag-aalala ay mag-aalis hindi lang ng kapayapaan ng ating mga kaluluwa, kundi ito rin ang pipigil sa ating pagpapasalamat. Atingsasabihin ngayon, “Oo, sa palagay ko dapat akong magpasalamat. Gagawin ko iyan, pero sa ilalim ng pagkabalisa, paano iyun?” ..Sa king isipan lamang sa mga naririnig ko na rin sa Church sa pagpapasimula sa buhay ng pagpapasalamat, sinasabi ng Panginoon, dapat tayong maging malaya, hindi lamang sa pag-ibig sa salapi, mula sa pagka-gahaman, kundi mula sa pagkabalisa. Ang sinasabi Niya, “Sa halip na maging alipin ka ng kabalisahan, dapat mong gawin na ang kaharian ng Dios ay tunay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ay nabibilang sa isang Hari at kaharian at Siya ang iyong Hari. Sa bawat sandal ang kamay ng Hari ay nasa iyo sa kapangyarihan. Kaya naman, dapat kang magkaroon ng tiwala na Kanyang ipagkakaloob ang lahat ng iyong mga pangangailangan." Tayo ay nahihirapan sa pagbibigay pasasalamat sa mga kaawaan na ibinigay sa atin ngayon dahil sa mga kaguluhan na nating nakikitang paparating sa kinabukasan. Ang kaguluhan sa kinabukasan ay nadadala natin ngayon sa paraan ng pagkabalisa. Ang kasalukuyang kaawaan ay hindi napapansin. Huwag mong gawin iyan wika ni Jesus. Maniwala ka na ang Dios ay ang Dios ng kinabukasan. At pasalamatan mo Siya ngayon. Maniwala na ang Kanyang kaawaan ay laging sariwa bawat umaga. Dakila ang Kanyang katapatan! Pasalamatan Siya ngayon dahil sa kaawaan ngayon na sapat sa mga pangangailangan. Gaya ni April Boy siya ay nagkaroon ng matibay na paniniwala sa Panginoon at ang kanyang Faith ang nagligtas sa kanya....Nagtiwala siya na gagaling sa pamamagitan ng Sante' Pure barley and Im sure kung tayo ay ay matutong magkaroon ng tamang MINDSET or kaisipan at pagtitiwala sa Panginoon..ating makakamtan ang true healing sa ating katawan at kaisipan...na maaaring magdulot sa atin ng bagong pagasa at bagong buhay... KAYA HWAG KA NANG MAGDALAWANG ISIP PA>>>>subukan mo nang magpasalamat sa Panginoon sa araw araw the moment na paggising mo sa umaga upang magkaroon ka na nang kalakasan para harapin ang yong buhay na tinatahak....Ugaliin mo na ring isama ang SANTE'PURE BARLEY sa iyong diet para sa malusog na pangangatawan. For product info:09235710738 — with John Carlo Luzong and 46 others.
3 hours ago
Aurelia Estrecho Happy ending :)
TagaloG SAD LOVE STORY
“Bahay Bahayan” [short story] Written by: Michael Juha Kapitbahay namin si Manuel, isang magsasakang kasing edad ko, labing-anim na taong gulang. Actually, med’yo may kalayuan na ang kanilang bahay sa amin dahil ang kinatitirikan ng aming bah Read more ...
ay ay nasakop sa isang ekt...
2 days ago
C.Y.P.A. Paper Ministries
Doctrine Series: The Holy Spirit by Robert J. Sarjent
  Orihinal na inilathala sa BDJ Volume 5, Issues 51-52 (January 20, 27, 2013). (C) Capitol Bible Baptist Church.   Maraming nalilito patungkol sa Banal na Ispiritu. Maraming mga kulto ang itinatangging Siya ay isang Persona at Siya ay Diyos, nags Read more ...
asabing ang Banal na Ispiritu ay isang  “pwersa” lamang o isang “impluwensya.” Sa kabilang banda, ang Kilusang Charismatic, na malaki ang naging epekto sa mundo ng relihiyon ngayon, ay naglalagay ng sobra-sobrang diin sa Banal na Ispiritu—nagtuturo ng mga bagay tulad ng “mga nasasabik na pagsasalita,” “mga pagpapagaling,” at “pagpapalayas ng diyablo.” Tulad ng mga nakaraan nating pag-aaral, ang ating layon ay tumingin higit sa kung ano ang sinasabi ng tao at tingnan kung ano ang itinuturo ng Biblia.   Sino ang Banal na Ispiritu? Basahin ang Acts 5:3,4. Sa verse 3 sinabi na si Ananias ay nagsinungaling sa Banal na Ispiritu, at sa verse 4 ay sinabi na si Ananias ay nagsinungaling sa Diyos. Ano ang ibig-sabihin nito kung gayon? Kung ano’ng gawin natin sa Banal na Ispiritu ay ginagawa na rin natin sa Diyos. Sa 1 John 5:7, sinasabi na ang Banal na Ispiritu ay isa kasama ang Ama at ang Salita (ang Anak, si Jesu-Kristo). Mapapansin mo naman sa Matthew 28:19 na ang salitang “Name” ay singular (hindi plural), na muling ipinapakita ang Banal na Ispiritu bilang Diyos, ang ikatlong Persona ng Banal na Trinidad. Ang John 14:16,17,26 at John 16:7,8,13,14 ay patungkol sa Banal na Ispiritu. Sa mga talatang ito ay may 19 na mga personal na panghalip (“He,” “Him,” “Himself”) na tumutukoy sa Banal na Ispiritu sa mga talatang ito? Mula rito, sasabihin natin na ang Ispiritu ng Diyos ay isang Persona, hindi isang “pwersa” lamang. Ayon sa Acts 5:3, Acts 7:51, at Ephesians 4:30, may mga paraan kung paano maaaring maapektuhan ang Banal na Ispiritu bilang isang Persona. Maaari Siyang pagsinungalingan, labanan at pighatiin.   Ano ang mga nagawa na ng Banal na Ispiritu dati? Sa Genesis 1:2; 2:7; at Job 33:4, makikita ang Banal na Ispiritu na aktibo sa paglikha. Sinasabi sa 2 Peter 1:21, Siya ang Awtor (sumulat, utak) ng mga Kasulatan. Ayon sa Luke 1:35, may bahagi ang Banal na Ispiritu sa birheng pagbubuntis ni Maria. Sa Romans 1:4 at 8:11, responsable rin ang Banal na Ispiritu sa himala ng pagkabuhay na muli ni Jesus.   Ano ang gawain ng Banal na Ispiritu ngayon? Ang Banal na Ispiritu ay nagpapatotoo kay Jesus (John 15:26). Basahin: John 16:8-11. [Ang salitang “reprove” ay nangangahulugang “kumbinsihin.”] Isasakdal ng Banal na Ispiritu ang mga tao sa tatlong bagay na ito: (1) kasalanan; (2) katuwiran; at (3)  kahatulan. Basahin: Titus 3:5, John 3:5, at John 6:63. Kapag tayo’y naniniwala sa Panginoong Jesu-Kristo, ang Banal na Ispiritu ang Siyang gumagawa ng “regeneration” (sa ibang mga salita, “muling pagkapanganak”). [Ang salitang “quicken” ay nangangahulugang “gawing buhay.”]   Ano ang ginagawa ng Banal na Ispiritu kapag tayo’y ligtas na? Siya ay dumarating upang manahan sa Mananampalataya—Romans 8:9. Sa pamamagitan ng Banal na Ispiritu ang Panginoong Jesu-Kristo ay nananahan sa puso ng bawat mananampalataya—John 14:23. Ang ating pisikal na katawan ang templo ng Banal na Ispiritu. Nangangahulugan itong “tirahan ng Diyos”—1 Corinthians 6:19. Ang bawat Kristiano ay tinatakan na ng Banal na Ispiritu—Ephesians 1:13 at 4:30. Siya ang ating katiyakan na ligtas tayo magpakailanman. Basahin: John 16:7. Ang Ispiritu ang ating Mang-aaliw. Ang Banal na Ispiritu ay namamagitan para sa atin. Iyon ay, nananalangin Siya para sa atin—Romans 8:26,27.   Ano ang ugnayan sa pagitan namin ng Banal na Ispiritu? Siya ay laging nananahan sa sa akin—2 Timothy 1:14. Sa pamamagitan Niya ay naiintindihan natin ang mga bagay ng Salita ng Diyos,  sapagka’t Siya ang ating Guro—1Corinthians 2:12-14. Maaaring pighatiin ng Kristiano ang Banal na Ispiritu—Ephesians 4:30. Basahin: Ephesians 4:31,32, at makikita natin ang anim na kasalanan na gagawa nito, at tatlong ugali na pipigil rito. Mga kasalanang pumipighati: kapaitan, poot, galit, kadaldahan, masamang pananalita at masamang pag-iisip. Mga maka-Diyos na ugali: kabaitan, malambot na puso at pagpapatawad.   Ang Kristiano ay maaaring patayin ang ningas ng Banal na Ispiritu—1Thessalonians 5:19. Ito ay nangangahulugang “pagtapon ng malamig na tubig” sa Kanyang gawain sa atin—ang sirain kung ano ang nais Niyang gawin sa atin at sa pamamagitan natin. Ang Banal na Ispiritu ang ating kapangyarihan upang magpatotoo at maglingkod sa Diyos. Acts 1:8 Sa Ephesians 5:18, ako ay INUTUSAN na mapuspos ng Ispiritu. Ang negatibong utos na “huwag magpakalasing sa alak” ang nagpapaliwanag kung paano mapuspos ng Ispiritu. Dapat na ako’y nasa ilalim ng impluwensya at kontrol ng Ispiritu. Ang gawain ng Banal na Ispiritu sa akin ay ang magkaroon ng Bunga ng Ispiritu—Galatians 5:22,23. Ito ang bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa iyong buhay. Ang siyam na bagay na bumubuo sa “bunga ng Ispiritu”: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagbabata, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagtitimpi. Ang “sikreto” upang hayaan ang Banal na Ispiritu na magawa ito sa aking buhay nang hindi nahahadlangan ay makikita sa John 15:4-8: Manatili kay Kristo, at hayaan ang Kanyang Salita na manatili sa akin. Ang Banal na Ispiritu ay nagbibigay ng ispiritwal na kaloob (“spiritual gifts”) sa mga mananampalataya—1Corinthians 12:4-11. Ang bawat Kristiano ay may kahit isang ispiritwal na kaloob. (verses 7 at 11) Ang mga ispiritwal na kaloob na ito ay HINDI para sa pansariling gamit, kundi para sa kapakinabangan (edification) ng iyong Iglesya. 1 Corinthians 14:12   Ilan sa mga spiritual gifts na nakalista rito ay PANSAMANTALA, at tumigil na noong makumpleto na ang Bagong Tipan. Ang mga kaloob na ito (mga wika, pagbibigay ng interpretasyon, mga himala, pagpapagaling, panghuhula, kaalaman at pagkilala) ay ibinigay bilang mga TANDA sa bansa ng Israel (Mark 16:17,18; 1 Corinthians 1:22; at 1 Corinthians 14:21,22), at tumigil pagkatapos ng 70 A.D., nang kumalat ang Israel sa iba’t ibang bansa. Sinabi ng Biblia na ang mga ito ay mawawala kapag “ang yaong sakdal [ang nakumpletong Salita ng Diyos] ay dumating na”—1 Corinthians 13:8-10. Nililista ng Romans 12:6-8 ang mga PERMANENTEng spiritual gifts. Kailangan na malaman ng bawat Kristiano kung ano ang kanyang ispiritwal na kaloob, at gamitin ito sa iglesya sa ikapapakinabang ng iba.   Paano naman ang tungkol sa “speaking in tongues” at “divine healers”? Ang Kilusang Charismatic (tulad ng J.I.L., Pentecostals, “Born Again,” “El Shaddai”) ay nagsimula sa USA bago matapos ang 20th century. Sa nakalipas na mga taon, lumaki na ito bilang pinakamalaking kilusan sa loob ng Christendom. Isa sa mga pangunahing rason para rito ay dahil sa patay na ispiritwal na kalagayan ng mas maraming “iglesya”—at ang parang pagiging “buhay” ng mga Charismatic.   Huwag magpadaya!!—2 Corinthians 11:13-15. Ang sukatan kung ang isang bagay ay tama o mali ay HINDI kung “ano ang pakiramdam,” o kung sino’ng gumagawa nito—ngunit kung “Ano ang sinasabi ng Panginoon?” (Isaiah 8:20).   Ipinapaliwanag ng Biblia ang “tongues” bilang mga kilala at maaaring maunawaang mga wika sa ibang bansa—Acts 2:4-11. Hindi ito ginagawa ng mga Charismatic. Nagsasalita sila ng mga bulul-bulol na hindi maintindihang mga bagay, na para na silang nababaliw.   Sa Biblia, ang himalang kaloob na makapagsalita sa isang di-kilalang wika ng ibang lahi ay isang tanda para sa mga hindi naniniwalang Judio—1 Corinthians 1:22; 14:21,22; Isaiah 28:11. Sa bawat nakatalang kaso ng tongues (tatlo lamang ito)—may mga Judio, at at least isang apostol, ay naroon. Tingnan: Acts 2:5; Acts 10:45,46; Acts 19:6.   Sinasabi ng Biblia na “tongues shall cease”—1 Corinthians 13:8—at sinasabi din kung kailan ito titigil, verse 10. Ngayon ay nakikipag-argumento ang mga Charismatic na ang “yaong sakdal” ay tumutukoy kay Kristo, at na ang tongues ay magpapatuloy hanggang sa Ikalawang Pagdating ni Kristo. Ngunit tingnan ang mangyayari pagkatapos ng Rapture sa Joel 2:28-31. Ang “yaong sakdal” ay ang Salita ng Diyos—2 Peter 1:19-21. Kung ginagawa pa ito ngayon, marapat na sundin ang nakasaad sa 1 Corinthians 14:27-28, 32-34.   Mas pinapaboran ng Charismatics ang mga “karanasan” kaysa Salita ng Diyos.   May mga Charismatic na naglalagay “Full Gospel” sa pangalan ng kanilang grupo, sinasabing ginagawa nila ang buong Ebanghelyo. Ngunit ano ba ang Ebanghelyo? 1 Corinthians 15:1,3,4.   Mas itinataas nila ang Banal na Ispiritu kaysa kay Jesu-Kristo, samantalang ang Banal na Ispiritu mismo ay itinataas si Jesus. John 15:26; John 16:13,14. Ang kaloob ng pagpapagaling ay para lamang sa bayan ng Israel—Mark 16:17,18.   Mas nangibabaw ang pangangaral ng Ebanghelyo at mga naliligtas kaysa pagpapagaling. Acts 3:7; 4:4; 9:34,35; at 9:40,42.   Ginawa lamang ang pagpapagaling sa mga di-ligtas, hindi sa mga Kristiano, tulad nina Pablo, Timoteo, at Epaphroditus. 2 Corinthians 12:7-9; 1 Timothy 5:23; Philippians 2:25-27.   Ngayon ay dapat tayong manalangin sa nagpapagaling na awa ng Diyos—ngunit hindi maghanap, umasa sa mga mabilisang pagpapagaling—James 5:14,15—bagaman kaya itong gawin ng Diyos pareho!
2 days ago
More ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan posts »

Ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan news

Sining at pantikan ngayon sa gilid ng bangin
Ni E. SAN JUAN, Jr. Bulatlat.com [Panayam sa Taboan 2014 Philippine Writers Festival, Pebrero 25, 2014, Subic Freeport Zone, Zambales] Kung sa anong dahilan, inatasan akong ilarawan ang situwasyon ng literatura–mas tumpak, ng awtor– sa bingit o gilid…Ngunit bakit natulak dito? Hindi maihihiwalay ang gilid sa gitna; kapwa pook ng relasyon o ugnayan. May saysay […]
21 days ago
More ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan news »

Ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan videos

No videos about ang kapangyarihan ng wika wika ng kapangyarihan